Strategi 2023+

Kommunal Digital Bevægelse

Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus / Bestyrelsesformand i KOMBIT

Forord

Kommunernes hverdag handler om borgerne og det lokale erhvervsliv. Hverdagen er nærværet i den service som medarbejderne på daglig basis leverer – det er nerven, og det er ånden i deres arbejdsliv. Derfor er det den virkelighed, og deres arbejdsliv, som KOMBIT skal levere digitalisering i. Det gælder naturligvis også for der, hvor KOMBIT leverer direkte til borgerne eller virksomhederne. Vores leverancer skal virke hele tiden, hver dag– året rundt! De skal virke nu og her og i fremtiden fordi verden, opgaverne og borgerne udvikler sig, og nye behov opstår. Det er KOMBITs hverdag, vores mål og vores ambition!

DUBU

3.500 socialrådgivere m.fl. anvender hver dag DUBU-løsningen til at understøtte den kommunale indsats over for udsatte børn og unge.

KY

Ca. 4.000 kommunale sagsbehandlere anvender hver dag Kommunernes Ydelsessystem til at foretage kommunal sagsbehandling på kontanthjælpsområdet.

Aula

Ca. 900.000 brugere anvender dagligt Aula som kommunikationsplatform i det skole-hjemsamarbejdet.

Derfor tager KOMBITs strategi udgangspunkt i kernen af KOMBITs virke: fælles indkøb, forvaltning og videreudvikling af tidssvarende og stabile it-løsninger og -infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder. It-løsningerne, data og infrastrukturens værdi for kommunerne og borgerne kommer kun, når de implementeres og anvendes aktivt. KOMBITs arbejde har indtil nu skabt en stor viden og kompetencer indenfor den kommunale digitale verden, som KOMBIT skal bringe i spil for at sikre, at kommunerne kan realisere de potentielle kvalitetsløft og effektiviseringer, som fælleskommunale it-løsninger og -infrastrukturen skaber.

Strategien kommer på baggrund af en forandret kommunal virkelighed, hvor den danske velfærdsmodel er under forandring, der, ligesom truslerne på kommunernes cybersikkerhed og klimakrisen, skaber nye behov for digitalisering. KOMBIT skal forholde sig til disse centrale kommunale temaer, hvis KOMBITs arbejde forsat skal være relevant for kommunerne og borgerne.

KOMBIT har brug for en række nye virkemidler for at kunne eksekvere på strategien, og samtidigt sikre at KOMBITs arbejde er baseret på tillid. Derfor vil KOMBIT begynde at tilbyde differentierede ydelser og løsninger til kommunerne. Samtidig justerer strategien på de eksisterende investerings- og styringsmodeller, og så vil KOMBIT skrue op for den kommunale involvering for at skabe bedre indsigt og samarbejde mellem KOMBIT og kommunerne.

Det kommunale Danmark under forandring

Det digitale er en kraft, der gennemgribende transformerer vores samfund; globalt, nationalt og lokalt. De gennemgribende forandringer i økonomien, i vores sociale relationer og i velfærden rammer de 98 danske kommuners grundlæggende vilkår og virke – men med forandringerne kommer også muligheder.

Kommunerne skal forholde sig til denne udvikling både individuelt og som sektor. Det er et samfundsmæssigt ansvar at bruge mulighederne og at forme digitaliseringen på en måde, der bedst muligt understøtter danske borgere og virksomheder. Det har kommunerne gjort historisk, og det skal de gøre i fremtiden. KOMBIT er til for kommunerne og sætter retning på denne fortsatte kommunale, digitale bevægelse.

Som centrale aktører i det danske samfund står de danske kommuner i disse år over for store strukturelle udfordringer, hvor den forsatte digitale bevægelse er en uomgængelig del af vejen frem.

Er fremtidens kommune ægte digital?

Sammen med små og store virksomheder verden over har Lego og Maersk over de sidste år markant udvidet antallet af it- og tech-medarbejdere.

Det gør de, fordi de har fundet ud af, at anvendelsen af deres fysiske produkter – pædagogisk legetøj og global containertransport – forbedres med it.

Så selv om virksomhederne fortsætter deres historiske virke, så er software, data og digitale muligheder nu en integreret og stadig større del af deres virke.

Centrale temaer for kommunerne

Velfærden, eller rettere opretholdelsen af velfærden, er en af disse udfordringer. De demografiske udfordringer i det danske samfund er velkendte:

Vi bliver fortsat flere og flere ældre, og vi bliver færre og færre til at passe, pleje og finansiere velfærden. Det betyder øget efterspørgsel efter sundhedsydelser og øget sammenhæng mellem fx praktiserende læger, kommunale plejetilbud og den primære sundhedssektor.

For mange børn og unge mistrives, og flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Det betyder at antallet af mennesker, der efterspørger kommunal bistand, stiger.

Samtidig oplever kommunerne stigende forventninger til at levere velfærd fra borgere, landspolitikere og medier.

Sikkerhedssituationen i Danmark – og i hele Europa – er under forandring, hvilket påvirker de danske kommuner.

I 2022 har alle danske kommuner været ansvarlige for med kort varsel at skulle modtage ukrainske flygtninge og sørge for indkvartering, jobstøtte, modtageklasser mv.

Sikkerhedssituationen har medført øget opmærksomhed på beskyttelsen af vores infrastruktur. Det gælder også beskyttelsen af samfundets digitale infrastruktur, herunder den del som kommunerne har ansvar for.

Det er ikke længere en selvfølge, at den lokale demokratiske dialog kan foregå uforstyrret af illegitime udefrakommende kræfter.

Det er en trussel mod ikke bare den demokratiske samtale og den fælles evne til at løse problemer, men også selve samfundets sammenhængskraft.

Klima- og biodiversitetskrisen er blevet tydelig på vores breddegrader, og mange kommuner har oplevet ekstreme lokale vejrsituationer, som har medført store ødelæggelser og voldsomme udgifter.

Kommunerne er både centrale i arbejdet med at reducere samfundets klimabelastning og i at imødegå de lokale konsekvenser af klimaforandringerne.

Sideløbende investerer flere og flere kommuner i projekter, som skal bidrage til at udvikle den lokale biodiversitet.

Strategi 2023-2027

Digital bevægelse

Det kommunale Danmark er under forandring, og på flere områder er der store strukturelle udfordringer, som kræver digitale bidrag til løsninger – både for den enkelte kommune og for sektoren som helhed, som der efterspørges af kommunerne.

I KOMBIT har de danske kommuner et fælles omdrejningspunkt med stærke og specialiserede kompetencer på digitaliseringsområdet, som kan og skal bidrage til den digitale gentænkning af velfærden. Kommunerne efterlyser støtte til at håndtere de trusler, der opstår i et digitaliseret samfund som det danske – især på it-sikkerhedsområdet og i forhold til den grønne omstilling: Her skal kommunerne bidrage – og med dem, KOMBIT.

Strategien vil sætte investeringsmuskel og kompetencer i spil på flere områder og med fokus på øget kommunalt udbytte af digitaliseringen. Dette tager afsæt i den moderne it-infrastruktur og landsdækkende it-løsninger såsom Aula, Borgerblikket og Kommunernes Sygedagpengesystem. Strategien skal styrke kernen i KOMBITs aktiviteter: at sikre at de fælleskommunale it-løsninger og den it-infrastruktur, som kommunerne er dybt afhængige af hver dag, ikke blot fungerer men hele tiden forbedres og udvikles.

  • Stærkest i fællesskab - 1

    De 98 danske kommuner er forbundne kar, som er stærkest, når der handles i fællesskab. Det kan vi se i dag, hvor den kommunale sektor står samlet på det digitale område og på flere punkter er væsentligt foran regionerne og staten – og i internationalt perspektiv, hvor Danmark er førende, er KOMBIT en unik størrelse, som inspirerer i andre lande. De 98 kommuner er forskellige – men også forbundne, hvorfor en svaghed på det digitale område i én kommune nemt kan udvikle sig til en svaghed for alle kommuner. Derfor indebærer KOMBITs strategi en særlig indsats over for de kommuner, som kan have vanskeligt ved på egen hånd at udnytte digitaliseringens potentialer og afværge dens trusler.

  • Stærkest i fællesskab - 2

    KOMBITs strategi indebærer en oprustning indenfor informations- og cybersikkerhed samt et arbejde med at øge udbyttet af data for kommunerne. Her er den kommunale sektor kendetegnet ved store potentialer, men også ved muligheder der ikke realiseres samt trusler, der ikke håndteres i tilstrækkeligt omfang. Et eksempel på potentialet er anvendelsen af data på sundheds- og børn & unge-området tilpasset den enkelte borger. Samtidig ønsker 90% af borgmestrene og kommunaldirektørerne, at KOMBIT bistår kommunerne med at opretholde en høj informations-, data- og cybersikkerhed. Denne oprustning skal ske som konkrete fælleskommunale it-initiativer. F.eks. via øget støtte til best practice i alle kommuner med mulighed for yderligere skræddersyet assistance til udvalgte kommuner. Dette kræver naturligvis et fokus på at balancere nye initiativer og anvendelse af data med behovet for tillid, gennemsigtighed og privatliv.

  • Stærkest i fællesskab - 3

    Kommunerne er centrale i arbejdet med at reducere samfundets klimabelastning og imødegå klimaforandringernes konsekvenser – også når det kommer til it. World Economic Forum anslog i 2022, at anvendelsen af de rette digitale løsninger kan reducere CO2-udledninger med op til 20%. Tilsvarende ser mange kommunaldirektører et stort behov for en it-understøttet monitorering af effekten af kommunale klimatiltag. Derfor har KOMBITs strategi fokus på, hvordan anvendelse af data og teknologi kan understøtte kommunerne i forhold til den grønne omstilling. Det handler om at skabe ny viden om den grønne omstilling ved sammenstilling og forædling af data fra forskellige datakilder og om at udvikle it-løsninger, der kan understøtte arbejdet med at reducere klimaforandringer og imødegå deres konsekvenser. Mere snævert handler det om at søge at reducere klimabelastningen associeret med kommunernes anvendelse af it.

KOMBIT leverer

Løsninger, data & infrastruktur

1

Fælles indkøb, forvaltning og videreudvikling af tidssvarende og stabile it-løsninger og -infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder er kernen i KOMBITs virke. KOMBIT vil i de kommende år fortsætte og udbygge dette arbejde, herunder understøtte at kommunerne i højere grad kan udnytte såvel eksisterende som nye data som grundlag for deres arbejde.

Læs mere om fokusområdet i vores strategi-publikation.

Implementering & anvendelse

2

It-løsninger, data og infrastruktur er kun værdifulde for kommunerne i det omfang, de er implementeret og anvendes aktivt. KOMBIT vil i de kommende år markant øge støtten til best practice-anvendelse af fælleskommunale it-løsninger og -infrastruktur og samtidig indsamle og sprede tilsvarende best practices i forhold til beslægtede elementer såsom anvendelse af data, sikkerhed mv. blandt kommunerne.

Læs mere om fokusområdet i vores strategi-publikation.

Viden & rådgivning

3

Erfaringerne viser, at ikke alle kommuner realiserer de muligheder for kvalitetsløft og effektiviseringer, som fælleskommunale it-løsninger og -infrastrukturen skaber. Tilsvarende imødegås de tilhørende trusler ikke i tilstrækkeligt omfang. KOMBIT vil i de kommende år udvikle differentieret understøttelse af individuelle kommuner byggende på fælleskommunale erfaringer, ligesom KOMBIT aktivt vil indgå i debatten om kommunal fornyelse, forbedring og frisættelse.

Læs mere om fokusområdet i vores strategi-publikation.

Organisation, samarbejde og virkemidler

Et forandret KOMBIT

KOMBITs strategi for 2023-2027 ligger i forlængelse af kommunernes og KOMBITs hidtidige arbejde. Den repræsenterer en markant videreudvikling, men ikke et radikalt brud. Således er en række af forudsætningerne for at realisere strategien til stede i KOMBIT i dag, men ligesom KOMBIT har udviklet sig siden sin etablering, vil strategien også få konsekvenser for virksomhedens udvikling i de kommende år.

Differentiering

Med strategien supplerer KOMBIT den eksisterende ’one size fits all’-tilgang med differentierede ydelser til interesserede kommuner (enkelt- eller gruppevist).

Indsigt og samarbejde

Med strategien ønsker KOMBIT at skrue yderligere op for det kommunale samarbejde og den kommunale involvering.

Justeret investerings og styringsmodel

Med strategien ibrugtager KOMBIT en justeret investerings- og styringsmodel med ambition om at muliggøre et systematisk, strategisk investeringsfokus, sikre kommunal budgetsikkerhed og understøtte kommunal indsigt i forbindelse med prioritering og gennemførsel af fælleskommunale digitaliseringsinitiativer i regi af KOMBIT.

Læs mere om 'Et forandret KOMBIT' i vores strategi-publikation.

Klik på billedet

Læs strategien 2023+ som PDF