Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

Fælles Biblioteksinfrastruktur samler, vedligeholder og tilgængeliggør en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker.

Den 1. januar 2020 fik kommunerne ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker. Det drejer sig om en række større og mindre systemer, herunder Databrønden og bibliotek.dk. Indtil da havde staten og kommunerne løst denne opgave i fællesskab via selskabet DBC, Dansk Bibliotekscenter. Opgaven er beskrevet i lovgivningen (Lov nr 501 af 01/05/2019 - Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed).

KL bad i den forbindelse KOMBIT om at varetage bestillerfunktionen for DBC. Det skete i regi af en ny en dedikeret organisation til drift og udvikling kaldet projekt FBI – Fælles BiblioteksInfrastruktur. KOMBIT stod i forvejen for indkøb og kontraktstyring i forbindelse med FBS – Fælles Bibliotekssystem. Dermed er indkøbet og styringen af flere løsninger på biblioteksområdet samlet et sted, og det giver gode muligheder for sammenhæng, gennemsigtighed og overblik.

For at udnytte muligheden for synergier og stordriftsfordele er FBS og FBI samlet i en fælles organisering under navnet Bibliotekernes Data og It - dog fortsat med en klar adskillelse af økonomi mellem FBS og FBI. Læs mere om økonomien i FBI her.

Strategi for FBI

Med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen den 1. januar 2020, har kommunerne fået ansvaret for etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre den danske biblioteksinfrastruktur. For at sikre, at biblioteksinfrastrukturen løbende bliver videreudviklet og for at kunne understøtte bibliotekssektorens behov og arbejdsgange og sikre driftsikkerhed og -stabilitet, bliver der i tæt involvering af en række interessenter formuleret en produktstrategi, der understøtter KOMBITs arbejde med og prioriteringer i udviklingen af infrastrukturen.

Strategien skal beskrive de overordnede målsætninger for FBI frem mod en ny kontrakt med DBC A/S i 2025 og definere mål og retning for performance, teknologi, brugere og lånere, sikkerhed, integrationer, arbejdsgange, leverandører, regler og retningslinjer samt pris og udbud. Strategien bliver fastlagt med involvering fra bibliotekssektoren, DBC og det øvrige leverandørmarked.

Indtil der foreligger en FBI produktstrategi, prioriterer KOMBIT følgende fire indsatsområder for FBI:

  1. Compliance (lovmedholdelighed)
  2. Driftsstabilitet og –sikkerhed
  3. Arkitektur - Overholdelse af arkitekturprincipper fx genbrug, brug af standarder samt konsolidering/oprydning og reduktion af teknisk gæld
  4. Søgning og Visning

I april 2021 præsenterede KOMBIT og DBC bibliotekssektoren for deres udkast til en strategi for søgning, som kan tilgås her og en strategi for Supplerende biblioteksdata - slutbrugeren i centrum, som kan tilgås her.

For at sikre indflydelse til brugerne af infrastrukturen, modtager KOMBIT desuden ændringsønsker fra biblioteker, PLC’ere, CFU’ere og FFU’ere. Ændringsønskerne bliver indsendt via en ændringsønskeportal og analyseret, prioriteret og behandlet af bl.a. faggruppen for FBI, involvering af leverandøren DBC og endelig godkendelse af BDI styregruppen. Læs mere om arbejdet med ændringsønsker her.

Nyheder om den Fælles Biblioteksinfrastruktur

Ønsker du at modtage nyheder om Bibliotekernes Data og It, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet på siden her

Hvad er en bestillerfunktion?

En bestiller er ”brobygger” mellem bibliotekerne og it-leverandørerne. Bestilleren påtager sig de planlæggende, rapporterende, faciliterende, formidlende og styrende opgaver, der skal til for at skabe et konstruktivt samarbejde mellem parterne og en effektiv it-drift og -videreudvikling.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
2249 3679

Nyhedsbrev fra Bibliotekernes Data og It

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Bibliotekernes Data og It, kan du tilmelde dig via dette link.

Du finder tidligere udsendte nyhedsbreve her.