FAQ - GIS4Mobile

Spørgsmål og svar om løsningen til udstilling af historik om primær varmekilde

I november 2022 annoncerede KOMBITs BBR-projekt, at der var blevet idriftsat en løsning, som kunne udstille de BBR-data, som er centrale, når en borger søger om reduktion i el-afgifter hos sit elselskab.

Løsningen har dog tydeliggjort nogle forskellige opfattelser og forståelser af data og forretningsgange omkring behandlingen af sådanne ansøgninger.

Nedenfor har KOMBITs BBR-team i samråd med KL derfor forsøgt at svare på de mest stillede spørgsmål.

Herudover afholder KOMBIT den 13. april 2023 et webinar for kommunale BBR-folk, hvor vi i fællesskab vil udfolde situationen.

Hvilke data efterspørger borger og elselskaber ifm. ansøgning om reduktion af elafgift?

Til ansøgning om reduktion i elafgift skal elselskabet bruge en dato for, hvornår en bygning/enhed har registreret elvarme som primær varmekilde.

Hvad har KL og Kombit gjort for at hjælpe kommunerne?

KL løftede problemstillingen efter ønske fra KOMBIT og Ejendomsdatagruppen under KTC Digital Forvaltning i starten af 2022. KL vurderede, at sagsbehandlingen i kommunerne i relation til reduktion af elafgifter koster kommunerne et to-cifret millionbeløb, som de ikke kompenseres for.

KL indledte dialog med Green Power Denmark (GPD), og sendte et brev til GPD i foråret 2022, hvor KL opfordrede GPD til at få udviklet en teknisk løsning til fremsøgning af data, da reduktion af elafgift er en sag mellem borger og elselskab.

KL, og især KOMBIT, holdt en række møder med GPD, som resulterede i at KOMBIT opstartede og betalte for udvikling og drift af en midlertidig løsning, som både borgere og elselskaber kan anvende til opslag af de data om opvarmningskilde og drivmiddel. Løsningen er et supplement til at hente de samme data fra Datafordeleren.

Samtidig tjener løsningen som et eksempel på, hvor få ressourcer det reelt kræver at få tilvejebragt en teknisk løsning, som understøtter processen. 

KL har informeret GPD’s jurist om, at kommunerne ikke er forpligtet til at validere fællesoffentlige grunddata som BBR-oplysninger. Det har hele tiden været elselskabernes eget ansvar at få udviklet et opslagsværk, og gerne i samarbejde med Skatteforvaltningen, som ejer BBR. Hverken KL eller KOMBIT har eller får en opgave i at få godkendt opslagsværket af Skatteforvaltningen.

Jf. LBK nr. 797, §7, stk. 4, påhviler det skatteministeren at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af BBR-oplysninger og sikre, at disse oplysninger er tilgængelige på en enkel og sikker måde. Det er sikret via Datafordeleren siden 2019, hvor alle de nødvendige data er frit tilgængelige. Kommunerne og staten har investeret massivt i grunddataprogrammet og denne motorvej for fællesoffentlige data, som netop sikrer lovlig, smidig og frem for alt digital forvaltning af fx ejendomsdata i hele den private og offentlige sektor.

Hvad har KL og Kombit anbefalet kommunerne?

KL har i nyhedsmails til alle kommunernes tekniske direktører i december 2022 og marts 2023 formidlet, at kommunerne ikke er part i sagsbehandlingen om reduktion af elafgift. Der er ikke lovkrav om, at kommunerne skal validere BBR-data og kommunerne er aldrig blevet kompenseret for denne opgave.

KOMBIT har tilsvarende orienteret deres kommunale BBR-kontaktpersoner om den etablerede løsning, og opfordret BBR-medarbejderne til at henvise borgere og energiselskaber til løsningen, såfremt de fortsat skulle modtage henvendelser vedrørende dokumentation for varmekilder.

Hvor længe kan borgere og elselskaber bruge GIS4Mobile?

GIS4Mobile er en løsning som har eksisteret i flere år som GeoSite står bag. Som en midlertidig løsning har KOMBIT fået udvidet GIS4Mobile med historiske varmeoplysninger under fanebladet ’Historisk (varme)’ og den del driftes frem til 1. november 2023.

Hvad er Datafordeleren?

Datafordeleren er en fællesoffentlig udstillingsplatform, til autoritative data fra forskellige grunddataregistre.

Der udstilles data fra bl.a. Ejerfortegnelsen (oplysninger om ejerskaber af fast-ejendom), Matriklen (matrikeloplysninger), BBR (oplysninger om bygninger og boliger).

Datafordeleren er finansieret af kommuner og staten.

Hvem er Green Power Denmark?

Green Power Denmark er en interesseorganisation for bl.a. de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.

Hvilke private leverandører kan hjælpe elselskaberne med få adgang til grunddata, som fx BBR-data?

Kommunerne må som myndighed ikke anbefale en bestemt leverandør, men flere aktører som Geosite, Septima, Sweco, LIFA, Netcompany og KMD leverer rådgivning og tekniske løsninger med ejendomsdata på markedsvilkår.

Hvilke data kan slås op i GIS4Mobile?

Via GIS4Mobile, som er en GIS-baseret løsning, kan man fremsøge oplysninger om ejere, handler, og bygningsoplysninger på ejendomme i Danmark. Man kan tillige se registreringsdatoen for opvarmningsmiddel i BBR og findes under fanen ’Historik (varme)’.

GIS4Mobile henter alle data via de offentligt tilgængelige services på Datafordeleren.

Gå til GIS4Mobile her: https://ejd.gis4mobile.com/Home

Hvordan bruger jeg GIS4Mobile?

Vi har udarbejdet en kort brugervejledning til, hvordan man finder historiske data om varmekilde. Se den her.

Hvad er GIS4Mobile?

GIS4Mobile er en offentlig tilgængelig GIS baseret løsning, hvor man kan fremsøge oplysninger om ejere, handler, og bygningsoplysninger på ejendomme i Danmark. Man kan tillige se registreringsdatoen for hvornår opvarmningsmiddel er registreret i BBR. Opvarmningsmiddel findes under fanen ’Historik (varme)’.

GIS4Mobile henter alle data via de offentligt tilgængelige services på Datafordeleren.

GeoSite er leverandør bag løsningen og det er alene oplysninger under fanen ’Historik (varme)’ som KOMBIT har fået udviklet.

Hvorfor vil energiselskaberne ikke bruge GIS4Mobile?

Nogle elselskaber og Green Power Denmark mener ikke, at de må bruge BBR-data medmindre kommunen attesterer, at data er korrekte.

Det er dog ejer, der har ansvaret for, at data i BBR er opdaterede. Det er derfor vigtigt, at borger selv har været opmærksom på at få registreret ny varmekilde via Ret BBR. Hvis borger på anden vis kan dokumentere, at varmekilde har eksistereret længere end registreringen i BBR, må borger selv dokumentere dette overfor elselskabet. En tro og love-erklæring fra ejeren burde derfor også være tilstrækkelig dokumentation.

Er der noget standardinformation vi kan sende til borgere og elselskaber, der henvender sig for at få godkendt BBR-data?

KL og Kombit har i samarbejde med en kommune udarbejdet følgende tekstforslag:

[Afdeling XXX] har modtaget din henvendelse vedr. BBR og reduktion af elafgift på adressen [XXXX].

[XXX] Kommune er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR.

Elselskaberne har selv ansvar for at fremsøge den dokumentation, de har brug for. Det gælder også de ansøgninger de modtager om reduktion af elafgift.

Kommunernes Landsforening (KL) har været i dialog med Green Power Denmark, som er interesseorganisation for mange elselskaber. Formålet har været, at elselskaberne opretter adgang til de offentlige og gratis BBR-oplysninger. Dette er tilsyneladende ikke sket på trods af, at de enkelte elselskaber har haft mulighed for dette siden 2019, hvor BBR-data blev offentligt tilgængelige.

KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, har derfor udviklet et simpelt og midlertidigt opslagsværk. Dette kan elselskaberne og alle andre anvende gratis indtil slutningen af 2023. Herefter skal elselskaberne selv have en løsning på plads.

Opslagsværket viser BBR-data direkte fra BBR-registret. Opslagsværket er frit tilgængeligt og findes på: https://ejd.gis4mobile.com. Der er vedhæftet en vejledning i denne mail, du kan videresende til dit elselskab.

Såfremt dit elselskab ikke vil fremsøge data herfra, må vi henvise til elselskabets eget ansvar for at fremsøge data på anden vis.

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at du skal sikre dig, at din BBR-registrering er opdateret. Det kan du gøre ved at gå ind på BBR’s hjemmeside https://bbr.dk/ret, hvor du kan gennemgå og rette dine oplysninger.

Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Vi har oprettet en sag med sags.nr. XXX, da vi skal registrere alle henvendelser til kommunen.

[XXX] Kommune betragter hermed sagen som afsluttet, da ansøgning om reduktion af elafgift alene er en sag mellem dig som kunde og dit elselskab.