Afregningsmodel for Serviceplatformen og Støttesystemerne

En kommunal arbejdsgruppe har udarbejdet en anbefaling til en afregningsmodel for data via Serviceplatformen og Støttesystemerne.

KOMBIT etablerer et fælleskommunalt ”datacenter”, som skal tilvejebringe data, herunder grunddata og data fra andre it-systemer, som skal udstilles igennem Serviceplatformen og Støttesystemerne. For at opstille en ensartet afregningsmodel mellem dataleverandør og KOMBIT og KOMBIT og kommunerne har en arbejdsgruppe bestående af 15 store, små og mellemstore kommuner udarbejdet en indstilling til KOMBITs direktion med anbefalinger til afregningsprincipper.

En gennemsigtig model

Arbejdsgruppen indstiller, at afregningen på Serviceplatformen og Støttesystemerne bliver afregnet med en hhv. fast og variabel omkostningskomponent, der afspejler de omkostninger, som KOMBIT afholder ift. leverandøren af systemerne og kildedata. Gruppens understreger vigtigheden af at afregningsmodellen er både simpel og gennemsigtig.

Gruppen anbefaler, at de faste omkostninger fordeles og afregnes således pr. indbygger, hvor de variable omkostninger afregnes i forhold til det faktiske forbrug (pr. opslag). Den variable omkostning estimeres efter det forventede antal kommuner, der trækker data, og justeres efterhånden. KOMBIT skal anslå de forventede udgifter pr. dataområde for kommunerne og forbrugsafregne hver kommune per kvartal. Herefter reguleres i for de enkelte kommuner eventuelle afvigelser i det budgetterede og realiserede forbrug i hvert førstkommende kvartal.

Prisen for styringsomkostninger og snitflader

I indstillingen har arbejdsgruppen ligeledes anbefalet at styringsomkostningerne bør fordeles mellem kommunerne pr. indbygger, uanset antallet af dataområder, som kommunen trækker på. Samt at den faste omkostning, der knytter sig til etablering af en snitflade, skal fordeles mellem de kommuner, der måtte forventes at bruge deenne inden for en 5-årig periode.

Indstillingen skal nu til beslutning i KOMBITs direktion og evt. til viderebehandling i KL’s bestyrelse.

Læs mere om afregningsmodeller for obligatoriske it-løsninger her.

 

Kontakt

Direktør for Forretningsudvikling & BI / CMO
3334 9444