Borgerrettede miljøansøgninger i Byg og Miljø

Her kan du få overblik over de borgerrettede miljøløsninger, der er indeholdt i Byg og Miljø.

Herunder kan du få et overblik over de borgerrettede miljøansøgninger, som Byg og Miljø indeholder.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Området indeholder aktiviteter vedr. håndtering af bygge- og anlægsaffald.

 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald
 • Anmeldelse af bortskaffelse af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald
 • Anmeldelse af asbestholdigt affald
 • Anmeldelse af farligt affald fra byggeri

De fire blanketter blev inkluderet i Byg og Miljø som én samlet blanket pr. 1. december 2014, og vil senere blive videreudviklet til en dynamisk version.

Jordvarme

Området indeholder aktiviteter vedr. anmeldelse, ansøgning og sløjfning af jordvarme, både terrænnært og dybt anlæg samt fordampningsanlæg, dvs. jordvarmebekendtgørelsen.

 • Nyt jordvarmeanlæg, dybt + boring
 • Nyt jordvarmeanlæg, terrænnært
 • Nyt jordvarmeanlæg uden brine (fordampningsanlæg)
 • Sløjfning af terrænnært jordvarmeanlæg
 • Sløjfning af dybt jordvarmeanlæg
 • Sløjfning af jordvarme uden brine (fordampningsanlæg)

Vandvinding

Området indeholder aktiviteter vedr. 1) Ansøgning af ændringer i indvindingstilladelser for vandværker, private og erhverv, 2) Ansøgninger om nye indvindinger, inklusive eventuel boring til indvinding for vandværker, for private og erhverv (erhverv kan f.eks. være landmænd vedrørende markvandinger eller industrier til kølevand), 3) Anmeldelse af sløjfning af brønde og boringer.

 • Ny erhvervsindvinding, overfladevand
 • Fornyet erhvervsindvinding
 • Ny enkeltvandsindvindingstilladelse, overfladevand
 • Fornyet enkeltvandindvindingstilladelse
 • Nyt alment vandværk, overfladevand
 • Ændret kildeplads og/eller boring, vandværk
 • Ændret vandbehandling, vandværk
 • Ændring af indvindingstilladelse til alment vandværk
 • Fornyet indvindingstilladelse til alment vandværk
 • Sløjfning af brønd, boring
 • Oplysning om historisk sløjfning af brønd, boring
 • Ny erhvervsindvinding eller væsentlige ændringer, der kan sidestilles hermed, boring
 • Ny enkeltvand eller væsentlige ændringer, der kan sidestilles hermed, boring
 • Nyt alment vandværk, boring

Olietanke

Området indeholder aktiviteter vedr. anmeldelse af etablering og sløjfning af olietanke under 6.000 liter.

 • Sløjfning af olietank
 • Oplysning om historisk sløjfning af olietank
 • Anmeldelse af olietank
 • Anmeldelse af overjordisk olietank, indendørs under 6.000 liter og med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede

Natur

Området indeholder aktiviteter vedr. 1) Dispensationer til aktiviteter i natur efter Museumsloven (sten- og jorddigesager) og efter Naturbeskyttelsesloven (§3-sager), 2) Anmeldelser af aktiviteter i Natura 2000 områder efter Habitatbekendtgørelsen (Natura 2000 sager), 3) Forespørgsler på naturbeskyttelsesstatus i henhold til bekendtgørelse om beskyttende naturtyper §8.

 • Ændre sten- eller jorddige
 • Naturbeskyttelse, forespørgsel på status eller foranstaltning
 • Natura 2000, ændre tilstand eller drift
 • Byggeri eller etablering af andet anlæg på naturbeskyttet areal
 • Etablering af ny sø, vandhul eller regnvandsbassin
 • Ændring af eksisterende sø, vandhul eller regnvandsbassin
 • Opdyrkning, omlægning eller dræning af naturbeskyttet areal
 • Tilplantning af naturbeskyttet areal
 • Udsætning af dyr i sø eller vandhul
 • Ændring eller sløjfning af naturbeskyttet areal

Tag-overfladevand eller spildevand

Området indeholder aktiviteter vedr. 1) Husspildevand og tilsvarende, 2) Tag- og overfladevand (regnvand, og dermed ikke industrispildevand (processpildevand), 3) Opsamling, udledning og nedsivning samt tilslutning, dvs. lovens §19 og §28.

 • Tilslutning af tag- og overfladevand til kloak
 • Tilslutning af spildevand til kloak
 • Opsamling af tag- og overfladevand
 • Opsamling af spildevand i samletank
 • Pileanlæg med membran til opsamling af spildevand
 • Udledning af tag- og overfladevand
 • Udledning af spildevand renset i minirenseanlæg
 • Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilteranlæg
 • Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg mindre end 25 meter fra vandløb
 • Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg
 • Udledning af spildevand renset i naturrenanlæg
 • Nedsivning af tag- og regnvand
 • Nedsivning af spildevand
 • Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i minirenseanlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i naturrenanlæg
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0479