Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsprojektet offentliggør udkast til udbudsmateriale

Udkast til udbudsmateriale offentliggøres i forbindelse med teknisk dialog

Projektet arbejder på at færdiggøre kravspecifikationen og det resterende udbudsmateriale ifm. den forventede annoncering medio februar.

For at forberede markedet på det kommende udbud offentliggøres nu en tidlig version af kravspecifikationen og en række bilag.

Materiale og læsevejledning

Nedenfor er oplistet de dele af udbudsmateriale, der offentliggøres efterfulgt af en læsevejledning til de enkelte bidrag.

Bilag 2 - Kravspecifikation
- Bilag 2.1.A - Løsningsarkitektur
- Bilag 2.1.B - Informationsmodel
- Bilag 2.1.C - Processer
- Bilag 2.1.D - Snitfladebeskrivelser
- Bilag 2.1.E - Regler
Bilag 4 - Dokumentation
Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser
Bilag 7.2.A - Ydelser og Servicemål
Bilag 7.2.C - Beskrivelse af driftsmiljøet

Materialet kan hentes nederst på siden.

Det bemærkes, at der løbende arbejdes på forbedring af det offentliggjorte, herunder pba. feedback fra leverandørerne. Derfor kan der være foretaget ændringer i de endelige versioner af bilagene, som vil blive brugt i forbindelse med udbuddet.

Bilag 2 - Kravspecifikationen

Kravspecifikationen er nu klar i en foreløbig version,udarbejdet på baggrund af den offentliggjorte Løsningsarkitektur samt i dialog med den kommunale arbejdsgruppe tilknyttet projektet.

I forbindelse med den seneste runde tekniske dialogmøder i uge 51 2014, efterspurgte leverandørerne en række forskellige emner, herunder bl.a. bedre beskrivelse af den eksisterende løsning samt beskrivelser af anskaffelsen i form af use cases og krav samt beregningsregler. Den foreløbige udgave af kravspecifikationen indeholder use casebeskrivelser samt et udkast til de centrale beregningsregler

I forlængelse af denne tekniske dialog offentliggjorde projektet endvidere en analyse foretaget af ESR. Analysen kan findes her.   

Bilag 4 - Dokumentation

Der er foretaget visse ændringer i formateringen og fjernet afsnittet om programmel (som nu findes i bilag 10) i forhold til de versioner, der har været benyttet i forbindelse af udbuddene af henholdsvis KY og KSD.

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser

Det er, i det opdaterede bilag, præciseret, at KOMBIT erhverver ubegrænsede rettigheder til alle tilpasninger, tilretninger, konfigurationer m.v. til det tilbudte programmel (standardprogrammel eller open source programmel), og at disse skal dokumenteres i tilstrækkeligt omfang. Hensigten med præciseringen er at gøre det mere tydeligt, at systemet skal kunne overdrages til en evt. ny leverandør på et senere tidspunkt.

Der er herudover indsat krav om, at der skal være indgået supportaftale eller være support på det tilbudte programmel, og der er lagt op til, at alle relevante licensbetingelserne skal angives i skemaet for det pågældende programmel, og at licensbetingelserne ikke skal vedlægges som underbilag.

I skemaet for det pågældende programmel er indsat spørgsmål til leverandøren vedr. konfiguration, tilpasning, tilretning m.v. af det tilbudte programmel (standardprogrammel eller open source programmel), som har til hensigt at gøre forskellen mellem selve det tilbudte programmel og den konfigurerede, tilpassede eller tilrettede del mere tydelig for KOMBIT.

Bilag 7.2.A og 7.2.C Ydelser og Servicemål samt Beskrivelse af driftsmiljøet

I Bilag 7.2.A er afsnit 13 om svartider er omskrevet i forhold til tidligere standard driftskontrakt hvorfor leverandørens evt. forståelsesmæssige udfordringer vil være værdifuld viden for KOMBIT.

I bilag 7.2.C er særligt afsnit 3.1 interessant, da KOMBIT har gennemgået kravene med hensyn til sikring af data mod datatab.

Teknisk dialog med markedet

I forbindelse med offentliggørelsen af materialet ønsker KOMBIT endvidere, at give markedet mulighed for at gå i dybden, hvorfor der, i samme ombæring, afholdes endnu en runde med tekniske dialogmøder. Du kan tilmelde dig og læse mere om møderne her.

 

 

Kontakt

Projektchef
3334 9414