FAQ - Næste generation Digital Post

Få svar på dine spørgsmål om, hvad der er op og ned i Næste generation Digital Post

I 2021 sætter Digitaliseringsstyrelsen den nye fællesoffentlige løsning til digital post mellem myndigheder og borgere samt virksomheder i drift. Løsningen hedder Næste generation Digital Post - og ersatatter e-Boks.

Med udskriftningen af en så central fællesoffentlig infrastrukturkomponent følger en lang række tilpasninger hos de forskellige myndigheder, som fremadrettet ønsker at kommunikere med borgere og virksomheder via digital post.

KOMBIT arbejder på at understøtte kommunerne i såvel teknisk understøttelse som en god overgang fra e-Boks til Næste generation Digital Post.

Nedenfor finder du svar på såvel generelle spørgsmål til den nye digitale postløsning som spørgsmål om KOMBITs rolle med at understøtte kommunernes skifte imellem de to løsninger.
 

Generelt om Næste generation Digital Post
Hvorfor kommer der en ny løsning til håndtering af Digital Post

Løsningen til håndtering af Digital Post har været i genudbud. Et genudbud som blev vundet af leverandøren Netcompany.

Kontrakten med den nuværende leverandør e-Boks A/S gælder frem til den nye Digital Post-løsning tages i brug i 2021.

Digitaliseringsstyrelsen samarbejder med e-Boks om at sikre en god og effektiv overgang fra den nuværende løsning til den nye, så der vil være så lidt gene for brugerne som muligt.

Hvad er forskellene fra den e-Boks til den nye løsning?

Den nye Digital Post-løsning kommer i høj grad til at minde om den nuværende løsning. Med den nye løsning bliver det muligt at få bedre overblik over sin post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister eller krav, du skal reagere på.

Som borger bliver det ligeledes lettere at sende digital post til offentlige myndigheder. Når du skriver til en offentlig myndighed, kan du på let vis fremsøge modtageren og emnet, fordi man løbende får forslag til mulige modtagere og emner. Derudover kan man også finde den rette modtager ved at klikke sig igennem en emnebaseret struktur med korte informationstekster.

Hvad er MeMo?

MeMo er forkortelsen for Digitaliseringsstyrelsens "MeddelelsesModel". MeMo er en model, som åbner op for at koble såkaldte "metadata" til de meddelelser, som sendes via den digitale post. 
 
Med ibrugtagningen af MeMo bliver det altså muligt at berige meddelelserne med forskellige data, som beskriver forhold omkringmeddelelserne.
 
For modtagerne kan man således forvente, at det fremadrettet vil være tydeligt, når der er en svarfrist, når der er tale om en bøde eller hvis du modtager et dokument, der skal underskrives.
 
For afsenderne, bliver det også muligt at anvende metadata til brug ved systematisering af interne datastrømme, automatisk journalisering mv. KL's Emnesystematik (KLE) kan dermed også fungere som metadata, når MeMo tages i brug.

Om KOMBITs understøttelse af Næste generation Digital Post
Hvorfor skal kommunerne vælge at køre digital post via den fælleskommunale infrastruktur?

Digitaliseringsstyrelsen har skarpe begrænsninger på, hvor mange integrationer der må laves til deres nye digitale post-løsning. 

Det er derfor også kritisk, at myndighederne får nogle gode "brokers", som kan stå for kontakten imellem den nye digitale post løsning og de mange kommunale systemer, som har behov for at sende post til borgerne.

Her er den fælleskommunale infrastruktur det oplagte valg, da infrastrukturen allerede i dag administrerer kontakten mellem en række kommunale løsninger og e-Boks. KOMBIT har dermed også indgående kendskab til forretningssiden og processerne i en sådan kobling.

Det er deslige en del af den fælleskommunale infrastrukturs raison d'être at levere standardiserede snitflader til kommunernes fagløsninger.

Hvordan foretager kommunerne transitionen til nye snitflader bedst muligt?

Digitaliseringsstyrelsen tilrettelægger et overgangsforløb for myndigheder. Deres arbejde vil understøtte den lokale indsats, som myndighederne skal stå for, når de skal omstille sig til den nye løsning. 

Rent teknisk leverer KOMBIT de nye integrationer til håndtering af Digital Post med beskrivelser af anvendelse for hver snitflade samt en vejledning i hvordan skiftet kan foretages.

Det nye MeMo format vil blive understøttet teknisk, mens de tidligere formater DP1 og DP2 udgår.

Digitaliseringsstyrelsen har understøtter myndighederne i forhold til, hvordan de organisatorisk og operationelt forbereder sig til MeMo formatet.

Hvordan understøtter infrastrukturen MeMo?

MeMo formatet dækker over både transport information og egentlig post (payload). 
 
Kommunernes fælles infrastruktur vil udelukkende anvende den del af data, der er nødvendig, for at kunne transportere data.

Snitfladebeskrivelser vil indeholde de felter, der skal udfyldes, for at dette fungerer inklusiv beskrivelser af indhold. 
 
Payload transporteres urørt og uset igennem Serviceplatformen.

Hvordan kommer KOMBIT til at understøtte Fjernprint?

KOMBIT kommer til at understøtte Fjernprint via de nye snitflader på samme måde som det gøres i dag via SF1600.

Hvem kan levere fjernprint via den fælleskommunale infrastruktur?

Der er for nuværende tre leverandører, som leverer Fjernprint via integration til den fælleskommunale infrastruktur. De tre leverandører er:

Edora
KMD
Strålfors

Hvorfor er det ikke Digitaliseringsstyrelsen, som skal løse denne opgave?

Digitaliseringsstyrelsen har indkøbt den nye centrale løsning til Digital Post - og har tilrettelagt forløb og opgaver, som skal hjælpe landets myndigheder med at indstille sig på dette skifte.
 
Grundet skarpe begrænsninger for, hvor mange integrationer, der må laves til Næste generation Digital Post, er der imidlertid brug for nogle såkaldte "brokers", som kan samle og systematisere kommunikationen imellem myndighedernes mange fagsystemer og den centrale postløsning. 
 
KOMBIT og den fælleskommunale infrastruktur har påtaget sig ansvaret som kommunal broker, og vil derfor hjælpe kommunerne med at skabe grundlag for at få deres mange systemer til at kommunikere på den nye postløsning.

Forsætter eksisterende snitflader efter overgang til Næste generation Digital Post?

De eksisterende snitflader fortsætter med at fungere i 2 år efter Næste generation Digital Post er gået i produktion.
 
KOMBIT omlægger den tekniske implementering til det nye setup og holder snitfladerne uforandrede.
 
Det anbefales fra KOMBITs side allerede nu at planlægge en omlægning til de nye snitflader der udvikles, da den periode Digitaliseringsstyrelsen garanterer det gamle format understøttes ikke kan forventes forlænget ud over de 2 år.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
6146 4011