ESR-udfasning

Som led i grunddataaftalen mellem regeringen og KL skal Ejendomsstamregistret udfases, og data lægges over i andre registre.

Ejendomsstamregistret – ESR - har eksisteret siden 1966 og indeholder oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter.

Som led i det fællesoffentlige grunddataprogram skal ESR udfases over de kommende år. KOMBIT har fået til opgave at forestå denne opgave.

Led i digitaliseringsstrategien

I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 indgik regeringen og KL en aftale om et fællesoffentligt grunddataprogram.

Med det fællesoffentlige grunddataprogram vil alle oplysninger om fast ejendom blive samlet i autoritative grunddataregistre: Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen og Tinglysningen. Som følge heraf vil vedligeholdelsen af ejendomsgrunddata i kommunale registre bortfalde, idet fagsystemerne fremover, via en fællesoffentlig datafordeler, skal hente disse grunddata ved kilden.

Med i planen for monopolbrud

I dag vedligeholdes ejendomsgrunddata altså i ESR. Kommunerne er ejer af data i ESR, men leverandøren KMD ejer systemet, databasen, datamodeller mv. Udfasningen af ESR er derfor også et led i planen for monopolbrud.

KOMBITs arbejde med udfasningen af ESR vil foregå i tæt samarbejde med kommunerne, KL, Geodatastyrelsen og andre relevante interessenter.

Afledt projekt om ejendomsskat og ejendomsbidrag

I forbindelse med udfasningen af ESR er det planen, at der skal ske en modernisering af de dele af ESR, som anvendes til beregning og opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. Dette sker i et separat projekt, som du kan læse mere om her.

As-is-analyse

KOMBIT har udarbejdet en as-is analyse af ESR, hvori det fremgår hvordan bl.a. beregning ejendomsskat og bidrag samt dannelse af ejendomsskattebilletter foregår i dag. Du kan se as-is-analysen samt andre tilhørende dokumenter her.

Tidsplan

Digitaliseringsstyrelsen udmeldte i efteråret 2017 nye forsinkelser i Grunddataprogrammet. Den endelige plan for udfasningen af ESR afhænger af de nye planer for Grunddataprogrammet samt politiske forhandlinger om en ny boligaftale.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0414