Nyt fra DAR og BBR - februar 2017

Nyheder fra DAR og BBR om lovgivning, implementering og kommunale gevinster.

Ny lov om ejendomme og adresser vedtaget

Et enigt folketing vedtog den 19. januar ny lov om ejendoms- og adressedata, som skal sikre grundlaget for det videre arbejde med to af Grunddataprogrammets centrale dataområder. Loven, som blev vedtaget med 109 stemmer for og 0 stemmer imod, skal sikre, at data om adresser og ejendomme kan kombineres på tværs af myndighedernes registre.

Således har BBR og DAR også fået sikret deres position i Grunddataprogrammet, og vores arbejde for at sikre centrale grunddata af høj kvalitet kan fortsætte.

Læs mere om vedtagelsen her

BBR 1.8 – hvorfor?

Efter nyheden om, at KOMBIT lancerer Bygnings og Boligregisteret i en version 1.8, forud for lanceringen af BBR 2.0 i Grunddataprogrammet, har flere spurgt undrende ind til, hvorfor det er en god idé? Og hvilke forskelle der vil være fra den nuværende BBR, til den nye BBR 1.8 og igen til Grunddataprogrammets BBR 2.0?

Forskellene fra BBR 1.7 til BBR 1.8

Vi vil gerne imødekomme de spørgsmål, med følgende overblik over, de væsentligste forskelle fra den nuværende løsning ”BBR 1.7” til den nye løsning ”BBR 1.8”.

En væsentlig organisatorisk ændring fra den nuværende løsning til BBR 1.8, er skiftet fra leverandøren KMD til leverandøren Netcompany.

En væsentlig teknisk ændring er opgraderingen til nyeste teknologi stak fra Microsoft. For brugerne vil det bl.a. betyde en ny brugerflade med responsivt design, som tilpasser sig skærmstørrelsen for den enhed løsningen tilgås fra.

Selvom den nye brugerflade i BBR 1.8 får en ny farve, vil den på mange måder ligne den brugerflade, som kommunerne allerede er vandt til. Brugerfladen har været igennem flere brugertest, med henblik på at skabe en intuitiv arbejdsplatform, som er tilpasset slutbrugernes ønsker og behov.

I BBR 1.8 introduceres også en ny regelmotor, som skal sikre et kosteffektivt miljø for udvikling og vedligeholdelse af de mere end 500 regler som indgår i BBR-løsningen. Herudover giver skiftet til den nye teknologi stak anledning til kosteffektiv drift og vedligeholdelse i et konkurrenceudsat miljø.

BBR 1.8 er et skridt på vejen mod Grunddataprogrammet. Derfor introduceres en ny datamodel. I den forbindelse er data, der ikke er konsistente eller komplette, blevet løftet og tilrettet. Data i BBR 1.8 vil derfor fremstå med en bedre datakvalitet.

Antallet af brugerroller reduceres fra 37 til 17 – det skulle således blive væsentligt lettere at overskue og administrere rettighederne i den nye løsning.

Selvom BBR 1.8 stadig trækker på de samme registre, som den nuværende løsning, vil flere arbejdsgange være blevet forbedret væsentligt, så brugeren får en bedre oplevelse ligesom synkroniseringen imellem de forskellige registre vil fungere bedre og hurtigere.

Forskellene fra BBR 1.8 til BBR 2.0 (Grunddataprogrammet)

Det store skift for brugerne af BBR kommer med skiftet fra BBR 1.7 – til BBR 1.8, hvor der både kommer ny leverandør, ny brugergrænseflade og nye arbejdsgange.

Med BBR 1.8 vil den tætte relation til ESR dog bestå. Den store forandring i forbindelse med skiftet fra BBR 1.8 til BBR 2.0 er dermed rettet mod de registre som BBR henter informationer fra – og i særdeleshed de registre, som henter data fra BBR. Overgangen til BBR 2.0 bliver med andre ord ikke en stor omvæltning for kommunerne.

Efter idriftsættelsen af Grunddataprogrammet vil nye ejendomme/jordstykker opstå i Matriklens Udvidelse (MU) og ikke længere komme fra ESR.

En væsentlig ændring for kommunerne vil dog være, at opgaven med at indberette og vedligeholde ejerskab i forhold til ejerlejligheder vil overgå til landinspektørerne.

Kommunerne skal vedligeholde og oprette ejerskab på BPFG (Bygning på fremmet grund) i BBR (i dag kendt som ”bygning på lejet jord”, som opstår og vedligeholdes i ESR).

BFE bliver den gennemgående nøgle for samtlige Grunddataregistre når der arbejdes med ejendomme – og vil dermed erstatte Ejendomsnummeret.

Den store omstilling for kommunerne kommer altså i forbindelse med det forestående skift til BBR 1.8.

Gevinsterne ved at implementere BBR 1.8

Når SKAT og KOMBIT vælger at idriftsætte en løsning imellem BBR 1.7 og BBR 2.0, skyldes det selvsagt, at der vil være en række gevinster at hente. Her kan du få indblik i, hvilke gevinster der er forbundet med BBR 1.8.

Ved at idriftsætte en løsning, bliver den store implementeringsopgave for BBR placeret i sommeren 2017. Skiftet fra BBR 1.8 til BBR 2.0 vil være mere flydende, og vil derfor ikke kræve store omvæltninger i kommunerne. Vi flytter således kommunernes opgave til et tidspunkt, hvor de ikke også skal forholde sig til implementeringen af flere andre Grunddatasystemer.

Derudover får kommunerne også tidligere glæde af de nye teknologier, optimerede arbejdsgange, større brugervenlighed og bedre datakvalitet.

 

Implementeringen af BBR 1.8

KOMBIT samarbejder netop nu med leverandøren, Netcompany, om kortlægningen af en udspecificeret tidsplan for de forskellige aktiviteter, der knytter sig til implementeringen af BBR 1.8.

Selvom aktiviteterne, frem mod den endelige idriftsættelse af løsningen den 6. juni 2017, endnu ikke er ført til kalender, vil vi her gennemgå nogle af de aktiviteter – og den støtte – som kommunerne kan forvente i løbet af foråret.

Alle kommuner skal udpege 1-4 superbrugere (afhængig af kommunens størrelse). De kommunale projektledere får denne opgave tildelt via KIGO.

De udpegede superbrugere vil efterfølgende blive tilbudt at komme på uddannelse i maj, så kommunerne kan få fundamentet på plads for at anvende BBR 1.8 til fulde.

Superbrugerne får samtidig ansvaret for - internt i kommunen - at uddanne de øvrige brugere af BBR. Undervisning som bl.a. vil blive støttet af webinarer.

Inden idriftsættelsen vil kommunerne også modtage opgaver via KIGO som omhandler kvalitetssikring af data - både i BBR og på tværs af de platforme som BBR taler sammen med.

Projektejer og Projektleder (og andre interesserede) får snart mulighed for at støtte sig til en implementeringshåndbog, som kortlægger implementeringen og dens forskellige elementer trin for trin.

Projektejer og Projektleder fungerer dermed også som de kommunale kontakter, hvis du ønsker information om implementeringen, dens elementer og dens fremdrift.

Brugertest af BBR vel overstået

Teamet bag BBR og Netcompany har netop gennemført endnu en brugertest af den nye BBR løsning med succes. Status fra testen er, at der kun er få- og mindre fejl i systemet. Alle identificerede fejl forventes endvidere rettet af Netcompany inden næste brugertest.

BBR er således et godt stykke længere, end hvad man kunne forvente på dette stadie, hvilket selvsagt er årsag til optimisme og begejstring hos både Netcompany, KOMBIT og vigtigst af alt – de kommunale brugere.

Der skal lyde en stor tak til den kommunale brugergruppe fra hhv. Brøndby, Hillerød, København, Frederiksberg, Odense og Aalborg. Ved at teste den nye BBR løsning er de med til at sikre, at kvaliteten i den kommende løsningen er i top, og at løsningen imødekommer de kommunale behov, når den sættes i drift i alle landets kommuner.

 

Nyt fra DAR

Igennem de seneste måneder, er der blevet afholdt både brugertest, brugervenlighedstest og designworkshop for DAR. Vi oplever generelt stor opbakning til den nye løsning, som rummer en række nye funktioner og arbejdsgange.

Den nye DAR-løsning og brugergrænseflade blev vel modtaget, hvor adskillige testdeltagere så potentiale for effektivisering og forbedrede arbejdsgange i deres hverdag.

Igennem de forskellige test og workshops er der også kommet en række forslag til diverse forbedringer, som kan indarbejdes i løsningen frem mod idriftsættelsen sammen med Grunddataprogrammet i 2018.

Stemningen omkring DAR 1.0 er imidlertid særdeles positiv, og flere af deltagerne ved de forskellige test fortæller, at de glæder sig til at få adgang til løsningen.