Byg og Miljø FAQ

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål om Byg og Miljø.
Login og rettigheder
Kan systemet bekræfte, at ansøger har ret til at søge på matriklen?

Løsningen vil vise et dokumentationskrav for ejerskab, hvis ikke det kan afgøres teknisk.

Hvis man er logget ind, er det man taster ind så gemt?

Ja. Hvis man er logget ind, gemmes data, når løsningen forlades. Hvis man indtaster data i løsningen før log-in og derefter logger ind, uden at lukke browseren først, er det også gemt.

Kan tredjepart downloade godkendelse?

Ja, hvis tredjepart er tildelt rettigheder på projektniveau i Byg og Miljø.

Kan man se andre ansøgeres projekter og byggetilladelser i systemet?

Man kan kun se egne projekter samt eventuelle projekter, som man har fået tildelt adgang til af en anden ansøger.

Hvordan får sagsbehandler adgang til sagsbehandler-web?

Via Single sign-on på DMP (Danmarks Miljøportal). Når sagsbehandler går ind på sagsbehandler-web, ved systemet hvem han/hun er.

Aktiviteter, sager, projekter
Hvad er sammenhængen mellem projekt og sag?

Et projekt er en gruppering af sager. Ansøgeren tager selv stilling til, hvilke aktiviteter projektet skal indeholde. Projektet vises ikke for sagsbehandleren. Hver sag kan omfatte en eller flere aktiviteter. Dvs. at et projekt kan indeholde flere sager, der igen hver kan omfatte flere aktiviteter.

Understøtter Byg og Miljø enkeltsagsprincippet?

Ja. Enkeltsagsprincippet betyder, at én sag er lig med én afgørelse. Ansøgerens valgte aktiviteter samles i samhørende sager, der efter udfyldelse af relevante dokumentationskrav indsendes til kommunen.

Regler
Tilpasses aktiviteter efter det fremsøgte sted?

Ved udvalgte aktiviteter indsnævrer løsningen mulighederne til de relevante aktivitetstyper baseret på bl.a. BBR-oplysninger. Der vil dog stadig være mulighed for at se alle aktiviteter.

Tilpasses visningen af kortlag efter det fremsøgte sted?

Ja. Under ”Hvad gælder i området?” markeres de kortlag, hvor der er fundet begrænsninger, med en lys rød farve. Ved den enkelte sag vises under ”Hvad påvirker sagen?” kun de lag, hvor der er fundet begrænsninger.

Kan en kommune anvende et kommunespecifikt regelsæt?

Nej, alle myndigheder følger samme regler. Dog kan en kommune tilføje og erstatte vejledninger i Byg og Miljø.

Proces
Vises kort i datalagene ’live’ under ”Hvad gælder for området?” som de ser ud i f.eks. Miljøportalen?

Ja. Datalagene vises, som de udstilles i de forskellige kortservices.

Er værdier for sagens status ens for alle kommuner?

Ja, listeværdier er fastlagt i samarbejde med kommunale sagsbehandlere og er ens for alle kommuner.

Kan ansøgeren komme videre uden først at have udfyldt dokumentationskrav?

Ja, med undtagelse af visse obligatoriske dokumentationskrav. Ansøger bliver dog gjort opmærksom på, hvilke dokumentationskrav der endnu ikke er udfyldt.

Valideres indholdet af dokumentationen, inden ansøgningen indsendes til kommunen?

Nej, Byg og Miljø er kun et ansøgningssystem. Løsningen understøtter feltvalideringer mv., hvor det giver mening. Ved signering sker der en godkendelse, men ellers ikke.

Hvis man som ansøger får sendt forkert ind, gensender man så hele ansøgningen igen?

Ja. Det er samme sag, men med to indsendelser, der er adskilt gennem versionering. Der medsendes en difference rapport, så man kan se, hvad der er ændret.

Kan sagsbehandler påføre sagen yderligere dokumentationskrav efter indsendelse af ansøgning?

Ja, sagsbehandler kan via systemet bede ansøger om at udfylde supplerende dokumentationskrav.

Kan man fra et fagsystem overføre noget, der ikke er påbegyndt i Byg og Miljø?

Nej, der skal være et initiativ fra en ansøger.

Kommunikation
Anvender løsningen Digital Post?

Anvendelsen af Digital Post har været overvejet, men er blevet fravalgt som en integreret del af løsningen i første version. Det vil være muligt for den enkelte myndighed at sende afgørelserne til Digital Post og notifikationer til Byg og Miljø.

Er det lige så sikkert at lægge afgørelser op via Byg & Miljø, som det er at sende afgørelsen via fx Digital Post?

Al adgang til egne data og ansøgninger foregår via adgang fra NemLog-In. Rent sikkerhedsmæssigt er løsningen derfor på samme niveau som alle andre løsninger, der benytter NemID/digital signatur.

Kan sagsbehandler sende en afgørelse retur til borger via mail med en UUID, eller et link til systemet?

Nej, det ligger ikke i systemet pt.

Kan sagsbehandleren få en notifikation på mail eller sms, når der foreligger en ny indsendelse fra ansøgeren?

Ja. Der sendes notifikation til den e-mail der er angivet på sagen, hvis ansøger genindsender sagen.

Filer
Bliver alle dokumenter, der indsendes, leveret som pdf?

Løsningen ændrer ikke på formatet af de indsendte, vedhæftede filer. Evt. anvisninger til hvilke filformater der ønskes, kan indsættes i den kommunespecifikke vejledningstekst.

Aflevering af ansøgningen (til sagsbehandler) sker i pdf, men hvad med de filer, der ligger på Byg og Miljøs server?

Alle filer inklusiv PDF-filer ligger i Byg og Miljø, og de skal hentes herfra via den dertil udviklede dokumentservice eller sagsbehandler-web.

Er der en restriktion på størrelsen af de filer, der kan modtages i systemet?

Ikke umiddelbart, men det skal aftales nærmere med kommunerne.

Integration og journalisering
Hvordan er koblingen til sagsreference?

Sagsnummer bliver vist til ansøgeren. Men sagsbehandleren har mulighed for at gemme information på ansøgerens sag med andre referencer. Man kan sætte en sagsreference som en tekststreng.

Hvor længe arkiveres sager i Byg og Miljø?

Byg og Miljø er ikke et journalsystem. Filer slettes tre år efter en sags afslutning og sendes ikke til statens arkiver. De enkelte myndigheder har fortsat journalpligten.

Medsender Byg og Miljø KLE nr.?

Det findes ud fra valgt aktivitetstype og medsendes automatisk.

Er det OIO sag- og dokumentstandard, der bruges til at sende?

Det er et krav, at OIO Sag- og dokumentstandarden følges på de områder af løsningen der omfattes af standarderne. Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning og ikke et fagsystem, og derfor er overførsel af ansøgning samt bilag til fagsystemer ikke omfattet af standarderne. Sager dannes hos myndigheden, og dokumenter skal modtages af myndigheden. Relevante metadata påføres (fx modtagelsesdato) i udveksling af bilag og har sammenfald med relevante dele af dokument standardens metadata.

Er der UUID på de vedlagte dokumenter?

Hvis bruger uploader dokumentet med samme navn, kommer der en versionering på. Alle udgaver vil ligge i systemet. For hver UUID, kan der altså være et antal dokumenter.

Tekniske krav
Kan man bruge Byg og Miljø fra mobile enheder?

Nej, løsningen kan ikke tilgås fra mobile enheder.

Hvilke browsere kan vise Byg og Miljø?

Byg og Miljø fungerer i følgende browsere:

 • Internet Explorer version 10 og 11
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox: seneste version
 • Google Chrome: seneste version
 • Apple Safari: seneste version
Om Miljøudvidelsen (virksomhedsrettede miljøansøgninger)
Hvor finder jeg mere information om Miljøudvidelsen?

Miljøudvidelsen er udviklet af Miljøstyrelsen og blev fra 1. januar 2016 implementeret i det eksisterende Byg og Miljø.

Miljøudvidelsen er den digitale anmeldeordning for virksomheder der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen. Miljøudvidelsen tilgås fra www.bygogmiljoe.dk. Læs meget mere om Miljøudvidelsen på Miljøstyrelsens webside.

Miljøstyrelsen har oprettet en supportfunktion hvortil myndigheder og virksomheder hørende under Miljøstyrelsens myndighed kan ringe og få hjælp. Telefonnummeret er 72 54 44 00. Der kan også sendes en mail til digitalerhverv@mst.dk.

Hvad er forskellen på miljødelen af Byg og Miljø og Miljøudvidelsen?

Den nuværende Byg og Miljø-løsning er borgervendt og henvender sig til borgere der bygger til eller om samt deres rådgivere (ingeniører og arkitekter). I samme forbindelse kan der være behov for, at ansøge om etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank, og derfor er disse aktiviteter integrerede i Byg og Miljø.

Oprindeligt omfattede Byg og Miljø hovedsageligt byggesager. Siden den 1. januar 2016 har systemet tillige omfattet ansøgning og anmeldelser vedrørende miljøgodkendelser og -anmeldelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven, ansøgninger om spildevandstilladelser samt VVM-screening m.fl.
Denne del af Byg og Miljø omtales ofte som Miljøudvidelsen. Se faktaark om Miljøudvidelsen her.

Support og undervisning
Hvor finder jeg vejledninger til Byg og Miljø?

Ud over den hjælp, som findes direkte i løsningen, kan du finde forskellige vejledninger på www.kombit.dk/bm-vejledning

Findes der en hotline for sagsbehandlere?

Der er oprettet en hotline hos Knowledge Cube, men det er kun kommunernes superbrugere der kan kontakte hotlinen. 

Hvis du er sagsbehandler og har behov for hjælp, skal du derfor kontakte din superbruger. Hvis superbrugeren ikke selv kan hjælpe, kan superbrugeren kontakte hotlinen.

Knowledge Cubes kundeservice kan kontaktes på tlf. 33 98 33 96.

NB: Fejl og ændringsønsker kan IKKE indberettes via dette telefonnummer.

 • Fejl indmeldes i Servicedesken via kommunens superbruger.
 • Ændringsønsker indmeldes via kommunens superbruger til projektpostkassen BM@kombit.dk

Hvis du har behov for information omkring, hvem der er superbruger, kan du skrive til BM@kombit.dk. 

Jeg oplever fejl i Byg og Miljø-løsningen. Hvem skal jeg kontakte?

Det er Byg og Miljøs leverandør, Knowledge Cube, der skal have besked om alle fejl, og det er kommunens superbruger der skal indberette fejlen.

Fejl indberettes via dette link: https://knowledgecube.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/7

Jeg har lavet ændringer i administrationsmodulet, men ændringerne slår ikke igennem. Hvorfor?

Årsagen er, at der går op til 6 timer fra ændringer foretages i administrationsmodulet og til de bliver synlige.

Er der en hotline som borgeren kan kontakte hvis de har brug for hjælp til at ansøge via Byg og Miljø?

Nej, der findes ikke en fælles borger-hotline. Det er den enkelte kommune der står for vejledningen.

Er der et uddannelsesmiljø i Byg og Miljø så jeg kan afprøve løsningen?

Ja, der findes et uddannelsesmiljø som der kan laves tests i. Nedenfor finder du links til de to forskellige indgange til uddannelsesmiljøet:
 

Den borgerrettede del (klik her)
Vil du afprøve den del af løsningen, man bruger som borger, når man skal oprette en ansøgning, skal du bruge et brugernavn og password for at logge ind.

Brugernavnet består af følgende: borger-XX-KKK
Hvor ”XX” er et løbenummer mellem 01 og 99
Og hvor ”KKK” er jeres specifikke kommunenummer.

Eksempel: borger-12-123

Når brugernavnet er indtastet, kan du logge på med passwordet: Test1234

Sagsbehandlerdelen (klik her)
Vil du afprøve løsningen, som den ser ud for en sagsbehandler, skal du bruge et brugernavn og password for at logge ind.

Brugernavnet består af følgende: sagsbehandler-XX-KKK
Hvor ”XX” er et løbenummer mellem 01 og 99
Og hvor ”KKK” er jeres specifikke kommunenummer.

Eksempel: sagsbehandler-12-123

Når brugernavnet er indtastet, kan du logge på med passwordet: Test1234

Jeg har et ændringsønske til Byg og Miljø-løsningen. Hvad gør jeg?

Hvis du er kommunal superbruger kan du sende dit ændringsønske i en mail til bm@kombit.dk

Husk at orienter om følgende punkter ved indsendelse af et ændringsønske:

 • Overskrift for ændringsønsket
 • Omhandler ændringsønsket funktionalitet på bygogmiljoe.dk eller på Sagsbehandlerweb
 • Beskrivelse af ændringsønsket – gerne suppleret af screenshots (hvis muligt)
 • Navn
 • Mailadresse
 • Kommune

Proceduren er, at alle indrapporterede ændringsønsker gennemgås, afdækkes og prioriteres af den kommunale faggruppe.
Den kommunale faggruppe er ansvarlig for at drøfte og konkretisere lovgivningen i forhold til praksis samt give fagligt input, behandle og foreslå prioritering af videreudvikling.

 

Sager, projekter og ansøgninger
Hvorfor vises nødvendige ansøgningstyper ikke altid automatisk?

Byg og Miljø-løsningen udvælger de i forhold til matriklens beliggenhed mest sandsynlige ansøgningstyper. Skulle en aktivitet ikke blive vist automatisk, kan ansøgningstypen hentes frem manuelt. Brug eventuelt søgefeltet.

Hvordan henter borgeren en ansøgningstype frem som ikke fremkommer automatisk?

Skulle en ansøgningstype ikke blive vist automatisk, kan ansøgningstypen hentes frem manuelt ved hjælp af søgefeltet.

Kan ansøgeren - efter at ansøgningen er indsendt - komme med tilføjelser eller ændringer til ansøgningen?

Ja, det kan ansøgeren godt. Ansøgeren åbner blot sin ansøgning og arbejder videre med den.

Kan en virksomhed dele sine sager/projekter i Byg og Miljø, så alle medarbejdere kan tilgå hinandens projekter ved ferie, sygdom o.lign.?

Fra maj 2016 er det muligt for virksomheders NEM-ID-administratorer (i mindre virksomheder oftest virksomhedsejeren/den som opretter medarbejdersignaturer via Virk.dk), at give alle virksomhedens Byg og Miljø-brugere læse- og/eller skriveadgang til alle virksomhedens sager oprettet i Byg og Miljø.

Rettighederne opsættes via Virk.dk, og er en fordel da en del virksomheder oplever udfordringer med at tilgå igangværende sager i forbindelse med at medarbejdere forlader virksomheden, bliver sygemeldt eller lignende.

Der er to opsætningsmuligheder:
         ”Læserettigheder for alle medarbejdere”
         ”Skrive- og læserettigheder for alle medarbejdere”.

Bemærk, at der ikke er mulighed for kun at tildele rettigheden til enkelte medarbejdere i virksomheden, men at alle medarbejdere som anvender Byg og Miljø vil få de samme rettigheder.

Når virksomhedens medarbejdere - efter at have fået tildelt de nye rettigheder - tilgår Byg og Miljø, vil de på fanebladet have to valgmuligheder:
         ”Mine projekter” som indeholder de projekter som vedkommende selv har oprettet.
         ”Min virksomheds projekter” hvoraf alle virksomhedens øvrige projekter ligger.

Såfremt ingen af de to muligheder er afkrydset (hvilket er standarden) vil hver enkelt medarbejder som hidtil kun have adgang til egne sager.

Hvad er forskellen på et projekt og en sag?

Byg og Miljø følger enkeltsagsprincippet, og et projekt kan derfor munde ud i flere sager.

Når borgeren indtaster sit projekt, fordeles ansøgningstyperne ud på sager ud fra deres type. Derfor kan et projekt munde ud i flere separate ansøgninger.

Kan man oprette byggesager og miljøsager under samme projekt?

Ja, det kan man sagtens.

Superbrugere, fagsystemsspecialister, sagsbehandlere og administration
Hvad er superbrugerens opgave?

Alle kommuner skal have to superbrugere. Én der kan varetage byggedelen og én der kan varetage miljødelen af Byg og Miljø.

Det er superbrugerens opgave, at være ambassadør for Byg og Miljø, herunder at vejlede kolleger i brugen af Byg og Miljø, og at være KOMBITs og faggruppens indgang ift. vigtig information som vi jævnligt har behov for at få videreformidlet til øvrige medarbejdere der arbejder med Bygge- og miljøsager.

Derudover har superbrugerne til opgave - på vegne af kollegerne - at indmelde eventuelle fejl i Byg og Miljø-løsningen til leverandøren via servicedesk.

Ligeledes kan kommunens superbrugere indrapportere ønsker til ændringer i Byg og Miljø-løsningen via Ændringsønskeportalen.

Hvordan udskifter man en superbruger?

Hver kommune har som udgangspunkt to superbrugere, hvis en af disse skal udskiftes skal man informere KOMBIT om dette. Eventuelle rettelser sendes til bm@kombit.dk.

Vi har brug for navn, stillingsbetegnelse, direkte telefonnummer og mailadresse samt information om, hvorvidt du arbejder med bygge- eller miljøsager.

Hvad er fagsystemsspecialistens rolle og opgave?

Fagsystemspecialistens rolle er, at have viden om kommunens interne arbejdsprocesser i relation til anvendelsen af Byg og Miljø og opsætningen ift. det ESDH-/Fagsystem som kommunen har valgt at anvende.

Som fagsystemspecialist er det tanken, at du og de øvrige fagsystemspecialister kan sparre og udveksle tips og tricks vedrørende opsætningen mellem Byg og Miljø og det valgte ESDH-/Fagsystem. - I nogle kommuner er det superbrugere, der har den viden, mens det i andre kommuner er en opgave som varetages af eksempelvis systemadministratorer eller implementeringsspecialister.

Der er som sparringsværktøj for fagsystemspecialisterne oprettet et Yammer-netværk som kan bruges til erfaringsudveksling vedrørende systemmæssige opsætninger, work-arounds mv. Udover delingen af tips og tricks kan netværket også bruges til at kommunerne i fællesskab afdækker eventuelle udviklingsønsker og derefter står sammen om at få gennemført udviklingsinitiativer til bedst mulige pris.

Hvor finder jeg regelmatricen?

Følg linket til Råd og Vejledning her.

I tabellen med ”Koder og Regelmatrice” er der et link til regelmatricen, som er splittet op i tre dele:

 • en del til "Byg"
 • en del til "Miljø"
 • en del til "Virksomhedsmiljø".
En borger har problemer med at logge korrekt på med sin NemID. Hvorfor?

Når ansøger benytter Byg og Miljø med NemID kan han/hun opleve, at navnet fremstår som ”Pseudonym”. Dette skyldes, at personen ikke har opgivet sit navn dengang han/hun oprettede en NemID eller digital signatur.

Navnet kan rettes via selvbetjeningen på www.nemid.nu ved at klikke på Certifikater - Rediger indstillinger og derefter klikke ja ved "Skal dit navn fremgå af certifikatet". Man kan også kontakte NemID's support, der kan findes på nemid.nu. For udenlandsdanskere eller personer med navne- og adressebeskyttelse, er der desværre ikke mulighed for at ændre navn via selvbetjeningen. I stedet skal man møde op i Borgerservice, som kan hjælpe.

Vær dog opmærksom på, at en ændring af navnet hos NemID, pt. ikke slår igennem i Byg og Miljø. Der er registreret et ændringsønske på at håndtere dette.

Hvad er punktet Myndighedsinformation beregnet til?

Under punktet Myndighedsinformation kan kommunerne indsætte de informationer som de finder relevante. Eksempelvis: Åbningstider, sagsbehandlingstider, telefonnumre og andre generelle og overordnede informationer.

Se hvordan du opsætter Myndighedsinformationen på side 6 i vejledningen ”Administrator i Byg og Miljø” som du finder her.

OBS: Vær opmærksom på, at når der ændres i administrationsmodulet tager det op til 6 timer før ændringerne slår igennem.

Hvordan får man adgang til at kunne tilføje og rette egne tekster i Byg og Miljø?

Rettigheden til at rette tekster i Byg og Miljø er en selvstændig rolle (rolle: bygogmiljoe_tekster_myndighed) i Danmarks Miljøportal, og det er kommunerne selv (DMP-administratoren som oftest er fra IT-afdelingen) der styrer hvem de tildeler rollen.

Se side 3 i administrator-vejledningen her.

Hvordan lægges en kommunespecifik tekst ind?

I Byg og Miljø er det muligt at tilføje specifikke tekster, således at borgere og virksomheder informeres bedst muligt om præcis de vilkår der gælder i deres kommune.

Det kan blandt andet gøres ved at opsætte kommunespecifikke tekster i forbindelse med dokumentationskravene. Se side 9 i vejledningen ”Administrator i Byg og Miljø” her.

OBS: Vær opmærksom på, at når der ændres i administrationsmodulet tager det op til 6 timer før ændringerne slår igennem.

Hvordan indsætter jeg en tekst i kontaktoplysninger i Byg og Miljø

I Byg og Miljø er det muligt for kommunerne at indsætte kommunespecifikke tekster, så borgere og virksomheder informeres bedst muligt. Et eksempel på det er kontaktoplysninger.

Det er derfor en god idé f.eks. at indsætte kommunens kontaktoplysninger, åbningstider eller andre relevante oplysninger, så informationen hele tiden er synlig for ansøger.

OBS-OBS: Teksten er først synlig for ansøgeren når vedkommende har valgt en ansøgningstype i et projekt.

Hvordan får nye byggesagsbehandlere adgang til Byg og Miljøs sagsbehandlermodul?

Alle kommuner er oprettet hos DMP (Danmarks Miljøportal) og har lokale DMP-administratorer. De lokale DMP-administratorer (ofte en IT-person) skal oprette sagsbehandlerne i DMP.

Der skal gives adgang til: ”Byg og Miljø Fagsystem” med tildeling af følgende roller:

 • For sagsbehandlere/medarbejdere: ”bygogmiljoe_sagsbehandling_myndighed”
 • For sagsbehandlere/medarbejdere, der skal kunne tilføje tekster: ”bygogmiljoe_tekster_myndighed”
 • For sagsbehandlere/medarbejdere, der skal kunne trække statistik for myndigheden: ”bygogmiljoe_statistik_myndighed”

N.B. vedrørende Single Sign On (SSO):
Der har været udfordringer med oprettelse af brugere via DMP for kommuner med single sign on (SSO). Det har typisk været lokale opsætninger, som har drillet. På baggrund af dette har KOMBIT anmodet DMP om at udsende en særlig vejledning til kommuner med SSO.

Hvor finder jeg en liste over alle ansøgningstyper?

Følg linket til Råd og Vejledning her.

I tabellen med ”Koder og Regelmatrice” er der et link til listen over alle ansøgningstyper.

Kan man stadig linke direkte til en specifik ansøgningstype (dybe links)?

Nej, det at lave "dybe links" er ikke længere muligt, allerede eksisterende "gamle" links vil ej heller virke. 

Hvordan gemmer borgeren sin ansøgning når der ikke er nogen "gem-knap"?

Nej, det er korrekt, at der ikke er nogen ”gem-knap”. Byg og Miljø gemmer automatisk ansøgningen i det stadie ansøgningen er nået til, og borgeren kan derfor gå til og fra sin ansøgning efter behov. Ansøgningen fremsendes først når ansøgeren klikker på ”Indsend ansøgning”.

Hvordan får borgeren besked fra sagsbehandleren når der er nyt vedrørende ansøgningen?

Borgeren får - såfremt de har "vinget af" at de ønsker det - en mail om, at der er sket ændringer i byggesagen. Herefter kan borgeren logge sig ind på Byg og Miljø og derigennem besvare sagsbehandlerens forespørgsel, se status på ansøgningen m.v.

Hvad gør en ansøger som eksempelvis har helårs-adresse i København men ønsker at ansøge om at bygge om på sit sommerhus i Nordjylland?

Ansøgeren vælger i det tilfælde blot adressen på sit sommerhus. Byg og Miljø omdirigerer automatisk ansøgningen til rette kommune.

Øvrigt
Hvem vedligeholder de bagvedliggende lovkrav, bekendtgørelser, vejledninger m.v.?

Faggruppen og KL holder øje med lovgivningen og videreformidler ændringer til KOMBIT/Knowledge Cube som herefter tilretter regelmatricen. Derudover samarbejder KOMBIT med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvad sker der hvis en af de kilder som datagrundlagene til Byg og Miljø hentes fra er nede?

Byg og Miljø er en ”stjerneformations-løsning” hvilket er rigtig smart, men samtidig også sårbart da løsningen er afhængig af træk på andre systemer (Kortforsyningen, fredsbestemmelser m.m.). Og hvis disse systemer er nede vil dele af Byg og Miljø desværre ikke fungere.

I toppen af Byg og Miljø er der en statusbar hvoraf eventuelle driftsproblemer vil fremgå så snart de observeres.

Kan der trækkes statistisk materiale i Byg og Miljø?

Ja, det kan der godt. Se vejledningen "Administrator i Byg og Miljø".

I vejledningen finder du både information om hvordan du trækker statistikken, ligesom du kan se, hvordan en bruger får de nødvendige rettigheder til at kunne trække statistik.

Er statistik tilgængelig for myndighed?

Ja. Det er muligt at udtrække statistik på en række parametre.

Hvor længe opbevares ansøgningerne i Byg og Miljø-løsningen?

Ansøgningerne slettes tre år efter en sags afslutning. Byg og Miljø er ikke et journalsystem og de enkelte myndigheder har derfor fortsat journalpligten.

Ansøgere med fast bopælsadresse udenfor Danmark kan ikke registrere sin bopælsadresse grundet fejl omkring postnummeret. Hvorfor?

Det er korrekt, at udenlandske postnumre ikke tillades i løsningen. Ansøgeren kan dog undlade at udfylde adresseoplysningerne og blot nøjes med email-adresse.