Gennemførte projekter under Klippekortet

Her kan du se de gennemførte projekter under Klippekortet.

Alle snitfladerne er udviklet af KMD, og medmindre andet er angivet, kan dokumentation tilgås på KMDs kundenet her.

P-10 projekter

P10-1 KLE i KMD Sag

Indarbejdelse af KLE-klassifikationen i KMD Sag. Projektet gennemførtes parallelt med udfasningen af S&A i KMD Sag komplekset. Projektet har muliggjort en ensartet registreringssystematik i hhv. kommunernes ESDH-systemer og i KMD Sag. Det er en stor fordel ved fremsendelse af sager og dokumenter mellem kommuner og i kommunikationen mellem kommuner og borgere. En ensartet registreringssystematik giver samtidig mulighed for større automatisering mellem systemerne.

P10-2 Dokumentboks 1

Sikring af overgangen e-boks til Digital Post. Standard grænsefladen er den samme. Projektet har sikret en større automatisering i kommunikationen mellem borgere og kommuner ved brug af faciliteterne i Digital Post.

P10-4 NemRefusion

Projekter på sygedagpengesystemet, konvertering af sager og integration til NemRefusion. Har givet mulighed for sikring af større integration og dermed automatisering mellem systemerne på dagpengeområdet.

P10-5 Pension

Automatisk oprettelse af sag ved tilgang som folkepensionist, alternativ afsender på breve samt automatisk ajourføring af adviser i KMD-sag. Projektet har bidraget med forbedringer på pensionsområdet til gavn for sagsbehandlingen.

P10-6 EAN numre på blanketter

Påsætning af EAN-numre på blanketter i KMD’s løsninger. Projektet har været en videreførelse af forsøgsprojektet på sociale pensioner med påførelse af stregkoder på relevant uddatamateriale fra KMD’s applikationer. EAN-numrenes påføring på blanketter sikrer, at der kan ske en automatiseret aflæsning af blanketterne ifm. scanning og efterfølgende placering på eksisterende sager.

P10-7 Grænseflader til KMD Sag

Projektets formål har været at ’montere’ en række standard grænseflader (8 meddelelsesformater) på KMD Sag. De standardiserede grænseflader giver kommuner med både et ESDH-system (og evt. andre sagsdannende systemer med brug af KLE-emnesystematik) samt KMD Sag mulighed for at skabe et sammenhængende overblik over sagsoplysninger i både ESDH-systemet og KMD Sag.

P10-7b Journalnoter

Formålet har været at sikre, at journalnoten kommer med i de standardiserede grænseflader, der er udviklet i projektet P10-7. De standardiserede grænseflader på P10-7 er blevet udvidet med den systemgenererede journalnote, der indeholder hændelser fra fagsystemerne. Der er således blevet bedre muligheder for kommunerne for at bruge hændelserne bredt i sagsbehandlingen. Se grænsefladen og den tilhørende dokumentation her:

 • General vejledning, OIO Journalnotat
 • OIO Journalnotat, importer
 • OIO Journalnotat, ret
 • OIO Journalnotat, slet

P10-8 Dokumentation af ESR

Projektet har gennemført en dokumentation af KMD ESR efter samme model som i det fælles datastandardiseringsprojekt. I forbindelse med ejendomsdata kan kommunerne nu sikre en fælles og standardiseret arkitektur på området. Se den relevante dokumentation på digitaliser.dk her.

P11-projekter

P11-1 Jobcenter

Projektets formål har været at etablere en standard grænseflade mellem kommunernes jobcenterløsninger og KMD Aktiv, der gør det muligt at få relevante oplysninger vedr. kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksjobpersoner og integrationspersoner overført automatisk fra kommunens jobcentersystem til KMD Aktiv - så som oplysninger om kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelse, fravær og sanktioner. Standardsnitfladen giver ligeledes mulighed for, at der kan sendes oplysninger om bevilling fra KMD Aktiv til Jobcenterløsningen.

P11-2 Jobcenter dagpenge (fortsættelse)

Projektets formål har været at ”montere” en standard grænseflade på KMD Dagpenge, som gør det muligt for en jobcenterløsning at etablere den nødvendige information til brug for hjemtagelse af statsrefusion på sygedagpenge. Standard grænsefladen vil være en digital afløsning af den manuelle brugergrænseflade N351 i KMD Dagpenge. Der er i projektet sikret integration mellem en jobcenterløsning og en dagpengeløsning til brug for hjemtagelse af den høje statsrefusion på dagpenge. Se den relevante dokumentation på digitaliser.dk her.

P11-3 Hændelsesudstilling

Tidligere fremsendtes internt i KMD’s systemportefølje hændelser fra KMD P-data og fagsystemerne omkring ændring af en persons cpr-oplysninger og ydelsesforhold. Grænsefladen gør de interne hændelser tilgængelige for tredjepartsløsninger. Omfattede systemer er Aktiv, Dagpenge, Boligstøtte, Børnefamilieydelse, Underholdsbidrag og Social Pension. Advis’er fra fagsystemer er gjort tilgængelige til at bruge i eksempelvis portallignende systemer til etablering af sagsoverblik, som f.eks. SAPA-projektet. Fordelen for kommunerne er, at de har samlet alle nødvendige og tilgængelige oplysninger om en person eller en personkreds på ét sted. I forhold til P-data, ville projektet ikke give forretningsmæssig værdi, hvorfor der ikke er blevet udviklet en grænseflade hertil.

P11-4 Ydelsesoversigt

Der er blevet etableret en servicegrænseflade til hvert af de nedenstående ydelsesområder, som gør det muligt at forespørge på ydelser for en borger/kreds af borgere.

 • Kontantydelser (kontanthjælp, starthjælp)
 • Boligstøtte (boligsikring, boligydelse)
 • Børnefamilieydelser (børnecheck, børnetilskud) (BYF)
 • Underholdsbidrag (børnebidrag, ægtefællebidrag) (UHB)
 • Sociale ydelser (sociale pensioner, ældrecheck, varmetilskud, helbredstillæg)
 • Dagpenge (sygedagpenge, barselsdagpenge)

I lighed med projektet Hændelsesudstilling (P11-3) tilgængeliggøres oplysninger om ydelserne fra fagsystemer til brug for eksempelvis portaler. Snitfladerne kan bruges af de kommuner, der selv ønsker at bruge ydelsesdata i egne oversigter.

P11-6

Projektets formål har været at sørge for, at KMD kan levere den aftalte funktionsudvidelse i KMD Social Pension:

 1. Optimering af Pensionsguide (selvbetjeningsløsning)
  Implementering af ’service-logon’. Funktionen medfører, at en sagsbehandler kan ’logge’ på og udføre handlingen i samarbejde med en borger.
 2. Automatisk kontrol af ret til opsat folkepension
  Alle borgere, der er registreret med opsat pension i pensionssystemet, tilskrives en gang årlig, hvor borgeren anmodes om at fremsende dokumentation på at beskæftigelseskravet er opfyldt. Denne kontrol kan automatisk udføres via opslag i eIndkomst, hvor borgerens arbejdstimer er registreret via indberetninger fra arbejdsgiver.
 3. Behandling af ændringer foretaget i KMD Forskud
  Efter Implementering af eIndkomst og modtagelse af indkomstændringer herfra opleves en ekstra arbejdsindsats med overflødige adviser og adviser uden konsekvens. Det har derfor været et ønske, at ændringer modtaget via forskudssystemet forbedres.
 4. Automatisk ajourføring af adviser i KMD Sag
  En række adviser dannes via KMD Social Pension og præsenteres via KMD Sag.
 5. Indkomstgrundlag (oprindelse)
  Tidligere fik man oplysninger om borgeres indkomst mange steder fra. Det har derfor været formålet, at det skal fremgå hvorfra forskellige indkomsttyper stammer fra, samt at det skal være muligt at fastsætte forskellige regler i forhold til indkomsttyper.
   

P11-7 Dialogintegration

Der har skulle etableres en funktionalitet, som gør det muligt at etablere et dialogflow omfattende flere selvstændige systemer, uden at konteksten mistes (af fx borger, sag mv.) i forbindelse med ”hop” mellem systemerne. Projektet har gjort det muligt, at en bruger i brugergrænsefladen fx kan hoppe fra et fagsystem til et andet medtagende et personnummer, således at det modtagende fagsystem viser data vedrørende netop dét personnummer. Det vil i høj grad lette arbejdet for sagsbehandleren. Disse snitflader er siden udviklingen blevet opdateret. Se P12-27 for  yderligere information.

P11-10 Pension

Samleprojekt for en række tiltag indenfor pensionsområdet. KMD Social Pension. Forbedringer på pensionsområdet til gavn for sagsbehandlingen.

P12-projekter

P12-1 Indkomstoplysninger fra KMD Social Pension (Med særlig relation til udfasning)

Der har været ønsket en grænseflade vedr. indkomst til KMD Social Pension. Projektet har skulle gøre det muligt at hente og modtage udbetalingsoplysninger på en åben og standardiseret måde. Disse snitflader opdateres i forbindelse med monopolbruddet - se P15-1 for yderligere information.

P12-3-1

Der er udviklet 3 OIO snitflader, som dækker følgende operationer:

 • Generel vejledning
 • Importer et Advis til en sag.
 • Ret et Advis til en sag.
 • Slet et Advis til en sag.

P12-8

Projektet har haft til formål at klargøre til konkurrenceudsættelse af KMD Udbetaling. Således har projektet gjort det muligt at gennemføre udbetalinger, som er dannet i et af de 6 KMD fagsystemer omfattet af Transitionsaftalen (TSA), gennem en anden udbetalingsfunktion end KMD Udbetaling. De 6 fagsystemer under TSA omfatter: KMD Aktiv, KMD Boligstøtte, KMD Dagpenge, KMD Underholdsbidrag, KMD Børneydelse og KMD Dagpenge. Der blev på den baggrund bestilt 6 projekter. Efter fælles aftale blev de 6 reduceret til ét.

P12-24 Dagpenge – NemRefusion integration

Der har været ønsket en integration mellem dagpengesystemet og NemRefusion. Projektet har ville sikre en yderligere automatisering af integrationen mellem dagpengesystemet og NemRefusion.

P12-23 Klargøring af P11-4 til UDK

Der har været ønsket en videreudvikling af de under P11-4 udviklede grænseflader, så der også fremover kan hentes data fra de Udbetaling Danmark (UDK)-rettede dele af systemerne. I og med at de fagområder (og dermed tilhørende systemer), der leverer ydelsesoplysninger, bliver splittet mellem kommunerne og UDK, er det nødvendigt at sikre, at man fortsat kan hente de relevante ydelsesdata. Der er lavet justeringer til P11-4 snitflader for KMD Underholdsbidrag, KMD Social Pension og KMD Dagpenge.

P12-27 (med særlig relation til udfasning)

Der har været ønsket mulighed for, at man fra KMD Sag kan hoppe til fx ekstern EDH-løsning med sagsoplysninger (sagsnummer, personnummer) og tilbage igen fra 3. parts-løsning. Projektet har givet mulighed for, at kommunerne kan benytte KMD Sag som sagsstyringsløsning sammen med f.eks. en ekstern EDH-løsning. Projektet har været en videreudvikling af projekt P11-7.

P12-28 (med særlig relation til udfasning)

Der har været ønsket udviklet grænseflader på de hændelser fra fagsystemer, der indeholder ydelser. Projektet har sikret, at de hændelser, der sendes fra fagsystemerne med besked om ydelser, tilgængeliggøres. Hvor projektet P11-4 gjorde selve ydelsen tilgængelig, er det her hændelsen, der fortæller om ydelsen, der er blevet tilgængeliggjort, og dermed kan hentes af 3. parts-systemer.

P12-28-B1 (med særlig relation til udfasning)

Formålet med dette klippekortsprojekt har været at publicere ydelseshændelser efter aftale med KMD-fagsystemer, der arbejder med ydelsessager.
Projektet har etableret en snitflade til publicering af ydelseshændelser fra følgende fagsystemer:

 1. KMD Sag
 2. KMD Børneydelse
 3. KMD Barsel
 4. KMD Aktiv
 5. KMD Social Pension
 6. KMD Underholdsbidrag
 7. KMD Sygedagpenge
 8. KMD Boligstøtte
 9. KMD Boliglån
 10. KMD Institution

P12-30 Social Pension

Tilpasning af brevtekster i forlængelse af projekt P11-10. Projektet har forbedret brevteksterne.

P13-projekter

P13-3 Betalingsgrænseflade (med særlig relation til udfasning)

Projektet har haft to overordnede formål. Det første formål har været at gøre KMD Udbetaling i stand til at spille samme rolle for de fagløsninger, som sættes i udbud i regi af KOMBIT og ATP, som det er tilfældet ift. KMD’s nuværende fagløsninger. Det andet formål har været at gøre de Kritiske Fagløsninger under Transitionsaftalen (TSA) i stand til fuldt ud - og uden funktionstab - at integrere sig med en alternativ udbetalingsløsning. Projektet har relation til udfasning af KMD Aktiv, og kan evt. benyttes i forbindelse med udfasning af KMD Sag og KMD Sygedagpenge.

P13-4 Fuldautomatisk advis i ESR v. udrejse og flytning i udlandet

Projektet har skulle implementere en advis i ESR ved udrejse og flytning i udlandet, samt indrejse fra udlandet. Formålet har været at automatisere adresseændringer for borgere med udenlandsk adresse. Derved undgår kommunerne den manuelle proces med at søge og opdatere ændrede udenlandske adresser.

P13-5 (med særlig relation til udfasning)

Projektet har skulle gøre det muligt, at en 3. partsløsning kan forespørge om indkomst- og formueforhold i KMD eIndkomst, ift. en given faglovgivning samt modtage hændelser ved ændringer heri. Dette gøres for, at eventuelle 3. partsløsninger kan benytte KMD eIndkomst ifm. deres anvendelse af information om indkomst- og formueforhold i deres beregninger. 3. partsløsninger kan her f.eks. være de løsninger, som bliver resultatet af konkurrenceudsættelsen af Transitionsaftalens fagløsninger.

P13-7 (med særlig relation til udfasning)

Formålet med projektet har været at gøre 3. partsløsninger i stand til at integrere med KMD Sag Basis på samme måde, som gælder for KMD’s fagløsninger med hensyn til visning af ydelsesoplysninger i KMD Sag ydelsesoverblik. Projektet har relation til udfasning af KMD Aktiv og KMD Sygedagpenge.

P13-8 (med særlig relation til udfasning)

Formålet med projektet har været at gøre 3. partsløsninger i stand til at integrere med KMD Sag og KMD Sag Journal. Projektet har gjort det muligt, at en løsning kan abonnere på de sager og journalnotater, som håndteres af KMD Sag. Dvs. at hver gang, der i KMD Sag oprettes og/eller ajourføres på en sag eller et journalnotat, bliver hændelsens data eksporteret. Projektet har relation til udfasning af KMD Sag. (Projektet omfatter også det tidligere projekt P13-9).

P13-9 (med særlig relation til udfasning)

I forbindelse med udfasningsassistancen vedrørende KMD Sag, har det været aftalt, at der skal ske en synkronisering af notater og dokumentoplysninger mellem Støttesystemet Sagsindeks og KMD Sag således, at alle notater og dokumenter, der oprettes i KMD Sag, oprettes som kopioplysninger i Sagsindeks og omvendt.

P13-13 KMD Dagpenge - automatisk lukning af sager

Formålet med dette klippekortsprojekt har været at gøre det muligt, at KMD Dagpenge automatisk lukker dagpengesager, når de lukkes i NemRefusion.

P13-14 KMD Dagpenge – Genåbning af sager

Formålet med dette klippekortsprojekt har været at gøre det muligt, at NemRefusion kan modtage en ophørsårsag 24 ”Midlertidigt ophør (ferie)” fra KMD Dagpenge. Tidligere var der ingen årsag til lukningen til NemRefusion, hvilket har gjort det svært for arbejdsgiver at gennemskue, hvorfor en sag er blevet lukket. Sagsbehandlere opfordredes derfor til at vente med at lukke sagen til ferieperiodens udløb, for så at lukke og genåbne sagen på samme tid.

P13-39 (med særlig relation til udfasning)

Projektet har skulle etablere en grænseflade på KMD Sag, der via et samlet MQ feed understøtter import af sager, journalposter/ journalnotater, dokumentreferencer (metadata), samt adviser. Funktionen har både skulle understøtte import af nye objekter, samt import af ændringer til eksisterende objekter, herunder sletning af objekter. Projektet har relation til udfasning af KMD Sag.

P14-projekter

P14-3 (med særlig relation til udfasning)

Der har været to formål med snitfladen:
1: Den har skulle understøtte oprettelse af journalnotater og dokumenter, der skal knyttes til sager i systemer eksternt til KMD Sag - det vil sige, hvor disse sager ikke vedligeholdes af KMD Sag. Derved har den skulle muliggøre, at en bruger i KMD Sag kan oprette journalnotater og dokumenter på tværs af de enkelte fagsystemer.
2: Den har skulle understøtte oprettelse af journalnotater og dokumenter, der skal knyttes til sager i KMD Sag - det vil sige, hvor disse sager vedligeholdes af KMD Sag. Derved har den skulle muliggøre, at en bruger i en 3.  partsløsning (f.eks. SAPA) kan oprette journalnotater og dokumenter på tværs af de enkelte fagsystemer. Løsningen er en del af det fælleskommunale monopolbrud. (Projektet omfatter også projekt P14-3-2).

P15- projekter

P15-1 - Ændringer til P12-1 (Med særlig relation til udfasning)

Formålet med dette projekt har været at etablere et sæt snitflader på KMD Social Pension, som kan understøtte udfasningen af KMD Aktiv til KY (Kommunernes Ydelsessystem) og KMD Social Pension til UDK Pension, samt øvrige systemer med behov for detailinformationer på pensionssager. For at understøtte den trinvise overflytning af pensionssager til UDK, kan denne service kun tilgås via Serviceplatformen.
Der er etableret to services:

 • P12-1_A Muliggør en forespørgsel på en UDK pensionssag
 • P12-1_B Muliggør en forespørgsel på en Kommunal helbredsprocent sag

Disse services understøttes af hændelsesbaserede beskeder til Beskedfordeleren for UDK pensionssager (P12-1_D) hhv. Kommunale helbredssager (P12_E)

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9461