Møderække for faglige ledere inden for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

Den 18. marts 2024 afholdt KOMBIT Teamsmøde for faglige ledere. På programmet var orientering om reformarbejdet med det nye kontanthjælpssystem samt om KP, der nu er fuldt udviklet som løsning.

Afdelingschef for Lyngby-Taarbæk Kommune, Dianna Dyrmose Vøttrup, fortalte om deres erfaringer med at bruge KP fuldt ud, og de fordele hun ser ved det som leder. Diannas anbefaling til de øvrige ledere var at bruge KP fuldt ud nu, hvor løsningen er helt udviklet.

Klik her for at høre Dianna fortælle, hvorfor hun anbefaler alle kommuner at bruge KP

Kommende møde for faglige ledere er den 29. april 2024.

Nye tilmeldingsfunktioner på vores hjemmeside

Som noget nyt kan I tilmelde jer vores nye samarbejdsrum og nyhedsbreve på kombit.dk, så I kan holde jer opdaterede på alt det, der rører sig inden for digitaliseringen af arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet.

Videndel med andre kommuner

I kan tilmelde jer ved at gå til en løsningsside og finde fanen ’Vidensdeling’.

Hold dig orienteret via vores nyhedsbrev

Nedenunder fanen kan I også tilmelde jer dette og andre af KOMBITs nyhedsbreve.

Save the date: Ydelsesdag afholdes den 9. oktober 2024 i Fredericia

For anden gang afholder KOMBIT Ydelsesdag for alle faglige ledere inden for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

Vi er i gang med at planlægge en spændende og indholdsrig dag for jer.

I har givet os værdifulde input og interessetilkendegivelser, som vi arbejder på at få med i programmet, og så snart vi har programmet klart, vil I modtage invitation til dagen.

I mellemtiden kan I reserve den 9. oktober 2024.

Hvad betyder lukning af SF-TELE og Ekstranet med overgang til Skatteforvaltningens interne sagsbehandlingssystemer?

KL og KOMBIT har igennem de sidste år arbejdet sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) om at få flyttet en række kommunale adgange til skatteoplysninger i Skattemyndighedernes systemer fra gamle terminal-adgange m.v. til mere tidssvarende løsninger, herunder Skattemyndighedernes Dataudvekslingsplatform (DUPLA).

Turen er nu kommet til at forlade Skatteforvaltningens interne sagsbehandlingssystemer:

 • Skatteforvaltnings-Tele (SF-Tele)
 • Fælles myndighedsnettet (Ekstranet).

Pr. den 1. december 2024 vil det ikke længere være muligt at omlægge eksisterende adgange til de to systemer. Derudover vil der i praksis ske en omlægning af datatrafikken i forhold til Skatteforvaltningens datastrøm til fx KMD Indkomst eller andre dataleverandører, som tilbyder tilsvarende løsninger.

Hvad sker der så nu?

KL/KOMBIT har igangsat en række initiativer på denne baggrund:

 • Der blev afholdt et webinar den 13. marts i samarbejde med UFST for alle relevante parter i kommunerne med henblik på at informere om overgangen. Se webinaret her.
 • Der er nedsat en analysegruppe sammen med en række kommuner, der skal kigge på anvendelse af og alternativer til SF-TELE og Ekstranet.
 • I forlængelse af analysegruppen arbejdes der også med udstilling af data i SAPA, så databehovet i forbindelse med arbejdet med social snyd kan opfyldes fremadrettet. Behovet for tilsvarende udstillinger vil indgå i ovenstående analysearbejde

Det er samtidig væsentligt at bemærke, at KL/KOMBIT ikke har indflydelse på evt. videreførsel af KMD Indkomst.

Nyhedsbreve om NemRefusion til arbejdsgivere, a-kasser og selvstændige

NemRefusion-teamet har siden idriftsættelsen af det nye NemRefusion været i løbende dialog med en række kommunale arbejdsgivere samt kommunerne og UDK som myndigheder, hvor vi bl.a. vender udfordringer og forbedringsforslag. I den forbindelse har vi erfaret, at der også er et behov for, at brugerne kan følge med i den fortsatte udvikling af løsningen.

Vi vil fremadrettet benytte nyhedsbrevene målrettet hhv. arbejdsgivere, a-kasser og selvstændige mere aktivt og løbende give brugerne en status på løsningen, herunder hvilke rettelser og ændringer, der bliver foretaget, som er relevante for den givne brugergruppe. Derudover vil vi bruge nyhedsbrevene til at informere brugerne om relevante emner relateret til NemRefusion samt gøre opmærksom på vejledninger og tips og tricks.

Vi sendte den 22. marts 2024 de første nyhedsbreve ud i det nye format. Brugerne kan tilmelde sig nyhedsbrevene via dette link.

Brugervejledning til selvstændige

Leverandøren Edora og KOMBIT er ved at færdiggøre en særskilt vejledning til de selvstændige, da de kan have nogle behov, der ikke bliver tilstrækkeligt dækket i den generelle brugervejledning.

Brugervejledningen for de selvstændige bliver gjort tilgængelig på nemrefusion.dk snarest muligt, og vi giver besked til de systemansvarlige for NemRefusion og i det næstkommende nyhedsbrev, når vejledningen ligger klar. Vi sender derudover en nyhed ud til de selvstændige, der abonnerer på NemRefusions nyhedsbrev.

Check-ins om NemRefusion for kommuner og UDK

Vi afholder check-ins om NemRefusion for kommuner og UDK via Teams på følgende tidspunkter:

Den 14. maj 2024 kl. 10.00-11.00
Den 25. juni 2024 kl. 10.00-11.00

Møderne kræver ikke tilmelding.

Links er den 28. februar 2024 og igen den 4. april 2024 sendt til kommunernes systemansvarlige for NemRefusion samt vores kontaktpersoner hos UDK, hvori vi har opfordret til at videresende informationen til relevante kolleger i organisationen.

Vi gør opmærksom på, at møderne starter kl. 10.00 og afsluttes, når vi har givet en status og besvaret spørgsmål fra deltagerne. Møderne kan derfor blive afsluttet før kl. 11.00.
 
Det vil naturligvis altid være muligt at skrive til nemrefusion@kombit.dk, hvis man har spørgsmål.

Undersøgelse af tilfredshed med Mit Sygefravær

Leverandøren Knowledge Cube og KOMBIT har netop afsluttet brugertilfredshedsundersøgelser af Mit Sygefravær blandt borgere og supportberettigede brugere i kommunerne.

Brugertilfredshedsundersøgelse for borgerne

Borgerne blev efter gennemførelsen af en opgave spurgt, om de ville besvare syv korte spørgsmål om deres oplevelse med brugen af Mit Sygefravær. Vi har modtaget 2.400 besvarelser og mange supplerende kommentarer. Den overordnede tilfredshed med Mit Sygefravær blandt borgerne ligger på 3,9 (1-5 skala), hvilket vi anser som et meget positivt resultat.

Vi er nu i gang med at dykke ned i de mange besvarelser, kommentarer og input, og vi vil i et kommende nyhedsbrev orientere jer om undersøgelsens resultater. De vil også blive præsenteret på KSD-dagene i slutningen af april og på et senere KSD-driftsstatusmøde.

Resultaterne skal bruges i arbejdet med at prioritere indsatser og forbedre løsningen.

Tilfredshedsundersøgelse for supportberettigede brugere i kommunerne

Sideløbende med tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de supportberettigede brugere i kommunerne. Vi har bl.a. spurgt ind til, hvordan de oplevede overgangen til det nye Mit Sygefravær samt deres mening om ServiceDesk.

Vi har modtaget 153 besvarelser (svarende til lige godt 80 % af de supportberettigede brugere) og dertil mange gode input, som skal bruges i videreudviklingen af Mit Sygefravær, herunder hjælpematerialer og ServiceDesken.

Blandt respondenterne er der en tilfredshed med overgangen til det nye Mit Sygefravær på 3,8 (1-5 skala). Blandt de supportberettigede brugere, som har været i kontakt med ServiceDesken, ligger tilfredsheden på 3,2.

Vi sætter stor pris på, at så mange supportberettigede brugere har givet sig tid til at give deres mening til kende. Vi dykker nu ned i resultatet af undersøgelsen og de supplerende kommentarer, og vi vil komme med en mere dybdegående tilbagemelding herpå i et kommende nyhedsbrev. Resultaterne vil også blive præsenteret på KSD-dagene i slutningen af april og på et senere KSD-driftsstatusmøde.

KSD netværksdage

I det seneste nyhedsbrev var der desværre sneget en fejl ind, så dato og lokation for de kommende KSD netværksmøder ikke alle var korrekte.

De korrekte datoer og lokationer er:

 • 16. april Hillerød, Royal Stage
 • 18. april Køge, Comwell 
 • 24. april Aalborg, Scandic Øst
 • 25. april Fredericia, Kryb i Ly Kro

Alle deltagere har nu fået en bekræftelse.

Hvis du ikke har modtaget en bekræftelse, skal du skrive til ksd@kombit.dk.

Bruger din kommune KP og får I fordelene med?

Med den seneste release er KP nu fuldt udviklet som løsning, men det er ikke alle kommuner, som har taget KP helt i brug endnu.

Har du brug for hjælp til at komme helt i gang med at bruge KP, så kontakt KOMBIT. Vi kører både webinarer, workshops og møder, der skal understøtte anvendelsen af KP.

Kontakt os på kp@kombit.dk, så hjælper vi dig i gang.

Hvilke fordele er der ved at tage den fulde løsning i brug?

I Lyngby-Taarbæk Kommune har man benyttet den fulde løsning, og Afdelingschef Dianna Dyrmose Vøttrup anbefaler andre kommuner at gøre det samme. Du kan klikke her for at høre, hvorfor hun anbefaler den fuldt udviklede løsning og de potentialer, hun ser som leder.

Pilotafprøvning af eFaktura

Det er nu muligt at modtage eFaktura i KP, og vi er derfor i fuld gang med at pilotafprøve dette med fem pilotkommuner.

Piloterne benytter forskellige ERP-løsninger, så vi får afprøvet alle tre ERP-leverandører. KOMBIT følger pilotkommunerne tæt, så vi hurtigst muligt får rettet op på evt. fejl og uhensigtsmæssigheder, som piloterne finder.

Vi i KOMBIT vil gerne sige 1000 tak til alle pilotkommuner, som bidrager til, at vi samlet set kommer godt i gang med eFaktura i KP. KP kan allerede behandle eFaktura automatisk, hvis de lever op til en række krav.

Den potentielle gevinst ved en automatisk behandling af eFaktura i KP er stor. Vi forventer, at pilotafprøvningen kan give os yderligere viden om, hvad der skal til for at komme tættere på en fuld automatisering.

Selvbetjeningsløsninger i KP

Med release 3.0.0 blev der åbnet op for at ansøgninger på sigt kan komme direkte ind i KP.

Selvbetjeningsløsningerne fra EG har nu påbegyndt test med at sende ansøgninger til KP via fordelingskomponenten. Der er forsat en række problematikker i snitfladen mellem fordelingskomponenten og KP. For at imødegå disse udfordringer er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle involverede parter.

Status:

 • Vi afventer lige nu en ændring ved Fordelingskomponenten, som vil forenkle og optimere Fordelingskomponentens håndtering af SFTP-ruter og tilhørende aftaler. Denne forenkling er en forudsætning for at integrationen mellem EG-selvbetjening/EG Borgeronline og KP kan implementeres.
 • Dataoverførslen testes lige nu både via Fordelingskomponenten og direkte mellem EG Borgeronline og KP, så fejl hurtigst muligt identificeres og rettes.

Tidligere har det været oplyst at integrationen ville være klar i Q1 2024. Det er der lige nu ikke udsigt til. Vi forventer at første ansøgningstype kan komme igennem i første halvår 2024.

Vi holder jer løbende opdateret om fremskridt.

MAF-lovgivning: Understøttelse i KP

Som tidligere annonceret har ny lovgivning for mellemkommunal afregning (MAF) konsekvenser for allerede afholdte refusionsafregninger.

Fra og med MAF-kørslen i maj 2024 anvendes de nye regler relateret til MAF-lovgivningen i KP.

I den forbindelse har vi netop publiceret en ny KLIK-opgave med navnet PL 12. Den vedrører korrektion af historiske refusionsafregninger, som er nødvendig pga. den nye MAF-lovgivning samt en tidligere fejl med tilkendelsesdato i KP.

Til at løse opgaven vil hver kommune modtage en samlet liste med allerede afholdte refusionsafregninger, som potentielt skal rettes, samt en vejledning til, hvordan I skal forstå og arbejde med listen. Vi forventer, at I kan modtage disse lister i slutningen af uge 17 d. 26. april.

Vi har tidligere afholdt et webinar om dette i december 2023, men vi henviser nu til KLIK-opgaven, hvor I kan læse mere om det.

Opkrævning af medfinansiering ved flytning

En del kommuner modtager for tiden opkrævninger fra andre kommuner i forbindelse med opkrævet medfinansiering af førtidspension i den måned, en borger flytter.

Opkrævningerne baserer sig på en afgørelse fra Ankestyrelsen om, at det er handlekommunen på udbetalingstidspunktet, der skal finansiere førtidspensionen, hvor udbetalingsdatoen er den dato, hvor medfinansieringen trækkes på kommunens konto.

Udbetaling Danmark (UDK) opkræver på nuværende tidspunkt ud fra et regelsæt, der - såfremt det er muligt - peger på bopælskommunen d.1. i den måned, som pensionen vedrører.

KOMBIT har bedt UDK om at forholde sig til Ankestyrelsens afgørelse, så de mange manuelle opkrævninger kan undgås. En ændring vil formentlig også få konsekvenser for den mellemkommunale afregning i KP, og KOMBIT følger derfor afklaringen nøje, men der vil ikke blive foretaget korrektioner af UDK’s opkrævninger i KP.

Optagelser fra driftsstatusmøde er klar

Den 15. marts blev der afholdt KY-driftsmøde.

Følgende emner var på programmet:

 • Status på arbejdet med Det Nye kontanthjælpssystem.
 • Ydelser der bliver tilrettet ifm. Barnet Lov
 • Nye ydelser som følge af Særlov for Ukraineborgere
 • Orientering om kortlægning af brug af robotter i KY
 • Tips og tricks

Optagelser og slides er nu klar på KY-driftssite.

Orientering om særloven for personer der er fordrevet fra Ukraine

Der er oprettet en ny ydelse i KY, som gør det muligt at udbetale økonomisk tilskud for børn med forældre i Ukraine.

For at få ret til tilskuddet skal følgende være opfyldt:

 1. Forældrene til den mindreårige opholder sig i Ukraine
 2. Forældrene er ikke i stand til at forsørge den mindreårige
 3. Den mindreårige har bopæl på samme adresse som den pågældende udlænding, der afholder udgifter forbundet med at forsørge den mindreårige

Der er i udgivet en KLIK opgave: MI 42: Tilføjelse af ydelse: Økonomisk tilskud for børn med forældre i Ukraine, som kommunerne skal håndtere.

Bilag 2 er opdateret – den seneste version er tilgængelig på KY-driftssitet.

Arbejdsgang mellem kommunen og UDK

Jævnfør § 30 c er det nu muligt for kommunen at vurdere gifte ukrainere som enlige, når ægtefællen opholder sig i Ukraine og hjælpen udmåles efter LAS § 22 – dermed er borgere i beskæftigelse ikke omfattet. Samtidig får borgeren mulighed for at modtage børnetilskud som enlig forsørger. Kommunen skal give UDK besked hver gang en borger vurderes som enlig og tilsvarende, når ”enlig vurderingen” ændres, eller borgeren stopper på ydelsen. Det vil altid være kommunens afgørelse om enlig, som vil være den gældende. 

Der er aftalt nedenstående arbejdsgang med UDK:

 • Kommunerne skal gennemgå alle sager, der vedrører Ukrainske statsborgere, der får SHO-ydelse, og som efter den nye ændring kan anses som praktisk set enlig forsøger jf. særloven.
 • Hvis Personen vurderes som praktisk set enlig, skal der udfyldes en blanket, som sendes til UDK pr. sikker post til udbetalingdanmark@atp.dk Emne: Meddelelse om hjælp efter særlovens § 30 c.
 • Blanketten skal sendes ved alle nye bevillinger efter 1. april 2024, hvor borger kan anses som praktisk set enlig forsøger jf. særloven. UDK skal også orienteres, når enlig vurderingen ændres eller ydelsen ophører.

KOMBIT har med kommunalt bidrag udarbejdet to brevskabeloner.

UDK-blanketten og brevskabelonerne kan hentes her.

På KY-driftsitet kan er der udgivet en nyhed om særloven. I kan læse nyheden her.

Orientering om særloven for personer der er fordrevet fra Ukraine

KY-teamet har arbejdet med de sidste detaljer til planlægningen af brugerforum for 2024.

Vi mener, at vi er i gang med at samle gode og relevante emner, som skal drøftes og diskuteres under forummet.

Datoerne er fastlagt og lokalerne er allerede reserveret.

 • Den 30. maj, Torvehallerne i Vejle, kl. 9.00 – 16.00
 • Den 11. juni, Thons Partner i Sorø, kl. 9.00 – 16.00

En invitation med det første udkast til dagsorden forventes fremsendt til kommunerne senest i uge 15.

Givende samarbejde på fagfællesskabsdag

Den 21. marts har KOMBIT haft besøg af medlemmer fra KY-Fagfælleskaberne, hvor over 30 af landets KY-specialister blev samlet i KOMBIT til fagfællesskabsdag.

Dagen var sammensat sådan, at deltagerne i fællesskab kunne arbejde med nøje udvalgte faglige problemstillinger, udveksle erfaringer og netværke.

Bedømt på evalueringen for dagen kan vi rolig sige, at det var en vellykket fagfællesskabsdag, hvor den største bemærkning var, at deltagerne ønskede sig endnu længere tid til at fordybe sig i deres gruppearbejde, hvilket vi i KOMBIT vil have in mente i forbindelse med planlægningen af det kommende fysiske møde for Fagfælleskaberne.

Fagfællesskabsdeltagerne mødes fysisk i KOMBIT en gang om året - derudover mødes de jævnligt via Teams og bidrager til videreudviklingen af KY inden for netop deres område.

YR-webinar

Den 25. april inviterer KOMBITs YR-team kommunernes YR-dataansvarlige til webinar. Det opdaterede program og indhold for webinaret er:

 • Proces for genfremsendelse af LIS-data/Data fra YR ved leverandørskift
 • Periodeafgrænsning i KY ifht. løntilskud
 • Roadmap for 2024
 • Kontanthjælpreformens indflydelse på YR

Invitationen er sendt ud via Outlook og mødet afholdes via Teams. Hvis du som YR-dataansvarlig ikke selv har mulighed for at deltage, eller hvis du vurderer, at det er relevant for andre YR-interesserede i kommunen, er du velkommen til at videresende til en kollega.

Hvis du har spørgsmål om YR, du ønsker at drøfte på mødet, er du velkommen til at skrive til os på ydelsesrefusion@kombit.dk.

10-04-2024