Baggrund for DUBU

Bag beslutningen om DUBU står KL og Socialministeriet.

Digitalisering – udsatte børn og unge (DUBU) er tænkt som et fælleskommunalt værktøj, et fagsystem, der skal sikre kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn og unge.

Socialministeriet, KL og seks kom­muner (Frederiksberg, Holbæk, Middelfart, Næstved, Roskilde og Silkeborg) gik i 2005 sammen om at udarbejde en kravspecifikation og procesdiagrammer på området “Udsatte børn og unge”. I december 2011 startede 44 kommuner op på den første version af DUBU, der var udviklet og driftet af IBM.

I årerne efter kom flere kommuner til og 1. januar 2019 gik en ny version, DUBU 3.0, udviklet og driftet af Netcompany, i luften i 73 kommuner. Efterfølgende har en række yderligere kommuner vist interesse for projektet og pr. marts 2021 er 76 kommuner tilsluttet DUBU. KOMBIT er i dag i tæt dialog med flere kommuner, der ønsker at tilslutte sig DUBU.

DUBU besluttet af Socialministeriet og KL

Af kommunernes økonomiaftale for 2010 fremgik det, at ”Som led i udviklingen af redskaber, der kan understøtte kommunernes indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde, er regeringen og KL enige om behovet for en styrket it-understøttelse.”

Regeringen - og derunder Socialministeriet - og KL var ”enige om at prioritere en realisering af systemet (Digitalisering - udsatte børn og unge) højt” for at skabe et godt fundament for opgaveløsningen på området, der kan medvirke til at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og lette det administrative arbejde forbundet med procesregler i lovgivningen.

På den baggrund blev KL og Socialministeriet enige om, at der i KOMBIT skulle iværksættes og afvikles et udbud af DUBU.

I december 2009 indgik Socialministeriet, KL og KOMBIT en samarbejdsaftale om, at KOMBIT skulle gennemføre et EU-udbud  på løsningen og være kontraktholder i forhold til den kommende leverandør og de kommuner, der tilmeldte sig løsningen. I den forbindelse fik KOMBIT endvidere ansvar for at opdatere kravspecifikationen i henhold til de ændringer, som var sket i de 1½ år, den nu havde ligget stille. Det blev desuden besluttet at faseopdele kravspecifikationen for at undgå de faldgruber, som kan være en risiko ved såkaldte ”big bang løsninger”.

Efter endt udbudsforretning blev IBM ApS’ tilbud evalueret som det økonomisk mest fordelagtige, og KOMBIT A/S indgik derfor i december 2010 kontrakt med IBM omkring udvikling, drift, vedligeholdelse samt videreudvikling af DUBU.

ICS valgt som socialfaglig metode

Implementeringen af løsningen skal ske i sammenhæng med arbejdet med kommunernes udvikling af nye arbejdsprocesser og løsninger. Som fælles referenceramme og socialfaglig metode for løsningen er valgt “Integrated Children's System” (ICS) til understøttelse og dokumentation af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Efter et forløb med kompetenceudvikling tog et antal kommuner ICS i brug i januar 2007. Ved udgangen af 2009 var der 13 kommuner, der anvendte ICS i en papirbaseret version. KOMBIT samarbejder med ICS metodesekretariatet hos Servicestyrelsen om integrationen af ICS i DUBU.

ICS metodesekretariatet, i samarbejde med en række ICS kursusudbydere, gennemfører uddannelsen af samtlige DUBU brugere i ICS. Da brug af DUBU fordrer ICS som socialfaglig metode, skal første del af ICS-uddannelsen være afholdt, inden medarbejderne bliver uddannet i DUBU. Det gælder også kommuner, der tilslutter sig løsningen på et senere tidspunkt.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9412