FAQ om Social Pension

Find svar på dine spørgsmål om Social Pension

På denne side kan du som kommune få svar på de mest gængse spørgsmål om Social Pension.

Har du spørgsmål, der ikke fremgår af listen? Så send en mail til socialpension@kombit.dk.

Generelt
Hvorfor skal kommunerne udfase KMD Social Pension?

KMD Social Pension er et af monopolsystemerne, som ifølge udbudsplanen skal bringes i udbud. Kommunerne kan derfor ikke fortsætte med at anvende KMD Social Pension.

Skal vi som kommune selv i udbud i forhold til KMD Social Pension?

Nej, KOMBIT sørger for et fælles udbud på en fremtidig løsning.

Hvad er tidsplanen

Kommunerne ibrugtager det midlertidige pensionssystem, KMD SPK, samtidig med, at UDK ibrugtager UDK Pension forventeligt marts 2020.
(KMD SPK er forklaret længere nede på siden under "Interimløsning")

Tidsplan for KMD SPK:

Udvikles der på sigt et helt nyt system til social pension-området?

Ja. KOMBIT gennemfører et udbud på vegne af kommunerne. Udbuddet skal sikre en fuld understøttelse af området social pension fremadrettet. KOMBIT er i øjeblikket i gang med planlægningen af et udbud. I det arbejde indgår projektets kommunale arbejdsgrupper.

Hvem sørger for, at den kommende løsning lever op til kommunernes krav og behov?

KOMBIT har ansvar for at udarbejde den kravspecifikation, der benyttes til udbuddet. Projektets kommunale arbejdsgrupper bidrager med input og validerer scope og funktionalitet. Projektets kommunale styregruppe vil også blive inddraget i arbejdet.

Kan man som kommune ikke bare udfase til andre nuværende systemer?

Det er ikke muligt for de enkelte kommuner selv at udfase fra KMD Social Pension. Det skal ske i fællesskab. Det skyldes blandt andet, at der er sammenhæng mellem kommunernes sager ved fx mellemkommunale afregninger (MAF), samt behovet for udveksling af information mellem Udbetaling Danmark (UDK) og kommunerne. UDK skal have ét system at aflevere informationer og adviser til, ligesom kommunen har brug for ét system til at modtage adviser fra cpr-registeret.

Helt konkret har kommunerne fx også behov for at sende besked til UDK om oprettelse af førtidspensionssager, når en borger sættes under administration, og UDK har behov for at kunne modtage og reagere ens på disse henvendelser for alle kommuner. Kommunerne skal desuden aflevere helbredstillægsprocent til det centrale Tilskudsregister (CTR), samt statistik til indenrigsministeriet - opgaver, der ikke løses af andre eksisterende it-systemer.

Hvorfor kan man som kommune ikke fortsætte med KMD Social Pension, indtil den blivende løsning, Social Pension Kommune, er på plads?

Når UDK overgår til deres nye løsning forventeligt i marts 2020, kan KMD Social Pension ikke længere bruges. Som led i KOMBITs udfasningsaftale med KMD er aftalen, at KMD laver mindre tilretninger af den eksisterende løsning KMD Social Pension for, at kommunerne fortsat kan anvende løsningen. Baggrunden for etableringen af den midlertidige løsning er at minimere den risiko, der er forbundet med at overgå til to nye løsninger på samme tid.

Implementeringen af KMD SPK forventes at forårsage få ændringer i kommunerne, da det vil være en videreførelse af KMD Social Pension i en tilrettet udgave. KMD SPK vil derfor ligne det nuværende KMD Social Pension i design og funktion. Grundet opgavedelingen mellem Udbetaling Danmark og kommunerne vil nogle funktioner og typer af data dog blive fjernet.

KOMBIT, UDK og KMD er i gang med at afdække ændringer i arbejdsgange, så KOMBIT og KMD kan informere kommunerne om de ændringer, der vil være.
Hvorfor foregår udfasningen i to faser?

Udbetaling Danmarks andel af KMD Social Pension udgør langt hovedparten af det samlede system efter at hele udbetalingsopgaven blev flyttet til Udbetaling Danmark (UDK). UDK står derfor også for hovedparten af driftsudgifterne. Blandt andet derfor har man valgt, at UDK udfaser først fra KMD Social Pension for at sikre kommunerne en størst mulig besparelse. Denne udfasningsmodel medfører også at risikoen for fejl minimeres mest muligt.

Hvad er den forventede tidsplan for implementering af henholdsvis KMD SPK og Social Pension Kommune?

Vi forventer, at kommunerne skal overgå til KMD SPK i marts 2020. På nuværende tidspunkt forventer vi, at alle kommuner har ibrugtaget den fremtidige blivende løsning Social Pension Kommune inden udgangen af 1. kvartal 2022.

Overgangen til KMD SPK vil ske samtidigt for alle kommuner, når Udbetaling Danmark overgår til deres nye løsning forventeligt i marts 2020.

Hvem sikrer, at der bliver etableret snitflader til Udbetaling Danmarks nye løsning?

Den enkelte kommune skal ikke gøre noget i forhold til oprettelse af snitflader og systemintegration. KOMBIT og Udbetaling Danmark laver aftaler mht. snitflader og udveksling af informationer.

KMD SPK - den midlertidige pensionsløsning
Hvad er KMD SPK?

Udbetaling Danmark (UDK) udfaser deres del af KMD Social Pension forventeligt i marts 2020. KMD SPK er den midlertidige løsning, som kommunerne skal overgå til samtidig med, at UDK ibrugtager deres nye løsning forventeligt i marts 2020. KMD SPK udvikles af KMD i samarbejde med KOMBIT og vil i vid udstrækning ligne det nuværende KMD Social Pension i design og funktion.

Som led i KOMBITs udfasningsaftale med KMD er aftalen, at KMD laver mindre tilretninger af den eksisterende løsning KMD Social Pension for, at kommunerne fortsat kan anvende løsningen. Baggrunden for etableringen af den midlertidige løsning er at minimere den risiko, der er forbundet med at overgå til to nye løsninger på samme tid.

Der skal efterfølgende etableres en fremtidig blivende løsning. KOMBIT sikrer udbuddet af denne løsning.

Hvornår får vi mere at vide om implementeringen af KMD SPK?

Alle kommuner tog KMD SPK i brug i marts 2020.

Implementeringen af KMD SPK forventedes at forårsage få ændringer i kommunerne, da det er en videreførelse af KMD Social Pension i en tilrettet udgave. KMD SPK ligner derfor det tidligere KMD Social Pension i design og funktion. Grundet opgavedelingen mellem Udbetaling Danmark og kommunerne er nogle funktioner og typer af data dog ikke længere tilgængelige.

KOMBIT, UDK og KMD afdækkede ændringer i arbejdsgange, så KOMBIT og KMD kunne informere kommunerne om de ændringer, der ville være. KOMBIT sendte efterfølgende løbende information om implementering af KMD SPK til kommunernes KMD SPK-projektledere.

Derudover sendte KOMBIT en implementeringshåndbog til kommunerne, som skulle hjælpe kommunernes KMD SPK-projektledere i forbindelse med implementeringen af KMD SPK. KMD udsendte desuden en installationsvejledning, implementeringsvejledning samt servicebreve til KMD SPK-projektlederne, da vi kom nærmere tidspunktet for implementeringen og ibrugtagningen af KMD SPK.

Får man som kommune adgang til de samme data i KMD SPK, som i det nuværende KMD Social Pension?

Kommunerne vil få adgang til de data fra Udbetaling Danmark (UDK), som er nødvendige for kommunernes sagsbehandling.

Kan vi stadig se de historiske sager i KMD SPK?

Ja, det er muligt at se tidligere sager i KMD SPK. Det vil dog kun være muligt at se de typer af historiske data fra Udbetaling Danmark (UDK), som kommunerne fremadrettet får adgang til. For de UDK-data, som kommunerne ikke fremadrettet må få adgang til, vil det ikke være muligt at se historiske data. Når det fulde overblik over adgang til data er på plads, vil KOMBIT melde ud til kommunerne.

Selvbetjeningsløsninger
Afløser den kommende løsning kommunernes selvbetjeningsløsninger?

Nej, den kommende løsning til social pension er ikke en erstatning for kommunernes selvbetjeningsløsninger. Kommunerne skal fortsat stille selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne.

Hvem sikrer at der bliver etableret snitflader til de nye selvbetjeningsløsninger for pensionsområdet?

Den enkelte kommune skal ikke gøre noget i forhold til oprettelse af snitflader og systemintegration. KOMBIT laver de fornødne aftaler.

Hvornår bliver Pensionsguiden udfaset?

Pensionsguiden anvendes i dag både af kommunerne og af UDK.

Pensionsguiden udfases i forbindelse med, at UDK ibrugtager UDK Pension. For at minimere kompleksiteten i forbindelse med den kommunale udfasning af Pensionsguiden og KMD Social Pension er det imidlertid blevet besluttet, at den kommunale del af Pensionsguiden lukkes i august 2019, og at kommunerne derfor allerede d. 14. juni skal ibrugtage deres selvbetjeningsløsning.

Årsagen til at kommunerne skal ibrugtage deres selvbetjeningsløsning allerede d. 14. juni og ikke henover sommeren, er, at vi ønsker at minimere risikoen for, at borgerne i en kommune ikke har adgang til at søge helbredstillæg, personligt tillæg og udvidet tillæg digitalt og derved kommer i klemme, når KMD lukker den kommunale adgang til Pensionsguiden.

Læs mere her.

Hvad skal kommunerne sørge for i forbindelse med udfasningen af Pensionsguiden?

Lukningen af Pensionsguiden sker i forbindelse med, at UDK overgår til ny Pensionsløsning. Kommunerne skal senest 1. maj 2019 have indkøbt en selvbetjeningsløsning til ansøgning af helbredstillæg, personligt tillæg og udvidet tillæg. KOMBIT understøtter kommunerne ved at udsende KLIK-opgaver om udfasning af Pensionsguiden.

KOMBIT er i dialog med selvbetjeningsleverandører vedrørende enkelte tilpasninger til selvbetjeningsløsningerne.

Læs mere her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419