Nyt fra Tilslutningsforløbet - november 2019

Vi gør hermed status på Tilslutningsforløbet for de kommunale fagsystemleverandører samt de aktiviteter KOMBIT har sat i gang i denne forbindelse.

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om:

Hvad er formålet med et tilslutningsforløb?

For at sige det helt kort, så er tilslutningsforløbet sat i gang for at øge forretningsværdien og udbredelsen af SAPA i kommunerne. Denne forøgelse af forretningsværdi sikres ved at der kommer flere data i Indekserne (Ydelsesindeks samt Sags- og Dokumentindeks).

Perspektivet er imidlertid større end SAPA. Initiativer som ’Borgerblikket’ og ’Helhedsorienteret indsats’ (HOI) er andre eksempler på fællesoffentlige initiativer, som er afhængige af, at kommunernes fagløsninger afleverer sagsdata til Indekserne.

Data kommer ikke i Indekserne af sig selv. Det kræver en fælles indsats fra kommunerne, deres fagsystemleverandører og KOMBIT.

I erkendelsen af, at det er en udfordrende og kompleks opgave, har KOMBIT igangsat Tilslutningsforløbet, som hjælper kommunerne og deres leverandører med at aflevere sagsdata til Indekserne på en korrekt måde.

Tilslutningsforløbet er et styret forløb, som KOMBIT driver med afsæt i en kommunal prioritering af løsningsområder.

Hvad gør KOMBIT i Tilslutningsforløbet - og hvad gør KOMBIT ikke?

Tilslutningsforløbet er et samarbejdsprojekt mellem en række pilotkommuner, deres fagsystemleverandører og KOMBIT.

I dette samarbejde står KOMBIT primært for at:

  • Gennemføre en række indsatser og aktiviteter der understøtter, at pilotkommuner og deres leverandører kan aflevere data til Indekserne på en korrekt måde  
  • Stille viden og ibrugtagningshjælp til rådighed for pilotkommuner og deres leverandører
  • Yde hjælp-til-selvhjælp – så leverandørerne efterfølgende selv kan hjælpe deres kunder på Indekserne (herunder brugen af de nødvendige støttesystemer).

KOMBITs opgave relaterer sig således til pilotkommunerne, hvorfor tilslutningsforløbet ikke understøtter opgaven om at sikre, at de efterfølgende kommuner kommer i produktion på indekserne. Denne opgave bliver de øvrige kommunerne selv ansvarlige for at løfte – i samarbejde med deres egne fagsystemleverandører. SAPA-projektet vil løbende følge op på hvordan denne opgave løses.

Den overordnede plan

Tilslutningsforløbet består af en række faser. Hver fase dækker indtil flere løsningsområder/domæner, kommunerne har bedt KOMBIT om at prioritere.

Fase I dækker kommunernes ESDH- og Jobcenterløsninger mens Fase II dækker Social/Sundhed/Omsorg.

Vi forventer også at gennemføre en Fase III. Indholdet af denne fase er endnu ikke planlagt.

Status på ESDH- og Jobcenterløsningerne (Fase I)

Fase I startede op i april 2019, og er planlagt til at køre frem til udgangen af 2019. Vi har dog konstateret, at flere af leverandørerne og deres pilotkommuner ikke bliver færdige i 2019. KOMBIT forlænger derfor Fase I til og med marts 2020.  

KOMBIT har ikke mulighed for at forlænge fasen yderligere. KOMBIT opfordrer derfor også kommunerne til at kontakte deres leverandører, for at blive opdateret på disses fremdrift og deres videre planer for at blive klar på Infrastrukturen.

Følg leverandørernes fremdrift og tilslutning til infrastrukturen

KOMBIT publicerer i starten af hver måned en fremdriftsrapport på Tilslutningsforløbets website. Rapporten giver en status på leverandørernes arbejde med at integrere til infrastrukturen og deres forventede produktionsdato med pilotkommunen.

Fremdriftsrapporten – hvordan den bliver til og hvordan den skal forstås

Fremdriftsrapporten er leverandørens selvangivelse på, hvor langt de er i deres arbejde med at integrere deres løsninger til de dele af infrastrukturen, som sikrer et godt sags- og partsoverblik i SAPA. Det vil først og fremmest sige integration til: Organisation, Indekserne, Adgangsstyring og Fordelingskomponenten.

KOMBIT udstiller leverandørernes fremdrift i en såkaldt fremdriftsrapport. I fremdriftsrapporten finder du således en status på de aktuelle leverandørers integration til de enkelte støttesystemer.

Status er markeret med et bogstav, som symboliserer den aktuelle status hos den givne leverandør i forhold til det enkelte system; hvor eksempelvis ”D” betyder, at leverandørens løsninger er i drift (produktion) med det pågældende støttesystem.

KOMBIT har opstillet konkrete kriterier for de forskellige status-angivelser for hvert enkelt støttesystem, for at forebygge eventuel tvivl om, hvad der fx skal være opfyldt før man kan angive et D ud for det enkelte støttesystem.

Vi opfordrer kommunerne til at bruge disse rapporter og kriterier i dialog med leverandørerne. 

At være i produktion med Indekserne - compliancetest

Som en del af Tilslutningsforløbet skal leverandøren gennemføre en compliancetest som pilotkommunen godkender.

Compliancetesten er pilotkommunens og de øvrige kommunekunders forsikring for, at leverandørens løsning teknisk set er i stand til at aflevere data korrekt til Indekserne.

Når kommunen har godkendt testrapporten, og orienteret KOMBIT, kan leverandøren angive sin status i fremdriftsrapporten til, at de nu er i drift/produktion på Indekserne.

Compliance-testen skal udelukkende gennemføres i forbindelse med pilotkommunernes tilslutningsforløb. Vi anbefaler imidlertid alle kommuner, at der rekvireres afrapportering på testen med bilag fra deres leverandør.

Erfaringer fra Fase I

Som en del af Tilslutningsforløbet laver KOMBIT en erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen er en samling gode råd og anbefalinger til kommuner, der skal i gang med at forberede deres tilslutning af ESDH-/Jobcenterløsninger til Indekserne.

Når der er indsamlet flere erfaringer i forløbet vil disse erfaringer blive samlet sammen i en håndbog. Vi forventer at kunne publicere håndbogen, når pilotkommunerne er ved at være helt igennem deres respektive Tilslutningsforløb – og der har været mulighed for at samle op på erfaringerne fra pilotforløbene.

Indtil da, har vi samlet en oversigt over de opgaver, I som kommuner allerede nu kan gå i gang med. Der er ikke tale om en udtømmende A-Z guide, men snarere en guide til at sikre et godt udgangspunkt for tilslutningen af jeres kommunale fagløsninger til infrastrukturen.

I kan finde dokumentet på vores hjemmeside for tilslutningsforløbet, eller ved at klikke på dette link.

Tilslutning af løsninger på Social/Sundhed/Omsorgsområdet (Fase II)

Vi har opstartet næste fase i Tilslutningsforløbet. Fase II dækker løsningerne på Social-/Sundhed-/Omsorgsområdet. Fase II løber frem til og med juni 2020.

Du finder du en oversigt over hvilke leverandører, løsninger og pilotkommuner der deltager i Fase II nederst på hjemmesiden for tilslutningsforløbet.

Social-/Sundhed-/Omsorgsområdet er et stort område, og vi har derfor foretaget en afgrænsning af, hvilke sagsområder vi har mulighed for at komme igennem i Fase II.

Her finder du en oversigt over de sagsområder, vi har fokus på i Fase II.

Er Fase II ikke bare en kopi af Fase I?

Jo. Langt hen ad vejen skal pilotkommunerne og deres leverandører igennem samme forløb som i Fase I. Det vil sige, at:

  • Leverandørerne skal udvikle integrationer til de nødvendige dele af infrastrukturen,
  • Pilotkommunerne skal tage stilling til opmærkning af sager med KLE, organisationsreferencer mv.
  • Leverandørerne skal angive deres fremdrift til en månedlig fremdriftsrapport
  • Der skal gennemføres en compliance-test

På jagt efter et fælles sagsbegreb

En af forskellene på Fase I og Fase II er, at løsningerne på social-/sundhed-/omsorgsområdet ikke arbejder med et sagsbegreb, som vi fx kender det fra ESDH-området.

Løsningerne holder forskellige repræsentationer af noget ”sagslignende”, men hedder typisk et ”forløb”, en ”indsats”, en ”ydelse” eller en ”foranstaltning”. Forskellen er ikke kun semantisk. Den har også en konkret betydning for de opgaver der skal løftes i Fase II – og dermed for hastigheden i gennemførelse af Tilslutningsforløbet.

Udeblivelsen af et fælles sagsbegreb betyder, at det ikke uden videre er muligt at mappe løsningernes ”sagsforståelser” ind i et Sags- og Dokumentindeks, som er designet til at holde et entydigt sagsbegreb, baseret på enkeltsagsprincippet. Endelig er et fælles sagsbegreb en forudsætning for, at vi kan vise sager på en ensartet måde i SAPA, Borgerblikket og andre overbliksløsninger.

Første del af Fase II-forløbet handler derfor om at få afklaret, hvordan vi lander et fælles sagsbegreb på tværs af løsningerne. Sammen med leverandørerne, pilotkommunerne og KL har vi taget hul på denne opgave, og forventer at have landet en løsning inden årets udgang.

Dermed har vi fast grund under fødderne når alle de øvrige opgaver i Tilslutningsforløbets Fase II skal løftes.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460