Hvor kan man finde et samlet overblik over tidligere nyhedsbreve?

Hvis I vil læse eller genlæse tidligere nyhedsbreve, kan I finde dem på vores nyhedsbrevsarkiv.

I kan også finde nyhedsbreve fra andre af KOMBITs løsninger ved at gå til vores fælles arkivside.

Lukning af ekstranet og KMD-indkomst

Som mange allerede har bemærket, har SKAT meldt ud, at de lukker SF-Tele og Ekstranet pr. 1. december 2024. SKAT lukker også dataleverancen fra deres side til KMD Indkomst.

De tre løsninger KY, KSD og KP henter alle deres oplysninger direkte fra SKAT. Men de supplerende indkomstoplysninger, der er behov for i sagsbehandlingen, vil fra 1. december 2024 blive udstillet i SAPA.

Det er vigtigt at understrege, at SAPA allerede i dag er teknisk klar til at løfte opgaven med at vise indkomstoplysninger til landets kommuner, på samme måde som KMD Indkomst. Dog udestår de sidste afklaringer om hjemmel med SKAT. Herudover er analysen i forhold til hvilke konkrete data, der skal udstilles, i gang sammen med tre pilotkommuner.

Vi forventer, at analysedelen afsluttes med udgangen af 2. kvartal og danner grundlag for den primære udstilling af indkomstdatadata i SAPA.

Alle kommuner har adgang til SAPA. Vi forventer, at udstillingen i SAPA-regi vil modsvare de hidtidige i KMD Indkomst i dag.

Webinar om omlægning af skattestyrelsens dataadgange

Den 24. maj 2024 kl. 9.00-10.30 holder KOMBIT webinar om omlægning af skattestyrelsens dataadgange. Webinaret afholdes i første omgang for KOMBITs programledere og SAPA superbrugere. Formålet med webinaret er, at kommunerne får klarhed over, hvordan KOMBIT understøtter jer i omlægningen, herunder hvilke opgaver, I hver især skal løse for at komme i mål med omlægningen.

Invitation er udsendt den 13. maj 2024 til KOMBIT programledere og SAPA-systemansvarlige. Webinaret vil blive optaget og delt med deltagerne efterfølgende.

Save the date: Ydelsesdag afholdes den 9. oktober 2024 i Fredericia

For anden gang afholder KOMBIT Ydelsesdag for alle faglige ledere inden for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

Vi er i gang med at planlægge en spændende og indholdsrig dag for jer.

I har givet os værdifulde input og interessetilkendegivelser, som vi arbejder på at få med i programmet, og så snart vi har programmet klart, sender vi invitation ud til faglige ledere for KY, KP og KSD. Vi forventer at sende ud primo juni 2024.

I mellemtiden kan I reserve den 9. oktober 2024.

Møderække for faglige ledere fortsætter

Den 10. juni 2024 afholder vi sidste online-møde for faglige ledere for KY, KP og KSD inden sommerferien. Vi fortsætter møderækken i andet halvår af 2024 og sender invitationer ud i løbet af juni.

Formålet med møderækken er at holde kommunernes ledere informeret om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet i KOMBIT og åbne for spørgsmål og dialog.

Hvem modtager invitationen?
Målgruppen for møderækken er kommunernes faglige ledere, og det er dem, der i KLIK har registreret sig som faglig leder for enten KY, KP eller KSD, som modtager invitationen. KOMBIT kan ikke ændre i denne liste, det kan kun kommunernes KLIK-ansvarlige.

Husk at opdatere Rollegalleriet i KLIK

Når KOMBIT sender mails til jer, når vi inviterer til møder, webinarer og lignende, bruger vi de kontaktoplysninger, som I har oplyst via KLIK. Det kan fx være ’Systemansvarlige’ og ’Faglige ledere’ for hhv. KP, KY, YR og KSD.

Vi sender kun mails, invitationer og lignende til dem, der er registreret i KLIKs rollegalleri.

Det er vigtigt, at disse roller opdateres via KLIK, når der sker organisatoriske ændringer i dine kommune - herunder også ved ansættelser og fratrædelser. Har du ændringer til kontaktlisterne, skal du kontakte din kommunes KLIK-administrator. Hvis du ikke ved, hvem det er, kan du kontakte din KOMBIT-programleder.

Har I ubesatte ”obligatoriske” roller i KLIKs rollegalleri, kan I gå glip af vigtige informationer og invitationer fra KOMBIT.

I kan gå direkte til KLIK her.

Vigtig information ved virksomhedsoverdragelse og § 56- samt fleksjobaftaler

I NemRefusion valideres indberetninger op mod hhv. KSD og DFDG, når der indberettes fravær, hvor medarbejderen enten har en § 56-aftale eller er ansat i fleksjob.

Hvis der sker virksomhedsoverdragelse for en medarbejder, der har en § 56-aftale eller er ansat i et fleksjob, er det vigtigt, at aftalerne opdateres af kommunen med det nye CVR-nummer, og at denne er gældende for perioden, der søges refusion for.

Hvis aftalen blot kører videre med det gamle CVR-nummer, er det ikke muligt at indberette fravær for medarbejderen, og nedenstående fejlmeddelelse vil derfor optræde.

Hvis kommunen modtager henvendelser fra arbejdsgivere, der ikke kan indberette fravær for medarbejdere med § 56 eller fleksjob, kan det altså skyldes, at CVR-nummer ikke er opdateret korrekt.

MitID signeringsmodul er fjernet i NemRefusion

På baggrund af flere kommentarer i NemRefusions brugertilfredshedsundersøgelse samt henvendelser til NemRefusion supporten, kommuner og Udbetaling Danmark omhandlende udfordringer med signeringsflowet, har vi fjernet signering med MitID i løsningen. Ændringen trådte i kraft den 6. maj 2024.

Det betyder, at brugerne nu alene skal bekræfte deres identitet med MitID, når de vil sende eller annullere en indberetning. Når verificeringen er godkendt, kommer brugeren retur til NemRefusion, og en kvittering vil til slut blive vist.

Frem til uge 22 vil brugerne blive mødt af følgende pop-up meddelelse, når de logger ind i NemRefusion:

 
Vi har opdateret vejledningen, der trin for trin viser, hvordan man sender en indberetning. Vejledningen kan tilgås via dette link

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I skrive til nemrefusion@kombit.dk.

Releasenotes kan nu findes på nemrefusion.dk

Det er nu muligt at finde information om releases, herunder opdateringer, nye funktioner m.m. på nemrefusion.dk.

Du kan holde dig opdateret om de seneste ændringer og tilføjelser i NemRefusion her.

Vi gennemgår desuden udvalgte gennemførte ændringer/rettelser samt udvalgte kommende ændringer/rettelser via månedlige nyhedsbreve til arbejdsgivere. Du finder nyhedsbrevene her.

Check-ins om NemRefusion for kommuner og UDK

Vi afholder check-in om NemRefusion for kommuner og UDK via Teams igen den 25. juni 2024 kl. 10.00-11.00.

Mødet kræver ikke tilmelding, og vi opfordrer derfor til, at I selv lægger det i jeres kalender og deltager efter behov.

Link til mødet er senest sendt i en mail til kommunernes systemansvarlige for NemRefusion, faglige ledere for sagsbehandlere i KSD samt vores kontaktpersoner hos UDK den 14. maj 2024, hvori vi har opfordret til at videresende informationen til relevante kolleger i organisationen.

Vi gør opmærksom på, at møderne starter kl. 10.00 og afsluttes, når vi har givet en status og besvaret spørgsmål fra deltagerne. Møderne kan derfor blive afsluttet før kl. 11.00.

Check-ins efter sommer

På det seneste check-in, der blev afholdt den 14. maj 2024, delte vi et spørgeskema, hvori vi opfordrede jer til at fortælle, hvorvidt I får værdi ud af møderne, og om I ønsker, at vi fortsætter med at afholde dem efter sommer, herunder hvor hyppigt og med hvilket fokus.

Spørgeskemaet blev efter mødet sendt direkte til kommunernes systemansvarlige for NemRefusion, faglige ledere for sagsbehandlere i KSD samt vores kontaktpersoner hos UDK.

Vi samler op på besvarelserne ved check-in mødet den 25. juni 2024.
 
Det vil naturligvis altid være muligt at skrive til nemrefusion@kombit.dk, hvis man har spørgsmål.

KSD-netværksdage afholdt

90 kommuner og over 200 deltagere deltog i forårets KSD-netværksdage, hvor kommunerne selv havde sat dagsordenen. Vi kom vidt omkring med emner som vikar/løsarbejdere, manuelle flyttesager og den gode dialog med lønkontorerne. Foruden de spændende emner, var der også godt gang i spørgekassen, hvor der kom rekordmange spørgsmål. Dagene bød på en masse dialog, faglige drøftelser og netværk kommunerne i mellem.

Det kom også til udtryk i evalueringerne, hvor:

 • 94 % kom hjem med ny viden
 • 94 % fik input med hjem til det daglige arbejde med KSD
 • 96 % fik faglig sparring
 • 97 % fik netværket med andre kommuner

Til november gør vi det hele igen, og vi glæder os til at se, hvad kommunerne byder ind med til dagsordenen.

Netværksmøderne finder sted på disse datoer og lokationer:

 • 12. november 2024, Hvidovre
 • 14. november 2024, Køge
 • 19. november 2024, Aalborg
 • 20. november 2024, Kolding

Lov om ret til lommepengejob

Folketinget er i disse uger i gang med at behandle et nyt lovforslag, som kan betyde at unge ned til 13 år kan opnå ret til sygedagpenge.

Med lovforslaget foreslås det at pålægge kommunen at tilbyde unge i alderen 13-17 år, som bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, samt unge i alderen 13-17 år, hvor kommunen modtager dokumentation fra politiet om, at en ung er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, et lommepengejob. Et lommepengejob kan være på det private arbejdsmarked, i en region, staten eller kommunen.

Lommepengejobbet skal etableres på almindelige løn- og arbejdsvilkår, herunder de særlige regler, der gælder for unge.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2024.

Du kan følge lovforslaget her.

KPs rolle i forbindelse med mellemkommunal afregning

På baggrund af drøftelser blandt kommuner på KP Statusmøde den 11. april 2024, vil vi præcisere KPs rolle i forhold til mellemkommunal afregning.

KP er det autoriserede system til at foretage mellemkommunal afregning af medfinansiering for førtidspension. Det betyder, at kommunerne skal sikre, at KP har det rigtige grundlag til at foretage denne opgave.

I praksis betyder det, at:

 • Der skal sikres, at pengetransaktioner kan foretages korrekt
 • Institutionsophold, som kan påvirke finansieringskommunen (jf. Retssikkerhedsloven §9c), skal registreres i KP
 • Flytninger skal godkendes i KP så hurtigt som muligt, hvis de udsættes pga. verserende administrationssag el. lign udeståender
 • Sager, hvor kommunen modtager finansieringsansvaret, skal kontrolleres på baggrund af opfølgningsopgaver i KP

Hvis kommunen ikke varetager disse opgaver, kan det få økonomiske konsekvenser i form af betaling af uretmæssig refusion.

Se i øvrigt brugervejledningen for sagsbehandlere afsnit 3.7 Flytning og 3.9 Registrering af institutionsophold:

Brugervejledning til sagsbehandler og medarbejder med økonomiopgaver

Samt følgende temavejledninger:

KP Temavejledning - Flytning

KP Temavejledning - Afregning af kommunal medfinansiering og mellemkommunal afregning

Status på pilotafprøvningen af eFaktura

Siden den 2. april 2024 har Brønderslev, Ringsted, Syddjurs og Aalborg kommune hjulpet os som piloter på den nye eFaktura-funktionalitet i KP.

Afprøvningen startede med snitfladerelaterede problematikker, som endeligt faldt på plads i uge 18. Herefter har tempoet været sat op ift. test af manuel behandling af eFaktura, og i uge 19 startede afprøvningen af automatisk behandling af eFaktura, som fortsat er i fuld gang. Vi forventer at pilotafprøvningen endeligt kan slutte i uge 21.

I forbindelse med afprøvningen er det blevet fremhævet, at behandlingen af eFaktura i KP giver en fordelagtig mulighed for at få et samlet overblik over borgers situation. Oplysninger om de behandlede eFaktura kommer ind på borgers sag via en ny fane, og det er muligt at se den komplette faktura i PDF-format. Det giver et overblik over, hvor ofte der betaltes noget ift. den enkelte borger, og med de nye funktioner behøver man ikke at skulle ind i andre systemer for at finde oplysningerne.

ERFA-møde mellem kommunerne, KOMBIT og Udbetaling Danmark

Så er det igen tid til at sætte kryds i kalenderen, hvis du vil med til ERFA-møde.

Møderne afholdes som webinarer og er både målrettet sagsbehandlere og chefer.

Datoerne er:

 • Onsdag den 12. juni 2024 (formiddag)
 • Torsdag den 13. juni 2024 (eftermiddag)

På møderne vil der være oplæg fra KOMBIT og Udbetaling Danmark. Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål.

Program for møderne samt tilmelding foregår via selvbetjening.nu, hvor du også kan læse mere.

 

85 kommuner deltager til KY-brugerforum

I KOMBITs KY-team glæder vi os meget til at møde jer under brugerforumdagene hhv. den 30. maj 2024 i Vejle og den 10. juni 2024 i Sorø.

Rigtig mange har tilmeldt sig, og vi bliver 81 deltagere i Vejle og 82 deltagere i Sorø. Inden dagene sender vi det endelige program samt praktisk information ud til alle deltagere. Har I spørgsmål til brugerforum, er I velkomne til at skrive til KY@kombit.dk.

Optagelser fra driftsstatusmøde er klar

Ændringerne til 225-timersreglen har nu været implementeret i KY i snart et kvartal. Ud over demo af ændringerne er der afholdt 3 spørgetimer.

I kan tilgå de forskellige optagelser på KY-Driftssitet.

Der er udarbejdet en specifik Brugervejledning til 225-timersreglen. Den hedder: Brugervejledning – KY Sagsbehandling - 225-timers reglen. I finder den her og på KY driftssite under vejledninger.

Særlov for Ukraineborgere – vær opmærksom på målgruppen

UDK modtager blanketter på borgere, som ikke er i målgruppen

For at være berettiget til at modtage børnetilskud som enlige forsøger, skal følgende være opfyldt:

 1. Borgeren skal modtage SHO-ydelse
 2. Borger skal have ukrainsk statsborgerskab
 3. Borger skal være registret som gift i CPR, men vurderet som praktisk talt enlig af kommunen

Blanketten skal dermed ikke sendes til UDK, med mindre at borgeren er i målgruppen.

Det er meget vigtigt, at kommunen giver besked til UDK, hvis borgerne stopper med at modtage SHO eller kommunen igen vurderes som gift/samlevende.

Læs nyheden på KY-driftssite, hvor du også kan læse om, hvordan du ændrer en ydelse til fuld sats i KY.

Webinar for brugere af YR

Den 25. april 2024 afholdt KOMBITs YR-team webinar for brugere af YR.

På dagsordenen var der bl.a.:

 • Information om proces for genfremsendelse af LIS-data/Data fra YR ifm. et leverandørskift
 • Kort vejledning til periode for løntilskud
 • Roadmap for 2024
 • Status for kontanthjælpsreformens indflydelse på YR,
 • Information om en ny sparingsgruppe for kommuner, der er interesserede i at drøfte emner som f.eks. brug af YRs hjemmeside Ydelsesrefusion.dk.

Link til optagelse og præsentation blev efterfølgende sendt til mødedeltagerne.

Deltog du ikke på mødet, men vil gerne se materialet eller være med i sparingsgruppen, er du meget velkommen til at kontakte ydelsesrefusion@kombit.dk.

19-05-2024