Baggrund

Her kan du bl.a. læse om SAPA-løsningen, SAPAs brugere og snitflader.

Overordnet om SAPA-løsningen

SAPA er en forkortelse af Sags- og Partsoverblik, og er en webbaseret løsning.

Formålet med SAPA er at give et overblik vedr. sager, parter og adviser. SAPA er en sammenhængende løsning, som består af to moduler: SAPA Overblik og SAPA Advis.

SAPA Overbliks centrale funktioner er:

 • Brugeren kan ved hjælp af søgefunktionalitet se metadata om de sager, dokumenter, journalnotater og ydelser, der ligger i de af kommunens fag- og ESDH-systemer, der integrerer til SAPA via den fælleskommunale infrastruktur.
 • Brugeren kan ved hjælp af søgefunktionalitet se data om borgere og virksomheder i kommunen fra CPR og CVR.
 • Brugeren kan skrive et notat (kaldet journalnotat) i SAPA og sende det til journalisering på en sag i det relevante fag- eller ESDH-system.
 • Brugeren kan ”hoppe” fra visning af metadata på en sag i SAPA og til den pågældende sag i fag- eller ESDH-systemet, hvis brugeren har de fornødne rettigheder til det.

SAPA Advis’ centrale funktioner er:

 • Brugeren kan få adviser, når der sker vigtige ændringer på en borgers/virksomheds sag i kommunens fag- og ESDH-systemer.
 • Brugeren kan få adviser, når der sker vigtige ændringer i en borgers liv og disse er registreret i CPR.
 • Brugeren kan ved hjælp af forskellige funktionaliteter behandle adviser.

De informationer, som man ser i SAPA Overblik og SAPA Advis, hentes automatisk fra en række registre og fagsystemer – disse kalder vi kildesystemer:

 • Registerinformationer: Der er bl.a. fra CPR- og CVR-registret. Dermed kan man se informationer som bopæl, familierelationer og lægevalg for borgeren eller adresse- og brancheoplysninger for virksomheden.
 • Informationer fra fagsystemer: Dernæst henter SAPA Overblik og SAPA Advis automatisk informationer fra en række fagsystemer, fx Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) samt de fag- og ESDH-systemer kommunen selv etablerer snitflader til. For de førstnævnte systemer skal hver enkelt kommune selv tage stilling til, hvilke informationer, som skal vises i SAPA.

Integrationerne til kildesystemerne giver potentielt den enkelte SAPA-bruger adgang til oplysninger fra mange forskellige fagsystemer og registre.

Da man som medarbejder i kommunen ofte har nogle begrænsninger ift., hvilke oplysninger man må se om en borgers eller virksomheds sager, vil oplysningerne blive filtreret via SAPAs rettighedsstyring. I rettighedsstyringen kan oplysninger afgrænses (1) ud fra det sagsområde (KLE) som sagen tilhører, (2) ud fra om sagen har en særlig høj følsomhed og (3) ud fra hvilken forvaltning/afdeling/kontor, som er ansvarlig for behandling af sagen.

SAPAs brugere

SAPAs fremtidige brugere er de kommunale medarbejdere, som har brug for at skabe overblik over sager, dokumenter og ydelser i deres daglige arbejde. Det er formentlig først og fremmest de medarbejdere, som i dag benytter KMD Sag, men det kan også være medarbejdere, der i dag ikke har et overblikssystem.

Anvendelsespotentialet for SAPA er bredt i forhold til kommunernes fagområder. SAPA kan derfor både være relevant for medarbejdere, som beskæftiger sig med, om borgerne skal have eller har fået kontanthjælp, støttestrømper eller noget helt tredje.

Eksempler på SAPA-brugere:

 • Mulige fremtidige brugere af SAPA er medarbejdere, der arbejder med kontrolsager i kommunen, da de har behov for et overblik over borgerens sager på tværs af fagområder for at kunne vurdere, om der kan være tale om manglende overensstemmelse mellem de udbetalte ydelser til borgeren.
 • En anden brugergruppe kan være den koordinerende sagsbehandler for en borger i ressourceforløb. Den koordinerende sagsbehandler har brug for et overblik over, hvilke andre indsatser der igangsættes i andre forvaltninger ift. borgeren i ressourceforløb.
 • En tredje brugergruppe er medarbejdere, som modtager henvendelser fra borgere og virksomheder, og som via overblikket i SAPA skal hjælpe borgeren/virksomheden videre på bedste vis.

SAPA kan også være relevant for sagsbehandlere i alle fagområder i kommunen, hvor sagsbehandlingen afhænger af viden om sager på andre fagområder eller hos Udbetaling Danmark.

Eksempler på anvendelse af SAPA

Da KOMBIT i sin tid specificerede SAPA til udbudsmaterialet, blev der udarbejdet tre eksempler på brugerrejser i SAPA. Disse illustrerer, hvordan en SAPA-bruger kan anvende SAPA-løsningen i sit daglige arbejde. Brugerrejserne tjener alene som inspiration.

Snitflader og fælleskommunal infrastruktur

SAPA-systemet baserer sig på den fælleskommunale infrastruktur og en række kildesystemer. SAPA kan i første omgang vise de data, som indgår i KMD Sag (sker konkret via en synkronisering, så kommunale brugere af KMD Sag fra dag et kan få samme overblik over data i SAPA).

Kommunerne skal selv indkøbe snitflader til relevante systemer, og vil med den nye rammeaftale 02.19 hos SKI være sikret, at alle løsninger indkøbt på denne kan integrere til SAPA via den fælleskommunale infrastruktur.

KOMBIT bistår kommunerne med en række styrede tilslutningsforløb, hvor de største kommunale fagløsninger løbende tilsluttes den fælleskommunale infrastruktur. Det sker i praksis i samarbejde mellem en leverandør og en udvalgt kommunal kunde. De første systemområder er ESDH- og jobcenterløsninger, og man kan læse mere om tilslutningsforløbene på denne side.

 

Kontakt

Produktchef, SAPA
2221 4980