Generel FAQ om Kommunernes Pensionssystem

Find svar på dine generelle spørgsmål om Kommunernes Pensionssystem

På denne side kan du finde svar på generelle spørgsmål om Kommunernes Pensionssystem. Hvis du har spørgsmål om funktionalitet i Kommunernes Pensionssystem, kan du finde svar i vores nye FAQ om funktionalitet.

Har du spørgsmål, der ikke fremgår af listerne? Så send en mail til socialpension@kombit.dk.

Denne FAQ indeholder spørgsmål/svar inden for følgende emner:

Generelt
KMD SPK - den midlertidige pensionsløsning
Generelt
Hvorfor skal kommunerne udfase KMD Social Pension?

KMD Social Pension er et af monopolsystemerne, som ifølge udbudsplanen skulle bringes i udbud. Kommunerne kan derfor ikke fortsætte med at anvende KMD Social Pension.

Hvad er tidsplanen

Efter planen skal Kommunernes Pensionssystem tages i brug i alle kommuner 1. kvartal 2022.

Trin 0 og trin 1
For at kommunerne får et velfungerende pensionssystem og gøre alle kommuner klar til at implementere systemet i 1. kvartal 2022, har Social Pension-projektets kommunale styregruppe besluttet, at der skal være et trin 0, hvor kommunale brugere afprøver KP Basis og et trin 1, hvor alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug. 

Alle kommuners brugere vil i løbet af trin 0 i oktober-december 2021 få adgang til et træningsmiljø, som er identisk med det nye pensionssystem KP Basis. Træningsmiljøet vil modtage alle de samme oplysninger fra andre systemer, som det nuværende KMD SPK og det kommende KP Basis gør, men kommunerne vil ikke kunne foretage udbetalinger, sende breve eller foretage andre handlinger fra systemet, som berører borgeren eller andre systemer. Alle brugere har derfor mulighed for at træne i KP Basis og blive trygge i brugen af systemet med støtte fra onlinehjælp, brugervejledninger, navigationssedler, onlinevideoer og kommunens superbrugere i god tid, før al sagsbehandling skal ske i KP Basis.

Når alle kommuner har gennemløbet trin 0, vil udvalgte pilotkommuner afprøve KP Basis yderligere fra november 2021 til februar 2022, hvorefter alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug.

Hvem sørger for, at den kommende løsning lever op til kommunernes krav og behov?

KOMBIT har ansvar for at udarbejde den kravspecifikation, der benyttes til udbuddet. Projektets kommunale arbejdsgrupper bidrager med input og validerer scope og funktionalitet. Projektets kommunale styregruppe vil også blive inddraget i arbejdet.

Hvornår kan kommunerne opsige KMD Sag?

I forbindelse med overgangen til KP Basis i februar 2022, anvender Social Pension ikke længere KMD Sag. Procentvis udgør reduktionen i udgiften til KMD Sag 4% + 1% da KP Basis også bliver tilsluttet den Fælleskommunale Infrastruktur. 

Der vil fra projektet Social Pension blive udsendt en KLIK-opgave i forholdt til oprydning i pensionssager i KMD Sag.

Kommunernes Pensionssystem udgør det sidste monopolsystem, som gør brug af KMD Sag. Når KP Basis sættes i drift, vil det derfor muliggøre udtrædelse af KMD Sag, hvis kommunerne samtidigt har tømt KMD Sag for sager.

Du kan læse mere om udfasningen af KMD Sag her: https://kombit.dk/indhold/kmd-sag-exit

Hvem sikrer at kommunernes anvendelse af forudsætningssystemerne i relation til Kommunernes Pensionssystem bliver opsagt?

Det gør KOMBIT. Forudsætningssystemerne P-data, KSP-LOS, KMD Indkomst og Doc2Archive vil blive opsagt med virkning fra måneden efter idriftsættelsen af KP Basis (26-04-2021).

KMD SPK - den midlertidige pensionsløsning
Hvad er KMD SPK?

Udbetaling Danmark (UDK) udfasede deres del af KMD Social Pension i marts 2020. KMD SPK var en midlertidig løsning, som kommunerne overgik til samtidig med, at UDK ibrugtog deres nye løsning i marts 2020. KMD SPK blev udviklet af KMD i samarbejde med KOMBIT og var i stor udstrækning ens med KMD Social Pension i design og funktion.

Som led i KOMBITs udfasningsaftale med KMD var aftalen, at KMD foretog mindre tilretninger af KMD Social Pension således, at kommunerne fortsat kunne anvende løsningen. Baggrunden for etableringen af den midlertidige løsning var at minimere den risiko, der var forbundet med at overgå til to nye løsninger på samme tid.

Der er efterfølgende sat gang i udbud og udvikling af en blivende løsning, Kommunernes Pensionssystem, der forventes idriftsat 1. kvartal 2022.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419