Organisering i FBI

KOMBIT og KL vil sørge for at alle vigtige interessenter får indflydelse.

I forbindelse med den nye bestillerfunktion vil KOMBIT og KL sørge for at alle vigtige interessenter får indflydelse, herunder både folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, centralbiblioteker og pædagogiske læringscentre. Det vil ske ved at sammensætte en bredt forankret organisation med styregruppe, porteføljegruppe, prioriteringsudvalg og faggrupper, der alle består af kompetente folk fra forskellige dele af biblioteksverdenen. Der vil være faste retninglinjer for, hvem der er repræsenteret i styregruppen og de øvrige udvalg. 

For at sikre, at vi kan udnytte synergier og bruge ressourcerne mest hensigtmæssigt, vil den strategiske og taktiske styring af FBS- og FBI-projekterne blive samkørt i videst muligt omfang.

Organisering af FBI

KOMBIT har i foråret 2019 gennemført en analyse (kaldet foranalysen), som er offentlig tilgængelig. I denne er der foretaget en indsamling af informationer samt en vurdering af en række forhold og behov i DBC – Dansk Bibliotekscenter, i Slots og Kulturstyrelsen og blandt udvalgte biblioteker.

Denne baggrundsforståelse er grundlæggende for, at KOMBIT kan fungere som en kompetent partner på et delvist nyt område. Denne foranlyse præsenterer:

  • En governance-model, der muliggør en fremtidig hensigtsmæssig styring
  • En transitionsplan, med de aktiviteter, der vurderes relevante for at sikre en succesfuld overtagelse af bestillerfunktionen.

Rapporten indeholder essensen af, hvad vi på daværende tidspunkt havde af indsigt, og planerne er formet derefter.

Governance-modellen skal forstås som KOMBITs anbefaling til KL om en delvis fælles organisering af projekterne FBI og FBS. Denne anbefaling er foretaget på baggrund af foranalysen, herunder interviews og dialog med forskellige relevante interessenter. Governance-modellen er godkendt af KL’s bestyrelse i oktober 2019.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497