Kravspecifikation klar til høring blandt leverandører og kommuner

Projekt VALG har været i dialog med alle interessenter og er nu klar til høring.

I løbet af første kvartal i år har projekt VALG afholdt workshops og møder med blandt andre kommuner, Danmarks Statistik, KL, regioner og stat samt medier og valgforskere. Formålet har været at involvere bredt og få input til kravspecifikationen.
Det har været nogle udbytterige møder, der har gjort os klogere og skarpere på de behov, brugere og aftagere af løsningen har, og projektet har i videst muligt omfang forsøgt at indarbejde disse input i  kravspecifikationen. På baggrund af alle de input vi har fået, udestår der stadig et par principielle afklaringer, som indgår i beslutningsprocessen hos styregruppen.

Projekt VALG vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har deltaget på møde eller workshop og har bidraget med input og oplysninger, der har været med til at skærpe den kravspecifikation, som nu skal i høring.

Vi ser frem til at gennemgå version 0.8 af kravspecifikationen, dvs. en ca. 80 % færdig version, hvor der stadig er plads til input og ændringer. Herefter skal den til høring hos leverandører i slutningen af marts og efterfølgende hos kommuner i slutningen af april.

Møder
Den 28. – 30. marts 2017 afholdes leverandørhøringsmøder hos KOMBIT. KOMBIT ønsker at gennemføre et udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører og - inden for udbudsreglernes rammer – at inddrage potentielle tilbudsgiveres perspektiver i projektet med mulighed for at bidrage til processen. Interesserede leverandører opfordres til løbende at holde sig orienteret på leverandørsiden for projekt VALG her

Den 3. april afholdes informationsmøde vedrørende kommunehøring i København og den 6. april i Middelfart. Møderne skal sikre, at kommunerne er klædt på til den efterfølgende kommunale høringsproces. Projekt VALG håber, at kommunerne som kommende brugere af den nye valgløsning deltager i høringsmøderne og kommer med input, bemærkninger eller stiller spørgsmål, så vi sikrer den bedst mulige proces og valgløsning. Selve høringsprocessen foregår i perioden tirsdag den 18. april 2017 til fredag den 5. maj 2017.

Navn til den nye valgløsning
Projektet arbejder på at finde et permanent navn til den nye valgløsning. Når dette arbejde er afsluttet, offentliggør vi navnet via et senere nyhedsbrev.

Begrebs- og informationsmodeller
Vi har nu udarbejdet en definition af de begreber, vi anvender i projektet.
Begrebs- og informationsmodellerne er det bærende element i sproget både i udbudsmaterialet og den i den nye valgløsning.
Begrebsmodellerne fastlægger og giver en forståelse for de helt overordnede begreber.
Informationsmodellerne viser alle detaljer og sammenhænge. Der er udarbejdet en model for hver valgart (dog er kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg slået sammen) og derudover et par andre modeller.
Har I kommentarer eller spørgsmål til modellerne, hører vi gerne fra jer på valg@kombit.dk