Forandring

Grøn omstilling

Digitalisering rummer store potentialer for at understøtte og accelerere grøn omstilling. World Economic Forum anslår, at digitale teknologier kan levere en femtedel af de reduktioner, som globalt skal bidrage til ”Net Zero” i 2050.

Grøn omstilling og digital omstilling kobles derfor også tæt, faktisk så tæt, at det omtales som ”The twin transition”.

KOMBIT vil forene tvillingerne og sikre at kommunernes digitalisering i videst mulig udstrækning understøtter ambitionerne for den grønne omstilling.

Kommunerne lukker kløften

Digitale løsninger har særlige potentialer for at accelerere omstillingen inden for områder såsom; landbrug, byggeri/bygningsdrift, transport og produktion. Sektorer som er ansvarlige for størstedelen af CO2 udledningen og energiforbruget i Danmark.

Til trods for at Danmark indtager førerpositioner inden for såvel vedvarende energikilder som offentlig digitalisering, sakker vi bagud, når fokus rettes mod virksomhedernes evne til at koble af de to elementer i ”the twin transition”.

Vi skal bidrage til, at digitaliseringen indfrier sit potentiale i relation til grøn omstilling. KOMBIT skal gennem partnerskaber, innovation, udvikling og udbredelse af digitale svar på miljø- og klimaspørgsmål bidrage væsentligt til, at vores (for nuværende) separate transformationer kobles i en dansk twin transition, som kan bringe os i den førerposition, som vi har fundamentet for at indtage.

Denne øvelse kræver stærke faglige kompetencer, forretningsindsigt og entreprenørskab. KOMBIT samler derfor et hold af skarpe profiler, som alle brænder for denne dagsorden, med henblik på at tvinge denne forandring igennem i og omkring KOMBIT.

Kommunerne er vores vigtigste interessent og vores ejer. Arbejdet skal derfor også foregå i tæt samarbejde med kommunerne i form af repræsentanter fra kommunernes klimaprojekter og de data som relaterer sig dertil.

Igennem videndeling lokalt, regionalt og nationalt, skal løsninger bringes til bordet, afprøves og de bedste skal ”pakkes”, udbredes og implementeres i kommunerne.

Frederik Beyer - portræt
Frederik Beyer
Bæredygtighedskonsulent

Digitaliseringen må ikke selv blive en klimasynder

Data er råstoffet i den 4. industrielle revolution. Det giver bl.a. mange muligheder når det handler om at måle, monitorere, prioritere og planlægge indsatser, som skal bidrage til den grønne omstilling.

Data udgør samtidig kernen af forretningen i globale virksomheder (såsom Meta, Youtube/Google, Tik Tok osv.).

Opbevaring og behandling af disse data bliver til stadighed en større belastning for klimaet, da datacenterindustrien (ifølge The Shift Project) har udviklet sig i retning af at blive en større CO2-udleder end den ellers så udskældte flyindustri.

Også i Danmark aftager datacenterindustrien en anselig del af den samlede danske energiproduktion. Og prognoserne peger mod at datacentre i 2030 forventes at aftage ca. 13% af den samlede danske elektricitet, mens private elbiler til sammenligning forventes at aftage ca. 3%.

Både rapporten fra The Shift Project, angående den globale udvikling, og prognoser fra Energistyrelsen for den danske datacenterindustri, stammer fra før lanceringen af Open AI (bedst kendt i form af produktet Chat GPT), som i skrivende stund fører til eksponentielle stigninger i datamængderne.

Der kan derfor ikke herske tvivl om, at datacenterindustrien spiller en central rolle, hvis den teknologiske udvikling skal fortsætte, uden at det bliver på bekostning af klimaet.

KOMBIT og en række andre offentlige aktører arbejder sammen om, at kortlægge hvordan det offentlige – i fællesskab – kan bruge sin samlede indkøbskapacitet til at drive datacenterindustrien i en grønnere retning.

Ligesom vi i Danmark har vist os som foregangsland på vindenergi, kan vi gå forrest i udviklingen af fundamentet for den igangværende industrielle revolution.

 

Podcast Logo - Den grønne kode
Podcast

Den grønne kode

For at fremme koblingen mellem digital og grøn transition i Danmark, har vi startet en podcast.

I KOMBIT-podcasten "Den grønne kode" kan du møde danske eksperter og specialister i arbejdet med denne kobling.

Følg med her:

Apple Podcast

Spotify

Podimo

Google Podcast

Konkrete initiativer

KOMBIT vil gerne mødes med og koordinere med kommunernes tovholdere for de planer og indsatser, som der arbejdes med i regi af Klimaalliancen (tidl. DK2020). Her vil vi afsøge, hvordan digitalisering kan understøtte eksisterende og nye ambitioner, og samarbejde på tværs for at sikre bedst mulig digital understøttelse af arbejdet med et registrere og følge op.

KOMBIT skal som organisation selv rapportere på CSRD, hvor en stor del af arbejdet med fordel kan planlægges og eksekveres, så data registreres og fødes mere eller mindre direkte ind i kommunernes klimaplaner. Dette kræver koordinering med it-branchen, men vil føre til fælles gevinster og indsigter, som kan bidrage til at udvikle den grønne dagsorden på tværs af offentlig og privat sektor.

Ud over at KOMBIT internt arbejde sammen med markedet om at udvikle og afprøve krav, som relaterer sig til CO2-aftryk, genbrug af overskudsvarme m.m. deltager KOMBIT i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS), om at udvikle et katalog af krav til hele den offentlige sektor, som på en hensigtsmæssig måde skærper fokus på dagsordenen og fordrer store ambitioner hos leverandørerne.

Analyser har vist, at 30 % af den totale udledning for en it-løsning ligger i opbygningsfasen - mens hele 70 % knytter sig til brugsfasen. KOMBIT har derfor eftersat nogle CO2-eftersyn af de kørende løsnigner, for at undersøge, om der er steder der kan skæres væsentligt på energiforbrug og datamængder.

Hvorfor skal vi gå op i grønne indkøb af digitale ydelser?

Hør professor ved DTU, Leif Katsuo Oxenløwe, forklare hvordan indkøbere kan spille en central rolle i at adressere nogle af de udfordringer i det digitale domæne, som potentielt kan ende med at stå i vejen for, at vi forløser potentialerne i den grønne og digitale tvillinge-transition.

Vores grønne mission

Hvad betyder det i praksis? Og hvad kan et lille land – og 98 kommuner – overhovedet opnå i den store sammenhæng?

I Danmark har vi stolte traditioner som ’foregangsland’, som præsenterer gode og innovative løsninger på alverdens udfordringer. I årevis har Danmark også været førende på grøn energi - og offentlig digitalisering.

Det er denne nerve og danske identitet vi skal tappe ind i. Det kræver imidlertid, at vi afsøger – og finder – de innovative løsninger på de akutte problemer.

I første omgang kredser vi om inkrementel innovation, hvor eksisterende løsninger og projekter igennem tilpasning kan bidrage til, at både kommuner, virksomheder og borgere agerer mere klimabevidst.

Sidenhen skal vi afsøge og afprøve nye ideer igennem partnerskaber, som kan føre til nye løsninger og innovationer og bidrage til, at kommunerne bliver epicenteret for det grønne foregangsland.