KSD FAQ - implementering, udrulning og pilot

Se de oftest stillede spørgsmål og svar om implementering, udrulning og pilot her på siden.
Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål?

Her er en oversigt over, hvor du skal henvende dig med de forskellige typer af spørgsmål.

KSD-supporten

E-mail til sygedagpenge@ksdp.dk

Kommunens supportberettiget bruger kan henvende sig til KSD-supporten hos KMD via sygedagpenge@ksdp.dk. Supporten svarer på henvendelser vedr. forståelsen og anvendelsen af KSD, fejl i Løsningen, spørgsmål til brugervejledningen og implementeringsopgaver generelt.

KOMBIT

E-mail til KSD@kombit.dk

Alle kan skrive til KSD-projektet i KOMBIT. Vi svarer på spørgsmål af mere generel karakter til projektet, herunder ønsker til videreudvikling, status på projektet, betaling for løsningen, målsætninger for projektet etc. Vi svarer også på spørgsmål til KLIK-opgaver relateret til den fælleskommunale infrastruktur – dvs. opgaver under temaerne “it-miljø og infrastruktur” og “it-sikkerhed og aftaler”.

KSD driftssite

KSD supportsite ligger på KMDs kundenet. Her finder du informationer om driftstatus, supportoplysninger, ændringer, brugervejledninger, brevskabeloner, huskesedler, uddannelsesmaterialer, herunder links til e-læring. mm.

KSD driftssitet finder du her: https://kundenet.kmd.dk/arbejdsmarked/ksd/Sider/default.aspx

KOMBITs dokumentbibliotek

Her finder du information om implementeringen af KSD: Implementeringshåndbogen, implementeringsplaner, bilag til KLIK-opgaver, diverse vejledninger og informationer om KSD, som fx. opgavelister, integration til jobcenterløsninger mv., samt materialer fra diverse møder relateret til implementeringsprojektet.

Kommunalt netværk - Yammer

Denne platform bruges til videndeling imellem kommunerne om anvendelsen eller implementeringen af KSD. Det er en lukket platform, hvor du som kommunal bruger, KSD-projektleder eller ydelseschef kan dele erfaringer med andre og komme med tips og ideer. Er du endnu ikke medlem af Yammer, så send en mail til KSD@kombit.dk, så sender vi dig en invitation.

Hvordan har KOMBIT hjulpet kommunerne med at implementere KSD?

Med kommunernes overgang fra KMD Dagpenge til KSD er der tale om en større forandring i systemunderstøttelsen og løsningen introducerer markante ændringer i arbejdsgange – dermed  er implementeringsopgaven for kommunerne også større end, hvis der var tale om en mere 1:1 erstatning af den gamle løsning. KOMBIT og Leverandøren har støttet kommunernes implementering ud fra princippet om "hjælp til selvhjælp", herunder har Leverandøren sammen med KOMBIT udarbejdet en Implementeringshåndbog der guider kommunerne igennem deres implementering fase for fase, og som beskriver konceptet for den implementeringsstøtte, kommunerne kan forvente. Implementeringen har særligt fokuseret på aktiviteter til at blive klar til de nye arbejdsgange gennem forandringsledelsesredskaber og uddannelse, ligesom der er stillet værktøjer tilrådighed for kommunernes arbejde med at høste gevinsterne af den nye løsning. KOMBIT og leverandøren, KMD, støtter løbende med netværksmøder og erfaringsdeling.

I opgave- og opfølgningsværktøjet KLIK kan kommunerne løbende se de opgaver, som kommunen enten skal eller bør udføre for at blive klar til at modtage og anvende KSD.

Den tekniske udrulning af KSD i den enkelte kommune er varetaget af KMD. Udrulning er sket pr. distance, hvilket betyder, at leverandøren ikke har været fysisk til stede i kommunerne, da kommunerne tog KSD i brug.

Hvordan har KOMBIT understøttet kommunernes kompetenceudvikling i forhold til at tage KSD i brug?

KOMBIT har som en del af KSD-kontrakten købt KMD til at sikre den organisatoriske implementering af KSD, herunder støtte i forhold til sagsbehandlernes uddannelse i løsningen og forankring af de nye arbejdsgange, som KSD har bragt med sig. Denne implementeringsstøtte dækkede også ydelseschefernes arbejde med at gøre organisationen klar til forandringen og støtte til at sandsynliggøre de gevinster, der følger af kommunens ibrugtagning af KSD.

Uddannelse

KOMBIT har sammen med KMD tilbudt undervisningsaktiviteter og -materiale rettet mod sagsbehandlere i ydelsescenteret samt uddannelse af kommunens superbruger(e). Undervisningen bestod af en kombination af e-læring, tilstedeværelsesundervisning og test i anvendelse af KSD. Der var mulighed for, at kommunernes sagsbehandlere i god tid inden og efter udrulning har kunne ”lege” med KSD i særligt træningsmiljø. Der udarbejdes også generisk undervisningsmateriale, som kommunerne har kunne anvende til intern uddannelse af nye sagsbehandlere, og som kan anvendes som huskesedler efter endt uddannelsesforløb.

Forandringsledelse & gevinstrealisering

KMD har udarbejdet et rammeværktøj til støtte for kommunens arbejde med gevinstrealisering, herunder værktøj til før- og eftermålinger. Derudover er der igennem hele implementeringsforløbet af KSD blevet ydet støtte til ydelseschefens arbejde med forandringsledelse gennem en række informationsprodukter og aktiviteter, der har skulle gøre kommunens medarbejdere klar og motiverede til at arbejde i KSD, herunder værktøjer som ydelseschefen har kunne tilpasse egen ledelsesindsats. Alle værktøjer beskrives i implementeringshåndbogen og kommunerettede opgaver er blevet adresseret i KLIK.

Hvordan har KOMBIT sikret kommunernes indflydelse og perspektiver på KSD?

Det er centralt for KSD-projektets succes, at så mange kommuner som muligt er blevet inddraget undervejs i projektet, og at løsningen baserer sig på ønsker og behov fra et bredt udsnit af kommuner. Samarbejdet er primært foregået gennem tre kommunale grupper – en arbejdsgruppe, en referencegruppe og KSD's pilotkommuner:

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen bestod af en række sagsbehandlere med høj faglig indsigt i sygedagpengeområdet. Gruppen har bistået KOMBIT i afklaring af en række forretningsmæssige afklaringer i udviklingen af KSD. Gruppen har været involveret i udformning af udbudsmaterialet samt inddraget i tilbudsevalueringen.

Referencegruppe

Referencegruppen består af ledere fra ydelsesområdet, der har bidraget med organisatorisk, konceptuel og strategisk indsigt i forbindelse med de planer, KOMBIT og leverandøren udarbejder for udrulning og implementering af KSD i alle 98 kommuner. Gruppen har været involveret i udformningen af udbudsmaterialet samt inddraget i tilbudsevalueringen. 

Pilotkommuner

Pilotkommunerne er de kommuner, der var de første til at tage KSD i brug. Pilotkommunerne har derfor spillet en central rolle i forhold til at evaluere og kommentere på de værktøjer og processer, som Leverandøren har støttet den kommunale implementering med. Pilotkommunernes relevante kommentarer er indarbejdet løbende i de materialer, som øvrige kommuner har skulle anvende til deres implementering.

Hvem har været pilotkommuner på KSD?

Pilotkommunerne for KSD er:
- Assens Kommune
- Helsingør Kommune
- Ishøj Kommune
- Randers Kommune
- Vallensbæk Kommune
- Vejen Kommune
- Århus Kommune

Kan kommunen købe yderligere implementeringsbistand hos leverandøren (KMD)?

Ja, op til fem kommuner kan inden for samme periode tilkøbe bistand i form af uddannelse, bistand til arbejdet med forandringsledelse og gevinstrealisering. Der er mere information om deadlines og vilkår i Implementeringshåndbogen.

Hvad vil der være af værktøjer til før- og eftermålinger ift. gevinstrealisering?

Leverandøren af KSD (KMD) har udarbejdet et rammeværktøj til støtte for kommunernes arbejde med gevinstrealisering på sygedagpengeområdet. Dette værktøj inkluderer et redskab til definering af lokale målsætninger, førmålig, potentialevurdering og eftermålinger. Værktøjet er gjort tilgængeligt på KSD-dokumentbiblioteket.

Rammeværktøjet er et tilbud til alle kommuner. Hvis kommunen allerede har et værktøj, som kommunen er glad for at anvende, er der ingen hindring i at bruge dette.

Hvordan inddrager KOMBIT kommunerne i den videre udvikling af KSD?

Med idriftsættelse af KSD i alle 98 kommuner skifter fokus fra udvikling til drift og forvaltning. KSD-projektet involverer kommunerne i beslutninger vedr. drift og videreudvikling af KSD via nedenstående grupper og netværk.

KSD-Netværk

De otte implementeringsgrupper I kender fra implementeringsforløbet suppleres med pilotkommunerne og udgør otte KSD-Netværk, hvor I som supplement til Yammer-netværket kan bruge hinanden til videndeling og sparring. Disse KSD-netværk danner samtidig grundlag for indstilling af medlemmer til hhv. KSD-Driftstyregruppe og KSD-Arbejdsgruppe.

KSD-Driftstyregruppe

Medlemmerne er specialister med stort forretningskendskab, typisk ydelseschefer. Driftstyregruppen har blandt andet det overordnede ansvar for at føre tilsyn med løsningens drift, rådgive KOMBITs projektejer om projektøkonomi og fastlægge den overordnede retning for videreudvikling af løsningen. KOMBIT er sekretariat og ansvarlig for at styre processerne for driftstyregruppen. Medlemmerne ventes udpeget senest Q4 2020.

KSD-Arbejdsgruppe

Til visitering og konkretisering af videreudviklingsønsker i samarbejde med KOMBIT nedsættes der en arbejdsgruppe, hvor medlemmerne er specialister med stort forretningskendskab og som af egen kommune er bevilget tid til aktivt at deltage i arbejdet. En indsats i denne gruppe får direkte aftryk på KSD som kommunernes fagsystem. Medlemmerne vil efter behov kunne drøfte særlige emner i de otte KSD-netværk samt inddrage yderligere forretningsspecialister. KOMBIT er sekretariat og ansvarlig for at styre processerne for arbejdsgruppen. Medlemmerne ventes udpeget senest Q4 2020.

 

Kontakt

Implementeringschef
3334 9472