Fælleskommunale Støttesystemer

Opdateret opgaveoverblik for Støttesystemerne

Opdateret opgaveoverblik for Støttesystemerne

KOMBIT offentliggør nu opgaveoverblikket for Støttesystemerne i en version 1.1., som indeholder roller og kompetencer i forhold til opgaverne og fire vejledninger.

Du finder opgaveoverblikket her.

Væsentligste tilføjelser

De væsentligste tilføjelser er følgende:

 • Under hver af opgaverne er det tilføjet hvilken rolle, der udfører opgaven og hvilke kompetencer, der kræves for at kunne udfylde rollen. For overblikkets skyld er alle roller med tilhørende kompetencer også samlet i en vejledning. 
 • For at kunne ibrugtage KY, KSD, SAPA og Støttesystemerne er det en væsentlig forudsætning, at den enkelte kommune etablerer en lokal Identity Provider. Der er derfor udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvilke overvejelser den enkelte kommuner skal igennem i forbindelse med etablering af en Identity Provider. 
 • Den enkelte medarbejders adgang til KY, KSD og SAPA vil blive styret ud fra jobfunktionsroller. Der er derfor udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan kommunerne på en hensigtsmæssig måde kan udarbejde jobfunktionsroller og knytte dem til brugersystemroller. 
 • Til de kommuner, der ønsker at tænke langsigtet, er der udarbejdet en vejledning til, hvordan kommunerne kan udarbejde en strategi for hændelsesorientering. Den er målrettet kommuner, der ønsker en strategi for at hændelsesorientere udvalgte it-systemer i deres egen systemportefølje. Det skal understreges, at det er et oplæg til den fremadrettede strategi og ikke en opgave, der skal være løst inden KY, KSD og SAPA tages i brug. 

Støttesystemernes netværksdage

Husk at der afholdes Støttesystemernes første netværksdage d. 11. og 12. marts 2015. Her introducerer vi de store linjer, konkretiserer kommunernes opgaver og roller og skaber rum til dialog om de opgaver, kommunerne og KOMBIT i fællesskab står overfor.

Find svar på dine spørgsmål om Støttesystemerne

Find svar på dine spørgsmål om Støttesystemerne

Støttesystemerne (STS) er en central del af monopolbruddet, og afføder mange spørgsmål hos blandt andet STS-kontaktpersoner, teknikere og leverandører.

KOMBIT samler løbende op på de spørgsmål vi får. For at alle kan få glæde af arbejdet, lægger vi fra nu af svarene på de hyppigst stillede spørgsmål ud på hjemmesiden.

Du kan nu finde en række oversigter over hyppigt stillede spørgsmål om STS overordnet set og de enkelte komponenter her. Oversigterne er lavet i samarbejde mellem KOMBIT og en lang række kommuner.

Materialet henvender sig til de kommunale brugere, som beskæftiger sig med STS, herunder kontaktpersonerne for STS, it-arkitekter mv. Desuden er materialet relevant for fx programledere/-koordinatorer for monopolbruddet, projektledere for monopolbrudsprojekterne, leverandører og øvrige profiler med teknisk flair.

Listerne med spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret. Hvis du har kommentarer til nogle af spørgsmålene eller har et spørgsmål, som ikke er med på listen, er du altid velkommen til at sende dit forslag til stoettesystemerne@kombit.dk.

Skal min kommune købe nye systemer for at ibrugtage Støttesystemerne?

Skal min kommune købe nye systemer for at ibrugtage Støttesystemerne?

Flere leverandører  - heriblandt også KMD - markedsfører pt. en række systemer som mere eller mindre forudsætninger for Støttesystemerne. Det kan være svært for kommunerne at afgøre, om det er tilfældet.

Det er KOMBITs umiddelbare vurdering, at mange af de tilbudte systemer ikke er en forudsætning for ibrugtagning af Støttesystemerne. De kendte forudsætninger for ibrugtagning Støttesystemerne finder du i opgaveoverblikket, i krav til kommunernes it-miljø og i integrationsvilkårene (sidstnævnte alene for integration mellem lokale systemer og Støttesystemerne).

I tvivlstilfælde anbefaler KOMBIT, at din kommune beder leverandøren rette henvendelse til KOMBIT, som kan foretage afklaringen med den pågældende leverandør. Såfremt der efter dialog med leverandøren mod forventning vil være behov for ændringer i forudsætningerne for ibrugtagning af Støttesystemerne, vil KOMBIT kommunikere dette til kommunerne hurtigst muligt.

Bemærk, at der naturligvis findes en række systemer, som kan anvende funktionalitet i Støttesystemerne til at skabe gevinster i kommunerne – fx systemer til styring af HR-processer. Det skal bare understreges, at de ikke er forudsætninger for ibrugtagning af Støttesystemerne. Kommunerne bør derfor foretage sådanne anskaffelser ud fra sædvanlige business case-betragtninger.

Konkurrencedygtig leverandør i det kommende kommunale it-landskab?

Konkurrencedygtig leverandør i det kommende kommunale it-landskab?

KOMBIT ønsker med de fælleskommunale Støttesystemer at gøre sager, dokumenter og informationer let tilgængelige. Disse vil bl.a. blive udstillet i SAPA, som skal give kommunale medarbejdere et overblik over den enkelte borger. For at SAPA kan vise et fuldstændigt billede, er det nødvendigt, at Støttesystemerne indeholder data om alle relevante sager og dokumenter fra kommunale ESDH-systemer samt fagsystemer.

Med udgangspunkt i det konkrete behov ønsker KOMBIT at indgå i dialog med leverandører, der leverer ESDH-systemer, fagsystemer mv. til kommunerne. Formålet med dialogen er at sikre, at kommunernes it-leverandører benytter de relevante Støttesystemer, inden kommunerne tager SAPA i brug. Dette betyder, at leverandørerne benytter, afleverer og modtager data fra Støttesystemerne.

I forbindelse med integrationen til de fælleskommunale Støttesystemer har KOMBIT udarbejdet en række dokumenter under navnet ’Vilkår for integration til Støttesystemerne’. Disse suppleres af en vejledning til kommuner i, hvordan de tager højde for Støttesystemerne ifm. udbud.

Vilkår for integration til Støttesystemerne

Vilkårene består af beskrivelser af de enkelte støttesystemer samt information om den tekniske løsning og hvordan der integreres hertil. Vilkårene for brug af støttesystemer spiller en central rolle, da de fryses før udbudsmaterialet offentliggøres og kan lægges til grund for leverandørernes udvikling af snitflader.

KOMBIT ønsker, som nævnt ovenfor, at sikre, at alle centrale it-leverandører melder sig klar til at bidrage til monopolbruddet og i tide får etableret de rette snitflader. En forudsætning herfor er bl.a., at leverandørerne kender og forstår vilkårene.

Vejledning til kommunerne

KOMBIT vejleder allerede kommunerne i at tage højde for Støttesystemerne i forbindelse med kommende udbud, genudbud, indkøb og kontraktforhandlinger. Dette gøres igennem Drejebogen samt en vejledning, der henvender sig til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. I vejledningen giver KOMBIT forslag til, hvordan brugen af Støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbudsmateriale.

Som leverandør til kommunerne må det derfor forventes, at krav om brug af de fælleskommunale Støttesystemer bliver elementer i kommende udbud på det kommunale marked.

Tidspunkt og tilmelding

KOMBIT ønsker at sikre en så smidig overgang for både kommuner og leverandører. Det planlægges derfor, at afholde en række informationsmøder for leverandører, hvor KOMBIT informerer om brug af de fælleskommunale Støttesystemer. Det endelige antal møder er endnu ikke fastlagt – dette beror ligeledes på leverandørernes behov.

På møderne vil SAPA-projektet og Kommunernes Datafælleskab fortælle om KOMBITs behov og forventninger til leverandørerne.

Det første møde afholdes hos KOMBIT torsdag d.6. marts kl.15-16.30 (BEMÆRK: mødet er forlænget med 30min). Tilmelding sker igennem dette link.

KOMBIT tildeler kontrakt på Støttesystemerne

KOMBIT tildeler kontrakt på Støttesystemerne

Efter grundig tilbudsvurdering tildeler KOMBIT på vegne af landets kommuner og ATP via Udbetaling Danmark kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af de fælleskommunale Støttesystemer.

KOMBIT bekendtgjorde den 15. februar 2014 udbuddet på de fælleskommunale Støttesystemer, og modtog den 7. juli 2014 tilbud fra de fem prækvalificerede leverandører. KOMBIT vil gerne takke leverandørerne for tilbuddenes høje kvalitet, hvilket vidner om, at leverandørmarkedet både er interesseret i og kvalificeret til at løse opgaven med at etablere væsentlige byggesten til den fælleskommunale infrastruktur.

Evalueringsprocessen af de indkomne tilbud er nu afsluttet og KOMBIT har d.d. meddelt KMD A/S, at de er tildelt kontrakten, herunder at KOMBIT agter at indgå kontrakt efter udløb af stand-still perioden, som udløber mandag den 22. september 2014.

Udbuddet af Støttesystemerne er således, helt efter planen, gennemført som det første i rækken af udbud i KOMBITs og Udbetaling Danmarks udbudsplan. KOMBITs fælleskommunale udbud følger således den overordnede tidsplan, der udover Støttesystemerne omhandler projekterne Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Sags- og Partsoverblik (SAPA).

 

Kick off for Støttesystemernes arbejdsgrupper

Kick off for Støttesystemernes arbejdsgrupper

Mere end 40 kommunale repræsentanter og deltagere fra ATP og UDK mødte i sidste uge op til kick off for Støttesystemernes fire nye arbejdsgrupper og engagerede sig i dialogen om det fremtidige kommunale it-landskab.

KOMBITs monopolbrudsprojekter – SAPA, KY og KSD var også repræsenteret i arbejdsgrupperne for at sikre de tværgående afhængigheder og behov i forhold til de fælleskommunale Støttesystemer.

Arbejdsgruppernes fokus
Arbejdsgruppernes formål er at sikre, at den forretningsnære operationelle viden, som kommunerne, ATP og Udbetaling Danmark har, bringes i spil – både i forhold til realiseringen og implementeringen af Støttesystemerne.

De fire arbejdsgrupper er inddelt således:

 • Hændelser – Beskedfordeler
 • Indekser – Sags-, Dokument- og Ydelsesindeks
 • Sikkerhed – Administrationsmodul og Adgangsstyring for bruger og systemer
 • Klassifikation og Organisation

Arbejdsgruppernes fokus frem til sommer er at arbejde på en konkret aktivitetsplan, der skal formidles til alle 98 kommuner i tredje kvartal 2014. Aktivitetsplanen skal konkretisere, hvilke opgaver kommunerne og KOMBIT skal løse i andet halvår af 2014 samt i 2015 frem til implementeringen af Støttesystemerne.

Undersøgelse skal danne grundlag for anbefalinger
For at sikre den rigtige forankring af Støttesystemerne i kommunerne, iværksatte KOMBIT i april en undersøgelse blandt alle 98 kommuner. Undersøgelsen skal være med til at afdække, hvilke systemer kommunerne har i dag, som har relevans i forhold til de fælleskommunale Støttesystemer. Mere end 70 kommuner har besvaret spørgsmålene og resultaterne vil danne grundlag for arbejdsgruppernes og KOMBITs anbefalinger af, hvordan kommunerne bedst muligt drager nytte af Støttesystemerne - i første omgang i forhold til monopolbruddet, men på sigt også i forhold til kommunernes øvrige systemer.

Kontaktperson for Støttesystemerne
I den seneste lancering af Kommunernes Drejebog for monopolbruddet har kommunerne bl.a. fået stillet opgaven at udpege en kontaktperson for Støttesystemerne, som efter sommerferien kan modtage information omkring de fremadrettede aktiviteter.  Indtil videre har 30 kommuner meldt en kontaktperson ind, men KOMBIT vil gerne opfordre de øvrige kommuner til at udpege en kontaktperson inden 1. juni, da første runde af information om Støttesystemerne vil blive udsendt inden sommerferien.

Fem tilbudsgivere prækvalificeret til udbud af Støttesystemerne

Fem tilbudsgivere prækvalificeret til udbud af de fælleskommunale Støttesystemer

Efter gennemgang af de modtagne ansøgninger om prækvalifikation i forbindelse med udbuddet af de fælleskommunale Støttesystemer, har KOMBIT taget endnu et stort skridt på vejen mod monopolbrud.
 
På grundlag af udbuddets opstillede kriterier har KOMBIT besluttet at opfordre fem virksomheder til at deltage i udbuddet og afgive tilbud.
 
De fem prækvalificerede leverandører er:
 
 • KMD A/S
 • IBM Danmark
 • CSC Scandihealth A/S
 • Netcompany IT and Business Consulting A/S
 • NNIT A/S
Med prækvalifikationen følger projektet planen i forhold til KOMBITs overordnede tidsplan for monopolbrud.
 
Kontraktindgåelse forventes ultimo september 2014.

1. Konkurrencedygtig leverandør i det kommende kommunale it-landskab?

Konkurrencedygtig leverandør i det kommende kommunale it-landskab?

KOMBIT ønsker med de fælleskommunale Støttesystemer at gøre sager, dokumenter og informationer let tilgængelige. Disse vil bl.a. blive udstillet i SAPA, som skal give kommunale medarbejdere et overblik over den enkelte borger. For at SAPA kan vise et fuldstændigt billede, er det nødvendigt, at Støttesystemerne indeholder data om alle relevante sager og dokumenter fra kommunale ESDH-systemer samt fagsystemer.

Med udgangspunkt i det konkrete behov ønsker KOMBIT at indgå i dialog med leverandører, der leverer ESDH-systemer, fagsystemer mv. til kommunerne. Formålet med dialogen er at sikre, at kommunernes it-leverandører benytter de relevante Støttesystemer, inden kommunerne tager SAPA i brug. Dette betyder, at leverandørerne benytter, afleverer og modtager data fra Støttesystemerne.

I forbindelse med integrationen til de fælleskommunale Støttesystemer har KOMBIT udarbejdet en række dokumenter under navnet ’Vilkår for integration til Støttesystemerne’. Disse suppleres af en vejledning til kommuner i, hvordan de tager højde for Støttesystemerne ifm. udbud.

Vilkår for integration til Støttesystemerne

Vilkårene består af beskrivelser af de enkelte støttesystemer samt information om den tekniske løsning og hvordan der integreres hertil. Vilkårene for brug af støttesystemer spiller en central rolle, da de fryses før udbudsmaterialet offentliggøres og kan lægges til grund for leverandørernes udvikling af snitflader.

KOMBIT ønsker, som nævnt ovenfor, at sikre, at alle centrale it-leverandører melder sig klar til at bidrage til monopolbruddet og i tide får etableret de rette snitflader. En forudsætning herfor er bl.a., at leverandørerne kender og forstår vilkårene.

Vejledning til kommunerne

KOMBIT vejleder allerede kommunerne i at tage højde for Støttesystemerne i forbindelse med kommende udbud, genudbud, indkøb og kontraktforhandlinger. Dette gøres igennem Drejebogen samt en vejledning, der henvender sig til de personer i kommunerne, der beskæftiger sig med at udarbejde kravspecifikationer og andet materiale i forbindelse med it-udbud. I vejledningen giver KOMBIT forslag til, hvordan brugen af Støttesystemerne kan indgå i kommunens kommende udbudsmateriale.

Som leverandør til kommunerne må det derfor forventes, at krav om brug af de fælleskommunale Støttesystemer bliver elementer i kommende udbud på det kommunale marked.

Tidspunkt og tilmelding

KOMBIT ønsker at sikre en så smidig overgang for både kommuner og leverandører. Det planlægges derfor, at afholde en række informationsmøder for leverandører, hvor KOMBIT informerer om brug af de fælleskommunale Støttesystemer. Det endelige antal møder er endnu ikke fastlagt – dette beror ligeledes på leverandørernes behov.

På møderne vil SAPA-projektet og Kommunernes Datafælleskab fortælle om KOMBITs behov og forventninger til leverandørerne.

Det første møde afholdes hos KOMBIT torsdag d.6. marts kl.15-16.30 (BEMÆRK: mødet er forlænget med 30min). Tilmelding sker igennem dette link.

De fælleskommunale Støttesystemer går i udbud

De fælleskommunale Støttesystemer er gået i udbud

På vegne af landets kommuner, ATP og Udbetaling Danmark udbyder KOMBIT per dags dato en kontrakt om udvikling, drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse af otte fælleskommunale Støttesystemer. Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud og deadline for anmodning om prækvalifikation er den 11. april 2014 kl. 12.00

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT A/S, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-Supply. Vi anbefaler, at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret. På forsiden af CTM findes information om igangværende udbud, link og Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM.

Gå til EU-Supply CTM her.

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.

For at give interesserede leverandører mulighed for at få indblik i væsentlige emner inden anmodning om prækvalifikation, offentliggør KOMBIT snarest en række dokumenter omhandlende vederlag og betalingsplan, rettigheder og licenser samt vilkår om benchmarking. Dokumenterne offentliggøres på www.kombit.dk samt i EU-Supply CTM.

Om Støttesystemerne

Støttesystemerne skal understøtte den fælleskommunale Rammearkitektur og er nødvendige for at konkurrenceudsætte monopolsystemerne. Derved skal de fungere som fælleskommunal infrastruktur, der på tværs af teknologier og på enkel og fleksibel vis udstille data og funktionalitet til brug for it-systemer i landets kommuner samt hos ATP og UDK.

Støttesystemerne består af otte løsninger:

 • Administrationsmodul
 • Adgangsstyring for systemer
 • Adgangsstyring for brugere
 • Beskedfordeler
 • Klassifikation
 • Organisation
 • Sags- og Dokumentindeks
 • Ydelsesindeks

Støttesystemerne etableres som del af det aktuelle monopolbrud på det kommunale it-marked.
Hvis du vil vide mere om Rammearkitekturen, kan du se en kort video her.

Første i en række udbud

Støttesystemerne bliver således det første udbud i rækken af i alt otte udbud, der i løbet af 2014/2015 skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol på en række områder. Efter annonceringen af Støttesystemerne bliver også Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA sat i udbud. Herudover udbyder ATP, til brug for Udbetaling Danmark systemer til Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse- og Boligstøtte.

Resumé: Teknisk leverandørdialog om de fælleskommunale Støttesystemer

KOMBIT har i første uge i december 2013 afholdt teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere, hvilket har udmøntet sig i en række kvalificerede input, som KOMBIT vil tage højde for i forbindelse med det forestående udbud. Den tekniske dialog i december er en opfølgning på den teknisk dialog projektet afholdt i forsommeren 2013. Her gav en række potentielle tilbudsgivere gode input til projektet – både konkret til kravspecifikationerne og mere generelt om en række centrale emner for tilbudsgivernes mulighed for at give konkurrencedygtige tilbud. Disse input har projektet indarbejdet i kravspecifikationerne, som – sammen med det øvrige udbudsmateriale – har været udgangspunkt for den netop afholdte tekniske dialog.

Dialogen med leverandørerne er gennemført på baggrund af en række spørgsmål, som har været tilgængelige på KOMBITs hjemmeside. Se spørgsmålene samt det offentliggjorte materiale på siden her.

De potentielle tilbudsgivere har skriftligt fremsendt svar på spørgsmålene til KOMBIT og har siden uddybet de væsentligste pointer ved et møde med KOMBIT.

Læs resume fra dialogen og resten af nyheden her.

Sider

Subscribe to RSS - Fælleskommunale Støttesystemer